Innehåll

Läget i Järfällas förskolor och skolor

I Lärarförbundets rankning av skolkommuner hamnade Järfälla i år på placering 275 av 290. Liten resurstilldelning och hög sjukfrånvaro pekas ut som skälen till den låga placeringen, enligt Lärarförbundets analys. Lärarförbundets undersökning ger dock inte hela bilden av oss som skolkommun. I våra förskolor och skolor ser vi en positiv utveckling inom flera områden.

Enligt vår attitydundersökning upplever till exempel både elever och föräldrar att det finns trygghet i skolan och eleverna att de har studiero. Kommunen vill därför nyansera resultaten som Lärarförbundets rankning visar.

Järfällas styrkor

I årets ranking lyfts elevernas meritvärden i åk 9 och lärarlönerna fram som Järfällas styrkor. Gällande meritvärde i årskurs 9 så hamnar Järfälla kommun på plats 40 av 290 kommuner. Gällande lärarlönerna landar Järfälla på 70:e plats. Detta ser kommunen som positiva resultat som tillsammans med andra mätningar styrker en positiv utveckling i Järfällas skolor. Till exempel attitydundersökningen där elevers och vårdnadshavares attityder gentemot förskolan och skolan undersöks, uppgav 9 av 10 elever och föräldrar att de upplever att det är tryggt i kommunens skolor. Fler än 8 av 10 elever uppgav att det finns studiero. Båda måtten visar på en förbättring gentemot tidigare års mätningar. Gymnasiebehörigheten och meritvärdet för årskurs 9 har dessutom ökat i Järfälla under de senaste åren. Trots pandemin ökade meritvärdet även under läsåret 2020/2021 och Järfälla ligger nu bland de 25 procent av kommunerna i Sverige med högst meritvärde.

Samlat resultat

Efter en samlad bedömning utifrån Lärarförbundets tio olika kriterier hamnar Järfälla kommun trots sina styrkor på en 275:e plats bland landets 290 kommuner. Det är en försämring från föregående års resultat då kommunen hamnade på 260:e plats. Liten resurstilldelning och hög nivå på sjukfrånvaro har påverkat årets placering, enligt Lärarförbundets analys.

Lärarförbundets ranking bygger på en jämförelse av följande tio kriterier som viktas på olika sätt. Kriterierna lärartäthet och andelen utbildade lärare dubbelviktas i förhållande till övriga kriterier. En sammanlagd bedömning av resultatet för varje enskilt kriterium ger den totala placeringen i rankingen.
Hur Järfälla placerar sig inom respektive kriterium kan man se på: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun.

Kommunens kommentar till resultatet

Hur står sig vår resurstilldelning?

Kommunens egna jämförande undersökningar av resurstilldelning pekar på att Järfällas resurstilldelning står i någorlunda paritet till andra kommuner. I exempelvis jämförelser mellan norrortskommunerna i Stockholms län konstateras Järfälla ha en relativt sett hög peng vad gäller förskolan och förskoleklass, samt en relativt genomsnittlig elevpeng vad gäller yngre åldrar i grundskolan. Elevpengen vad gäller årskurs 4-9 ligger dock under genomsnittet i jämförelsen.

Sjukskrivningarna har minskat sedan 2020

Vid sidan av resurstilldelningen har en relativt sett hög sjukfrånvaro dragit ner Järfällas totala placering i rankingen, enligt Lärarförbundet. Kriteriet ”Friska lärare” mäts i andel som är sjuka och består av andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2020 var tjänstlediga på grund av sjukdom, helt eller delvis i 30 dagar eller mer.

Under pandemin har sjukfrånvaron stigit. Gällande förskollärare låg sjukfrånvaron på knappt 8 % av den arbetade tiden år 2019, vilket steg under 2020 till drygt 11 %. Till och med oktober 2021 ligger motsvarande siffra på drygt 9 %. Sjukfrånvaron ligger generellt lägre för grundskolelärare. År 2019 låg sjukfrånvaron på 4 %, vilket steg år 2020 till 7 %. Till och med oktober 2021 ligger sjukfrånvaron 6 . Slutsatsen man kan dra av detta är att år 2020 var ett exceptionellt år som var starkt påverkat av pandemin, men att nu har sjukskrivningarna minskat sedan 2020.

Fortsatt arbete för att främja hälsa och minska sjukskrivningar

Oavsett vad olika statistiska mätningar visar, så är ett av kommunens mål att minska sjukfrånvaron. Av många skäl, både för kompetensförsörjningen och inte minst med tanke på individens välbefinnande, så är det viktigt att sjuktalen minskar.

Det pågår redan idag ett arbete för att förebygga och upptäcka ohälsa i syfte att minska sjukskrivningarna. Kommunen strävar efter hälsosamma och hållbara arbetsplatser genom en metod som ger arbetsplatsen kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande för våra chefer, medarbetare och skyddsombud. Förvaltningen kommer fortsätta följa den systematik som finns framarbetad inom kommunen. För att lyckas krävs ett långsiktigt systematiskt arbete. Detta är av yttersta vikt för att leva upp till ambitionen om att vara en attraktiv arbetsgivare. Och för att kunna erbjuda barn och elever kvalitativa förskolor och skolor.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp