2017-03-10

Järfälla har en ny demokratiplan

Den svenska demokratin är stark men inte utan utmaningar. Arbetet med att stärka den lokala demokratin berör alla lika väl invånare såsom förtroendevalda och medarbetare därför har Järfälla antagit en ny plan för demokratiarbetet.

Järfällas demokratiarbete utgår från visionen ”En hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla”.

För att uppnå visionen utgår arbetet utifrån ett aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och medskapande medborgardialog. Ett särskilt fokus ligger även på att öka delaktigheten bland Järfällas unga.

Aktivt medborgarskap

Vi ska arbeta aktivt med att stödja, vägleda och uppmuntra invånare att göra sin röst hörd. Medarbetarna ska verka för att invånarna har kunskap om sina påverkningsmöjligheter och den demokratiska processen. Aktivt medborgarskap innebär att invånare har kunskap, information och är aktiva i frågor som berör dem. Vi ska tydliggöra beslutsprocesser och vilka möjligheter till påverkan som finns.

Jämlikt inflytande

Vi ska verka för att alla grupper och individer har möjlighet att komma till tals i frågor som berör dem. Fokus är särskilt att lyfta de röster som hörs i mindre grad i relation till de som hörs mer i våra processer för att stärka ett jämlikt inflytande. Vi ska arbeta aktivt för att uppnå ett jämlikt inflytande i dialoger, samråd och andra sätt att inhämta invånarnas åsikter inför beslut.

Medskapande medborgardialog

Medskapande medborgardialog innebär att vi ska skapa möjligheter för invånare att framföra sina åsikter och idéer inför beslut som är av särskild vikt för invånarna och berör dem.

Läs mer om Järfällas hållbara demokratiarbete för alla.PDF

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar