Gå direkt till sidans innehåll

2019-09-27

Ny skol­organisation i Järfälla höst­terminen 2020

Den framtida Ålstaskolan. Bild: AIX Arkitekter

Järfälla kommun går över till traditionell stadieindelning med låg-, mellan- och hög­stadium. Den nya organisationen, som nu utformas enligt gällande läroplan, planeras vara på plats höstterminen 2020 och väntas framförallt ge pedagogiska vinster.

– Den nya skolorganisationen följer nuvarande läroplan och dess indelning av stadier. Detta gynnar pedagogernas arbete och skapar bättre förutsättningar för eleverna. Rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare i våra referensgrupper ser positivt på denna förändring, trots att det kortsiktigt kommer att innebära vissa utmaningar, säger Nikoletta Jozsa (L), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Flera klara fördelar

Den nya skolorganisationen utformas efter gällande läroplan, vilket kommer att stödja rektorernas och pedagogernas arbete på ett bättre sätt. Till exempel kommer läraren att kunna följa eleverna under hela mellanstadiet innan betyget sätts i årskurs 6. Det ger en bra grund för kvalitetsarbete då lärarna får mer återkoppling om hur eleven utvecklas under tre år.

– Vi stärker också det kollegiala lärandet och förbättrar tryggheten och studieron för våra elever. Dessutom får vi planeringsmässiga fördelar, som till exempel förenklad schema­läggning och tjänstefördelning, säger Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör. En omorganisation bedöms även gynna kommunens attraktionskraft vid rekrytering av skolpersonal.

Den nya skolorganisationen skapar också bättre förutsättningar för att tillmötesgå vårdnadshavares och elevers önskemål i samband med skolvalet till högstadiet.

Därför införs den nya skolorganisationen redan till nästa läsår, det vill säga till höstterminen 2020.

– Vi ser ett behov av att frigöra platser på högstadiet, där det idag råder brist på skolplatser i vissa kommundelar. När årskurs 6 istället tillhör mellanstadieskolorna, kommer högstadieskolorna kunna ta in fler elever i årskurs 7-9 vilket är mycket positivt, säger Nikoletta Jozsa.

Implementeras till hösten 2020

Den nya skolorganisationen med årskurserna F-3, 4-6 och 7-9 implementeras med start höstterminen 2020. Detta innebär att årskurs 6 kommer tillhöra mellanstadiet från och med höstterminen 2020. Eleverna som idag går i årskurs 5 kommer därför fortsätta i årskurs 6 på sin nuvarande skola. Först när eleverna ska börja i årskurs 7 lämnar de önskemål om skolplats i högstadiet.

Åtgärder för att implementera den nya skolorganisationen

För att årskurs 6 ska kunna få plats på mellanstadieskolorna behöver i vissa fall skolornas förmåga att ta emot fler elever stärkas. Vi kommer därför att göra så kallade ”kapacitetshöjande åtgärder”, som till exempel handlar om inre ombyggnationer för att skapa fler klassrum, paviljonglösningar och bättre nyttjande av lokaler. De kapacitetshöjande åtgärderna syftar till att skapa förutsättningar för skolorna så att alla elever kan beredas plats.

Utredarna har studerat och jämfört flera olika alternativ och gjort analyser utifrån platsbehov, ekonomiska konsekvenser, juridiska villkor samt tekniska förutsättningar.

– Vi har i möjligaste mån planerat för att undvika svårigheter som brist på skolplatser, överbeläggning och allt för höga kostnader för kapacitetshöjande åtgärder. Åtgärderna som vi har landat i har tagits fram i samarbete med rektorer. Bygg- och miljöförvaltningen ges nu uppdrag att verkställa åtgärderna, säger Sebastian Björk, kapacitetsansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen.

Vad händer på skolorna till hösten 2020?

Barkarby och Skälby

Barkarbyskolan – inre justeringar

Två till klassrum skapas genom att befintliga ytor ställs om till klassrum. På sikt kommer även matsalen byggas om för att rymma fler elever.

Björkebyskolan

Björkebyskolan kommer inte ta in några elever i årskurs 6 hösten 2020. Till hösten 2021 tar Björkebyskolan in årskurs 7.

Herrestaskolan – paviljonglösning

Herrestaskolan har idag klassrum för att behålla årskurs 6. Oavsett skolorganisation behövs det kapacitetsförstärkning av skolplatser i Barkarbystaden. Ålstaskolan är planerad till 2022. Fram till dess krävs paviljonglösningar.

Neptuniskolan – förskoleplatser omvandlas till skolplatser

Två klassrum måste tillkomma för att skolan ska kunna behålla eleverna i årskurs 6. Skolan kan inte byggas ut och det finns inte möjlighet till inre ombyggnationer. Lösningar som återstår är att skapa flerklassrum i närliggande lokaler eller att två av årskurserna på skolan endast omfattar en klass. Det sistnämnda är inte att föredra då färre elever kommer kunna erbjudas plats på Neptuniskolan.

Istället kommer klassrum för förskoleklass att ställas i ordning på Orions förskola, vars lokaler är anpassade för både förskole- och skolverksamhet. Orions förskola får då ett mindre antal platser i sin förskole­verksamhet. För att kompensera för detta skapas fler platser på Polaris förskola.

Det har inkommit ett medborgarförslag om att istället för att skapa skolplatser på Orions förskola, bygga fler skolplatser på en tomt nära Neptuniskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att utreda denna möjlighet. Detta låter sig dock inte göras till 2020, men kan eventuellt på sikt ersätta lösningen på Orions förskola.

Skälbyskolan – paviljonglösning

För att rymma alla elever i årskurs 6 kommer skolan förstärkas med en paviljong.

Ålstaskolan – paviljonglösning

Ålstaskolan är planerad till 2022, men fram tills dess krävs paviljonglösningar. Paviljonger kommer därför att placeras ovanpå en av Karlslunds förskolas befintliga paviljonger. Till hösten 2020 kommer verksamhet för förskoleklass att startas upp i lokalerna. När Ålstaskolan väl är på plats 2022 flyttas verksamheten till Ålstaskolan.

Jakobsberg

Aspnäskolan – inre justeringar

Genom inre justeringar av hur Aspnässkolans lokaler används idag kan två klassrum frigöras till årskurs 6.

Berghemskolan – årskurs 6 på Vattmyraskolan

Eleverna på Berghemskolan i årskurs 6 kommer beredas plats på Vattmyraskolan. Vattmyraskolan och Berghemskolan har samma skolledning och därför finns bra förutsättningar för ett nära pedagogiskt samarbete.

Berghemsskolan har idag stora kostnader för underhåll av lokalerna då det finns löpande renoveringsbehov. Kommunens fastighetsavdelning har därför startat en utredning om lokalernas skick för att undersöka vidden av renoveringsbehoven. Lösningar för att årskurs 6 ska kunna förbli på Berghemskolan måste ta hänsyn till vad denna utredning resulterar i. Fastighetsavdelningens utredning ska bli färdig under hösten 2019.

Internationella Engelska Skolan Järfälla

Internationella Engelska Skolan Järfälla omfattar årskurserna 5-9. Eftersom skolan redan har årskurs 6 i sin organisation behövs inga åtgärder med anledning av kommunens nya skolorganisation. Intaget till årskurs 5 respektive 6 förblir oförändrat.

Kvarnskolan

Kvarnskolan kommer inte ta in några elever i årskurs 6 hösten 2020. Till hösten 2021 tar Kvarnskolan in årskurs 7.

Montessoriskolan Växthuset

Montessoriskolan Växthuset är en fristående skola som hyr lokaler av kommunen. Skolan behöver ett klassrum till för att de ska kunna behålla årskurs 6. Dialog sker mellan Växthuset och kommunen i egenskap av hyresvärd för att hitta en lösning.

Nybergskolan

Nybergskolans verksamhet kommer flyttas till Tallbohovskolan. På det sättet används Tallbohovskolans lokaler på ett mer effektivt sätt. Nybergskolans nuvarande lokaler omvandlas istället till förskoleverksamhet, vilket är positivt då det behövs fler förskoleplatser i Jakobsberg.

Olovslundskolan – inre byggnation

Genom inre byggnation kan ytterligare ett klassrum skapas, vilket krävs för att årskurs 6 ska kunna beredas plats. Olovslundskolan kommer även behöva minska sitt intag till förskoleklass. Motsvarande tre klasser kommer kunna tas emot istället för fyra som skolan har tagit emot de senaste åren.

Tallbohovskolan

Tallbohovskolan är en F-9 skola och har redan årskurs 6 i sin organisation. Inga åtgärder behövs för att behålla årskurs 6. Däremot kommer Tallbohovskolan öka sitt intag till förskoleklass. Detta för att kompensera för att andra skolor i Jakobsberg kommer minska sitt intag till förskoleklass.

Vattmyraskolan – förskoleplatser omvandlas till skolplatser

Lokaler som i dagsläget nyttjas av förskolans verksamhet kommer istället används till skolverksamhet. Dessa lokaler är anpassade för både förskole- och skolverksamhet. Nödvändiga klassrum kommer då frigöras. Vattmyraskolan kommer även minska sitt intag till förskoleklass så att motsvarande två klasser tas emot, istället för tre som tagits emot de senaste åren.

Vittra Jakobsberg

Vittra Jakobsberg är en F-9 skola och har redan årskurs 6 i sin organisation. Skolan berörs därför inte av omorganisationen.

Kallhäll och Stäket

Iljansbodaskolan – blir en F-6 skola

Eleverna i Iljansbodaskolan går i dagsläget till Kolarängskolan i årskurs 4. Eftersom Kolarängskolan behöver bereda plats för årskurs 6 kommer eleverna från Iljansbodaskolan inte kunna erbjudas plats på Kolarängskolan från och med höstterminen år 2020. Istället kommer eleverna fortsätta att gå på Iljansbodaskolan till och med årskurs 6.

Nödvändiga klassrum skapas dels genom inre justeringar av nuvarande skolbyggnad. Dels genom att två klassrum som Iljansboda förskola i dagsläget använder istället används till skolverksamhet. Dessa lokaler är anpassade för både förskole- och skolverksamhet. Nybyggda Almarevägens förskola kompenserar för de platser som Iljansboda förskola tappar.

Kolarängskolan – inre justeringar, minskat intag och filial i Källtorpskolan ett läsår

Det krävs flera åtgärder för att Kolarängskolan ska kunna behålla årskurs 6. Skolan måste ta in färre elever i förskoleklass från och med höstterminen 2020, det vill säga motsvarande två klasser istället för tre som varit fallet tidigare år. Skolan kommer inte heller ta emot elever i årskurs 4 från Iljansbodaskolan.

Under läsår 2020/2021 behöver även undervisningen för årskurs 6 ske i Källtorpskolans lokaler. Eleverna och lärarna tillhör dock Kolarängskolans organisation. Från och med hösten 2021 kommer dock samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 6 finnas i Kolarängskolans lokaler.

Källtorpskolan

I likhet med övriga högstadieskolor kommer Källtorpskolan inte ta in årskurs 6 höstterminen 2020. Årskurs 7 tas emot höstterminen 2021.

Ulvsättraskolan

Det finns tillgängliga klassrum på Ulvsättraskolan som gör det möjligt för skolan att behålla årskurs 6. Däremot kommer skolan öka sitt intag till förskoleklass, så att det finns tillräckligt med skolplatser i kommundelen.

Viksjö

Fastebolskolan – inre byggnation

Genom inre byggnationer skapas fler klassrum så att årskurs 6 kan behållas. Dessutom skapas en ny musiksal samt yta för skolbibliotek.

Fjällenskolan

Fjällenskolan är en F-9 skola och har redan årskurs 6 i sin organisation. Inga åtgärder behövs därför med anledning av skolorganisationen.

Högbyskolan

Skolan omfattar årskurserna F-3 och berörs därför inte av den nya skolorganisationen.

Lundskolan – utbyggnad av paviljong

På Lundskolan finns en permanent paviljong på skolgården. Denna kommer byggas ut så att förskoleklassen kan ha sin verksamhet där. Då frigörs klassrum i huvudbyggnaden som kan användas till årskurs 6.

Sandvikskolan – inre justering

I nuläget är tanken att klassrum till årskurs 6 skapas genom inre justeringar av hur lokalerna nyttjas. Pågående diskussioner förs om eventuell flytt av expeditionen, vilket också kan skapa förutsättningar för fler klassrum.

Viksjöskolan

I likhet med övriga högstadieskolor kommer Viksjöskolan inte ta in årskurs 6 höstterminen 2020. Årskurs 7 tas emot höstterminen 2021.

Frågor och svar om skolorganisationen

Varför beslutade Järfälla kommun om den nuvarande skolorganisationen?

År 2009 beslutade kommunen att implementera den nuvarande skolorganisationen där årskurs 6 tillhör högstadieskolorna. Framförallt handlade det då om att möta behov av fler platser i årskurs F-5, då det fanns stora barnkullar i förhållande till antal skolplatser. Samtidigt fanns det ett överskott på platser högstadieskolorna. Så, för att istället lägga skattemedel för att bygga nya skolor utnyttjades platserna på högstadieskolorna till årskurs 6. Då frigjordes platser för yngre elever på låg- och mellanstadieskolorna.

Läroplanen förändrades dock år 2011 till den läroplan skolorna jobbar efter idag. Därför kom Järfällas skolorgansation i otakt med läroplanen, vilket kommunen nu vill rätta till.

Hur har kommunen kommit fram till beslutet om en ny skolorganisation?

Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. Dels har två utvärderingar gjorts på nuvarande organisation, dels har utredningsarbete gjorts för att komma fram till nuvarande genomförandeplan.

Utmaningar vid en omorganisation?

Även om vi ser positivt på en ny skolorganisation i Järfälla vet vi att omorganisationer kortsiktigt kan innebära vissa utmaningar. För att årskurs 6 ska kunna få plats på mellanstadieskolorna behövs i vissa fall skolornas förmåga att ta emot fler elever stärkas. Det kan handla om inre byggnationer, paviljonger eller bättre utnyttjande av lokalerna.

Dessa byggnationer kan upplevas störande under den tid då konstruktion sker. Om byggnationer kan vidtas under loven är detta givetvis att föredra, men sannolikt kommer vissa byggnationer vidtas under pågående läsår.

Skolorna som berörs av omorganisationen kommer på olika sätt behöva ställa om till den nya organisationen. Högstadieskolorna kommer behöva hantera överskott av personal, F-6-skolor kommer behöva anställa personal samt anpassa organisationen efter en till årskurs. Detta innebär en period då mycket fokus kommer ligga på att hitta nya strukturer och arbetsformer. Omställningen till den nya skolorganisationen ska i slutändan gynna eleverna.

Hur blir det med verksamhetssalar för årskurs 6?

I kursplanerna för årskurs 6 ingår bland annat hemkunskap och NO-ämnen där exempelvis kemi ingår. Detta kräver salar för kemi och hemkunskap. Salar av denna typ saknas på nästan alla blivande F-6-skolor. Det kommer därför att vara nödvändigt att samordna dessa lektioner på skolor där dessa salar finns, företrädelsevis på högstadieskolor.

Skolorna inom kommundelarna kommer samarbeta kring detta. I praktiken innebär detta att en del undervisning för årskurs 6 kommer bedrivas på högstadieskolorna. Skolorna har en viss vana av denna typ av samarbete, eftersom detta var standard förut innan årskurs 6 kom att tillhöra högstadiet.

Mitt barn står i kö till Internationella Engelska Skolan Järfälla – hur påverkar den nya skolorganisationen?

Internationella Engelska Skolan Järfälla kommer fortsätta ta in elever till årskurs 5 och årskurs 6. Att det kommunala skolväsendet nu går över till en ny skolorganisation påverkar alltså inte intaget på Internationella Engelska Skolan Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp