Innehåll

Insatser för att förbättra företagsklimatet

Resultatet i de senaste två undersökningarna visar att ni företagare upplever att Järfällas företagsklimat har blivit bättre. Dels ser vi att ni som har haft en kontakt med oss tidigare genom vår myndighetsutövning är mer nöjda och ni som verkar i Järfälla ger oss ett lite bättre omdöme än tidigare år. Dels visar resultaten att de som kontaktar oss för första gången ger oss sämre betyg.

Under våren har Järfälla Näringsliv AB och kommunledningen tagit ett gemensamt grepp för att ytterligare förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi har tillsatt en styrgrupp, för att skapa en bred förankring i hela kommunen och jobba mer aktivt med frågorna. I gruppen sitter:

 • Vesna Jovic, kommundirektör
 • Carina Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
 • Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör
 • Johan Bergman, bygg- och miljödirektör
 • Jenny Wilhelmsson, socialdirektör
 • Per Ryden, kommunikationschef
 • Emma Feldman, kommunstyrelsens ordf. och styrelseordf. i Järfälla Näringsliv AB
 • Leif Nyrén, tf näringslivschef och vice vd på Järfälla Näringsliv AB

Prioriterade områden i näringslivsstrategin

Vi vill lyssna mer. Och förbättra dialogen med dig. Det kan och ska vi göra på flera sätt. Se kommande aktiviteter. Vi håller också koll genom olika undersökningar, där ni redan idag deltar och delar med er av kloka synpunkter. Kommuners service till företag mäts genom främst två olika undersökningar, som mått på hur framgångsrik en kommun är i sitt näringslivsarbete. Det håller vi också koll på. Vi upprättar en handlingsplan som bottnar i näringslivsstrategin med fokus på bland annat:

Stärka synen på företagens roll i kommunen

 1. Förbättra dialogen mellan kommunen och företag
 2. Förbättra service och servicekultur
 3. Förbättra upphandlingsprocessen för företagen
 4. Underlätta företagens kompetensförsörjning
 5. Integrera näringslivsperspektiv i planprocessen

NKI mäter din serviceupplevelse av ett avslutat ärende

Sveriges kommuner och regioner (SKR) mätning Öppna jämförelser företagsklimat mäter upplevelsen hos företagen när de har haft ett avslutat ärende kopplat till myndighetsutövning i en kommun. Betyget sätt som ett Nöjd Kund Index (NKI) och graderas från 1-100 där NKI 74 är snittet i Sveriges kommuner. De sex myndighetsområden som mäts är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsotillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Fokus i mätningen är kommunens service kopplat till information, kompetens, bemötande, tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet. Den här mätningen är viktig för vårt eget utvecklingsarbete, då vi har full rådighet över frågan.

 

Järfälla har fått bra resultat i NKI 2020

I SKR:s mätning ökade Järfälla kommun med 6 enheter och får ett mycket bra betyg NKI 79, vilket är topp 10 i Sverige. Det är 156 företag som har svarat på mätningen. Bäst betyg får vi på vårt bemötande och på vår kompetens. Nöjdast är hotell/restaurang och underhållningsbranschen, vilket också är den största branschen i mätningen. Även industri och byggföretagen har en hög nöjdhet. Nöjdast är de stora företagen. Drygt 50 procent av företagen är erfarna och har haft kontakt med kommunen tidigare. Den största ökningen i nöjdhet får handläggningen av bygglov, tillsyn enligt miljöbalken och markupplåtelser (upplåtelse av allmän platsmark).

–Det är mycket glädjande och vi kommer att fortsätta arbeta med att förbättra främst vår information och vår effektivitet för att upplevelsen ska bli ännu bättre, säger Vesna Jovic, kommundirektör.

Vi följer också Svenskt Näringslivs attitydmätning


Svenskt Näringslivs mätning heter ”Lokalt företagsklimat” och är en attitydmätning av samtliga kommuners företagsklimat. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatet är bred och täcker både attityder till företagen, infrastrukturfrågor, kompetensförsörjning och kommunens service. Mätningen har ett högt medialt och politiskt värde och många kommuner har olika rankingplaceringar som mål för sitt företagsklimatarbete.

En liten förbättring i attityder

I Svenskt Näringslivs mätning så har Järfälla ett generellt bra företagsklimat, även om kommunen tappade över 50 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 2020. Den 25 maj släpptes resultatet av 2021 år mätning och vi kan glädjande se en liten förbättring i företagens attityder till företagsklimatet i Järfälla. 151 företag har svarat på enkäten om Järfällas företagsklimat. En majoritet av företagen har under 5 anställda och handel, bygg och transport är de största branscherna. I årets enkätsvar så ser vi en förbättring inom viktiga områden:

 • företagens påverkan av brottslighet
 • kommunpolitikers attityder
 • kommunens service
 • skolan kontakter med näringslivet
 • konkurrens från kommunens egna verksamheter

– Ett bra företagsklimat är grunden för att bygga vår kommun stark. Som företagare ska man känna att man är viktig för kommunen. Att vi har förbättrat vårt resultat i Svenskt näringslivs mätning ser jag som ett viktigt steg mot ett företagsklimat i toppklass, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och ordförande i Järfälla Näringslivs AB.

Fortsatta utvecklingsområden

Undersökningen visar missnöjet har ökat när det gäller allmänhetens attityder till företagande, företagens egna engagemang för företagsklimatet och upphandling. I pågående arbete inom kommunen med att förbättra företagsklimatet tar vi frågorna på allvar och jobbar vidare i en handlingsplan, som nu upprättas. Bland annat planerar vi en anbudsskola i höst. (länk)

På totalen kan vi se att ni företag upplever att Järfällas företagsklimat har blivit bättre. Dels ser vi att ni som har haft en kontakt med oss tidigare genom vår myndighetsutövning är mer nöjda och ni som verkar i Järfälla ger oss ett lite bättre omdöme än tidigare år. Dels visar resultaten att de som kontaktar oss för första gången ger oss sämre betyg.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp