Innehåll

Ny översiktsplan för Järfälla går ut på samråd

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommun­styrelsen beslutade den 29 april att förslaget till ny översiktsplan för Järfälla skickas ut på samråd från 6 maj till 6 juli, med chans för Järfällabor och andra intressenter att lämna synpunkter.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2014 och därefter har flera delar av planen förverkligats. Sedan antagandet har dessutom nya aspekter blivit aktuella, som behovet av en digital samhällsbyggnadsprocess och undertecknandet av Klimatkontrakt 2030.

– I en kommun som växer är det viktigt att medborgarna inkluderas och är en aktiv del i all förändring. Jag hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att vara med och påverka hur vi ska växa smart, hållbart och tryggt, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfälla 2050

I det nya förslaget till översiktsplan är siktet inställt på Järfälla år 2050. Fyra nya målbilder sätter riktningen och konkretiseras sedan av tre övergripande strategier. En stor del av bebyggelseutvecklingen sker inom den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg, där fokus ligger på att bli en klimatpositiv kommun som är rustad för framtiden med stärkta natur- och vattenmiljöer. Genom att främst bygga i kollektivtrafiknära lägen skapas förutsättningar att utveckla det som är uppskattat och unikt för våra olika kommundelar och dess lokala centrum.

Ta del av förslaget till ny översiktsplan.

Se samtliga handlingar kopplade till den nya översiktsplanen.

Digitalt format

I februari 2023 tog regeringen beslut om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen (PBF). Beslutet innebär att alla översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med vetskap om detta har Järfälla kommun valt att redan nu övergå till att presentera översiktsplanen i ett digitalt format i första hand. Det digitala formatet lägger en bra grund för det kontinuerliga arbete som kommer att prägla arbetet kring såväl översiktsplan som planeringsstrategi framöver.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp