Gå direkt till sidans innehåll

Vill du få nyhetsbrev och inbjud­ningar från Järfälla Näringsliv AB?

Vi vill lyssna mer. Och förbättra dialogen med dig. Det kan och ska vi göra på flera sätt. Ett sätt är att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Tipsa gärna en kompis att också anmäla sig till vårt nyhetsbrev till företagare. I nyhetsbrevet berättar vi regelbundet och bjuder in kring viktiga frågor som berör dig som är verksam i Järfälla.

Anmäl dig till vårt företagsregister och få nyhetsbrev

Genom att skicka ett mejl till leif.nyren.k@jarfalla.se med uppgifterna nedan får du regelbundet vårt nyhetsbrev riktat till företagare, och inbjudningar till andra aktiviteter som Järfälla Näringsliv AB och kommunen ordnar. I och med att du anmäler dig samtycker du till att få information från Järfälla Näringsliv AB. Mejla oss:

  • Namn
  • E-post
  • Företag

Läs det senaste nyhetsbrevet

Vi skickade ut det senaste nyhetsbrevet onsdagen den 15 september 2021

Kort om innehållet:

  • Hej! med Leif Nyrén och Anneli Lagerberg, chef för avdelningen Äldre och funktionshinder.
  • Arvid Nordqvist öppnar nytt kafferosteri i Jakobsberg.
  • Vårdföretag berömmer samarbetsklimatet i Järfälla.
  • Inbjudan walk & talk den 23 september.
  • Att lyssna, vara proaktiv och återkoppla - resultatet efter djupintervjuer
  • Trygghetsfrågan är viktig för Järfällas företagare.

Äldre nyhetsbrev

Nyhetsbrev Järfälla Näringsliv den 24 juni 2021

Nyhetsbrev Järfälla Näringsliv den 1 juni 2021

Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Järfälla Näringsliv AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

Personuppgiftsansvarig

Järfälla Näringsliv AB (556033-0622) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen. Kontaktuppgifter: Järfälla Näringsliv AB, 177 41 Järfälla, 08-580 285 00.

Dataskyddsombud

Sigrid Arnamo - kontaktuppgifter: dataskydd@jarfalla.se, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla, 08-580 285 00.

Så hanteras dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in för att skicka information om näringslivsfrågor i kommunen samt inbjudningar till aktiviteter. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. För vårt ändamål behandlar vi dessa kategorier av dina personuppgifter: namn, e-postadress och företagsnamn.

Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är: grundläggande intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras tills du begär att de ska raderas eller de blir inaktuella. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Järfälla Näringsliv AB:s hanteringsanvisningar.

Dina personuppgifter har inhämtats från UC Marknadsinformation AB.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfälla Näringsliv AB och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Om Järfälla Näringsliv AB behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla Näringsliv AB behandlar om dig. Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Bli glömd

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla Näringsliv AB utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Begränsa behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla Näringsliv AB inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Informationsöverföring på begäran

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Järfälla Näringsliv AB i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat och elektroniskt format.

AVSTÅ AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande omfattning.

KONTAKT VID ÅTGÄRD

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud.

KLAGOMÅL

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp