Innehåll

Farligt avfall i verksamheter/företag

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att det sorteras separat och lämnas till professionell avfallsmottagare.

Farligt avfall är sådant som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Farligt avfall ska aldrig blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Det ska alltid sorteras separat och lämnas till rätt mottagare.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att förvara, märka, sortera och transportera farligt avfall på ett sådant att det inte riskerar att nå avlopp, vattendrag eller förorena mark.

Några exempel på farligt avfall:

 • Oljeavfall (t.ex. spillolja, oljefilter, trasor)
 • Förbrukat absorptionsmedel
 • Sprayburkar
 • Lösningsmedelsavfall
 • Färg – och lackavfall
 • Köldmedia
 • Batterier (som t.ex. innehåller kvicksilver, bly eller kadmium)
 • Elavfall
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Asbest
 • Avfall som innehåller tungmetaller (t.ex. slam från oljeavskiljare och golvskurvatten)
 • PCB
 • Bekämpningsmedel

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande behållare som inte påverkas av innehållet. Behållaren ska märkas med ”farligt avfall” och uppgifter om innehåll. Det ska förvaras på en plats som förhindrar att eventuellt spill eller läckage når avlopp, dagvattennät, vattendrag eller genomsläpplig mark.

Att göra sig av med farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du skyldig att föra anteckningar över det avfall du lämnar ifrån dig. Du ska också kontrollera att transportör och mottagare av farligt avfall har de tillstånd som krävs, och upprätta ett transportdokument för avfallet vid varje transport.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp