2017-02-14

Frågor och svar om tillfälligt boende i Kallhäll

Järfälla vill vara en inkluderande kommun. Allt arbete med integration utgår ifrån det synsättet. Nu när vi skapar tillfälliga boenden vill vi att olika grupper ska bo och mötas i vardagen. Detta skapar integration på ett naturligt sätt.

Var ska dessa bostäder ligga?

De kommer att ligga i Kallhäll på en del av parkeringen intill Bolindervallen (ytan närmast E18). Läget är bra med tanke på kollektivtrafik och service, vilket är viktigt för hyresgästerna. Nyanlända som håller på att etablera sig och studenter behöver lätt kunna nyttja kollektivtrafiken.

Har ni haft dialog med grannarna när ni valt platsen?

Nej. Eftersom området redan är planlagt finns inget krav på samråd. Men nu när vi har ett konkret förslag att presentera kan vi informera. Det ska också ansökas om ett tidsbegränsat bygglov och i den processen finns möjlighet att lämna synpunkter.

Varför har kommunen valt den här platsen?

Inom kommunen har vi inventerat flera möjliga platser. Den här platsen har redan detaljplan, vilket betyder att platsens lämplighet för byggande redan är prövat. Det spar tid åt oss. Här finns också infrastruktur; vatten och avlopp är utbyggt i närheten liksom bra kommunikationer.

Hur många bostäder handlar det om?

Det finns möjlighet för upp till 144 smålägenheter här på vardera 27,5 kvm.

Vem ska bo där?

Lägenheterna ska hyras ut till ungdomar, studenter och nyanlända som har fått uppehållstillstånd här. Hur fördelningen mellan dessa tre grupper kommer att bli är inte fastlagt i detalj men lägenheterna kommer att erbjudas till alla dessa tre grupper.

När uppförs boendet?

Förutsatt att tidsbegränsat bygglov beviljas kan bostäderna vara färdiga för inflyttning under senhösten 2017.

Hur länge ska bostäderna finnas där?

De kan stå här i upp till 15 år om de behövs. Det tidsbegränsade bygglovet kan gälla i tio år och förlängas med ytterligare fem år.

Ett tidsbegränsat bygglov ges när permanent lov inte kan ges, till exempel om platsen redan är planerad för något annat. Ett tidsbegränsat lov kan gälla i högst 15 år, men det vanliga är 10 år med möjlig förlängning. Byggnaden ska vara lätt att ta bort efteråt och behovet av byggnaden ska vara tillfälligt. I övrigt gäller alla vanliga krav på byggnaden, som till exempel tillgänglighet, brandskydd, inomhusmiljö etc.

Varför väljer ni att sätta upp dessa tillfälliga bostäder?

Järfälla har stort tryck på bostäder med rimliga hyror som efterfrågas av ungdomar, studenter och av nyanlända som fått uppehållstillstånd men ännu inte etablerat sig här. Lösningen med moduler gör det möjligt att snabbt få fram bostäder. Boendetypen finns i andra kommuner, i bland annat Sundbyberg, och fungerar väl där.

Enligt bosättningslagen som gäller från den 1 mars 2016 har Järfälla kommun, liksom andra kommuner en skyldighet att tillhandahålla bostäder för de som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det finns också stort behov av bostäder med rimlig hyra för ungdomar och studenter, så kommunen väljer att anvisa lägenheter här till dessa tre grupper.

Vad är det för typ av bostäder?

Bostäderna är byggda i block och sätts upp snabbt, de kan enkelt monteras ned när de inte behövs längre eller när bygglovet löpt ut.

Tidsbegränsat bygglov - vad innebär det?

Ett tidsbegränsat lov ges för byggnader som inte kan få ett permanent lov. Byggnaden ska vara lätt att ta bort efteråt och behovet av byggnaden ska vara tillfälligt. Ett tidsbegränsat lov kan gälla i upp till 15 år, men kan ges på 10 år till att börja med. I övrigt gäller alla vanliga krav på byggnaden, som till exempel tillgänglighet, brandskydd, inomhusmiljö etc.

Tror ni inte att det finns efterfrågan på bostäder för unga i mer än 15 år?

Jo, det gör det säkert men kanske inte i den här typen av bostäder. Dessa bostäder kan uppföras här med ett tillfälligt bygglov och komma på plats snabbt. Det är en snabb och effektiv lösning.

 Beslutet är redan fattat – varför får jag veta det först nu?

Beslut om avtal att arrendera ut marken för tillfälliga bostäder fattades i kommunstyrelsen den 30 januari. Nu återstår att ansöka om bygglov och då kan vi informera om vad som planeras på platsen.

Varför ska ett privat företag hyra ut dessa bostäder?

Företaget Mobila Bostäder XLNT driver denna typ av hyresbostäder på andra ställen, t.ex. i Hallonbergen, Sundbyberg. Det fungerar bra där. Därför har Järfälla kommun valt att ge en direktanvisning till detta företag som får arrendera marken av kommunen och uppföra tillfälliga bostäder i hyreslägenheter. Trots att det är företaget som är hyresvärd och arrenderar marken av kommunen är det kommunen som fördelar lägenheterna.

Vad händer om kommunen inte hittar hyresgäster?

Lägenheterna ska hyras ut till ungdomar, studenter och nyanlända som har fått uppehållstillstånd här. Hur fördelningen mellan dessa tre grupper kommer att bli är inte fastlagt i detalj men lägenheterna kommer att erbjudas till alla dessa tre grupper.

Det är inte sannolikt att det kommer att saknas hyresgäster, men om det skulle ske får företaget rätt att anvisa en större andel av lägenheterna till studenter och ungdomar.

Vad kommer det här att kosta oss skattebetalare?

Järfälla kommun har inga kostnader för uppförande eller drift av bostäderna. Det bekostas av företaget som arrenderar marken. De som bor där betalar själva sina hyror.

Hur ser processen framåt ut? Vilket är nästa steg?

När avtalet mellan kommunen och företaget som ska arrendera marken är undertecknat börjar det praktiska arbetet med att förbereda platsen för bostäderna. Till att börja med ska det beslutas om ett tidsbegränsat bygglov. Det görs även markutredningar, undersöks hur husen ska stå på marken och hur anslutningar som vatten, avlopp och el m.m. ska göras.

Har kommunen några fler planerade platser för tillfälliga boenden?

Det finns ytterligare behov av bostäder för nyanlända, studenter och ungdomar och kommunen undersöker alla tänkbara platser och alternativ.

Kommer värdet på min bostad sjunka nu?

Erfarenheterna visar att det inte finns något som tyder på att priserna sjunker vid etablering av tillfälliga boenden för t.ex. nyanlända. Prisläget bestäms i stor utsträckning av andra saker som närhet till kollektivtrafik och service. Priserna i Järfälla stiger när fler flyttar in, det skapar en attraktiv bostadsort med nya bostäder i stadskvarter samtidigt som kollektivtrafik och service byggs ut.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar