Innehåll

Järfälla tar täten i klimatomställningen

Nu står det klart att Järfälla på nytt deltar i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 - för att öka takten i klimatomställningen och redan år 2030 vara en klimatneutral kommun. Arbete sker i nära samarbete med E.ON, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättsförening och KTH.

Järfälla fortsätter sin resa för att öka takten i klimatomställningen och deltar nu i den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Arbete sker i nära samarbete med E.ON, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättsförening och KTH. Mobilitet och klimatneutralt byggande är två viktiga områden där Järfälla redan har flera framgångsrika satsningar, bland annat Herrestaskolan som är Sveriges första klimatneutrala skola byggd i massivträ och självkörande bussar som trafikerar Barkarbystaden sedan 2018.

–Vi har höga ambitioner i Järfälla! Vårt deltagande i Viable Cities innebär att vi aktivt arbetar och utmanar för att bli en klimatneutral kommun redan 2030 – och därmed också en förebild för andra städer som vill öka takten i klimatomställningen. Vår koldioxidbudget visar att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10 till 15 procent per år för att bidra till målen i Parisavtalet. För att nå dit behöver vi fördjupad kunskap kring mobilitet, klimatneutralt byggande, hur vi ska ta hand om befintliga resurser på smartast sätt, hur vi stärker medborgarengagemanget och hur vi skapar drivkraft för omställning, säger Aphram Melki, ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

En hållbar kommun att leva, bo och arbeta i

Järfälla har sedan 2019 deltagit i den första fasen av Viable Cities och framgångsrikt arbetat för hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet för det stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Barkarby. Nu breddas deltagandet för att omfatta hela kommunen och därmed tar Järfälla i samverkan med E.ON, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättsförening och KTH ett helhetsgrepp kring hållbar samhällsbyggnad och klimatneutralitet med fokus på fem stora och viktiga områden:

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Mobilitet
  • Delningsekonomi
  • Samverkan
  • Innovation

–Järfälla är en expansiv kommun med ett av Sveriges största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Det innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter att redan från början gör smarta, innovativa och hållbara val. Tillsammans med våra framstående samarbetspartner E.ON, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättförening och KTH har vi en bred kompetens som möjliggör utveckling och kunskapsfördjupning inom hållbar stadsutveckling. Vårt arbete och vårt deltagande i Viable Cities ska bidra till att Järfälla fortsätter att vara en hållbar kommun att leva, bo och arbeta i, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Ett jättekliv framåt för klimatomställningen

Den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 där Järfälla deltar tillsammans med 22 andra städer och fyra myndigheter, startar i dag den 1 oktober. Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer.

– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige. Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Viktig samverkan med framstående aktörer

Skanska

– Skanska är stolta över att vara en del i Järfällas hållbara satsning i Barkarbystaden. Tack vare samarbetet inom Viable Cities med kommun och övriga parter blir vi tillsammans ännu bättre på hållbar stadsutveckling. Vårt klimatneutrala träkontor Eira blir en utmärkt testbädd här, med solceller, energihub och batterier. Vi minimerar utsläppen i varje led och kompenserar med biokol för byggnadens klimatavtryck, säger Alexandra Laurén, vice vd Skanska Sverige AB.

Barkarby Science

– Vi på Barkarby Science möjliggör nya konstellationer av samverkan med målet att hitta innovativa lösningar för att lyckas med klimatomställningen. En del för oss i detta spännande samarbete handlar om att bygga upp ett medlemsnätverk där vi fokuserat kan arbeta på samverkansfrågor och introducera nya spännande startups för stora väletablerade företag för att skapa nya innovationer som kan hjälpa oss nå målet med ett klimatneutralt Järfälla år 2030. Dessa nya innovationer kan sedan testas på vår Testbädd i Barkarbystaden. Vi kommer även driva ett arbete inom delningsekonomi eftersom det är en mycket viktig pusselbit i att bygga för en hållbar framtid, säger Sophia Sundberg, VD Barkarby Science.

E.ON

– E.ON driver energiomställningen i många svenska städer och kommuner och Järfälla står för en stark tillväxt. För oss på E.ON är utbyggnaden av fjärrvärmenäten och elnäten liksom ett starkt samarbete med kommunen och andra aktörer helt avgörande för att nå kommunens högt uppsatta mål. I det här samarbetsprojektet kommer E.ON att fokusera på att nå ett så effekt- och resursoptimerat energisystem som möjligt i Järfälla. Det kan handla om exempelvis energilagring, smarta styrsystem, digital fjärrvärme och lokal balansering, säger Rebecka Höjner, Projektledare Hållbar Stadsutveckling E.ON.

KTH

Spännande och utmanande att understödja en av landets mest proaktiva kommuner med nya tekniska verktyg och analysmetoder för hur transportsektorns klimatmål ska uppnås i praktiken. CERO-modellen har i dagsläget implementerats i över 100 företag, kommuner, och andra organisationer, och ska genom detta projekt implementeras på geografisk nivå i kommunen. En förutsättning för projektet är ett helt nytt system för makroanalyser av trafikvolymer, färdmedelsval och utsläpp som utvecklas genom ett samarbete mellan CERO och Telia. Ur ett forskningsperspektiv blir det värdefullt att analysera klimateffekten av åtgärder på makronivå i en kommun baserat på helt ny typ av data, samt att utvärdera hur tekniken kan utvecklas och tillämpas i ett planerings- och beslutsfattarperspektiv mot ställda klimatmål. Vägledande för utvärderingen av tjänsterna i projektet blir även behovsanalyser av kommunmedborgarnas tillgänglighet och efterfrågan av nya transporttjänster, säger Markus Robért, docent KTH.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp