Gå direkt till sidans innehåll

2019-11-13

Ny småhusbebyggelse i Viksjö - frågor och svar

Avvecklingen av den gamla kraftledningen genom Järfälla under 2017-2019 har gjort det möjligt att komplettera befintliga områden med nya bostäder. Första etappen i detta arbete sker i Viksjö där ny småhusbebyggelse nu planeras.

Frågor och svar om ny småhusbebyggelse i Viksjö

I det före detta kraftledningsstråket genom Järfälla vill kommunen nu skapa trivsamma bostadsmiljöer som passar väl in i omgivande bebyggelse. Planen är en blandning av i huvudsak rad-, par- och kedjehus, och att områdets gröna karaktär ska behållas.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan planera för mer småhusbebyggelse, det har varit stort fokus på att bygga tät stad i kommunen under många år. Nu kan vi också visa på attraktiva lägen för mer småhusbebyggelse och villor, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Ett av de första stegen i utvecklingen av de nya områdena handlar om en markanvisningstävling där bostadsutvecklare kan lämna förslag på lösningar för fyra delområden. Det påbörjas också ett arbete med nya detaljplaner där den aktuella marken ska prövas för bostadsändamål.

– Det är viktigt att vi bygger långsiktigt med hög kvalitet och god hållbarhet. Det här har varit mark som pekats ut i översiktsplanen för småskalig bebyggelse och jag är glad att vi nu kan skapa fler bostäder som smälter in i Viksjö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

I översiktsplanen, Järfälla- nu till 2030 (antagen 2014, aktualitetsprövad 2018), redovisas det aktuella området som ett område med bibehållen karaktär där en varsam förtätning är möjlig och som ska bestå av bostäder som är anpassade till den befintliga bebyggelsen, exempelvis genom att bebyggelsen är av likartad utformning och hur husen placeras på tomten.

Bakgrund

Kraftledningen i västra delen av Järfälla har under de senaste åren avvecklats och ersatts med en markkabel. Avvecklingen var en del av Svenska kraftnäts regeringsuppdrag med namnet Stockholm Ström, vars syfte var att ersätta luftledningar med nedgrävda kablar för att frilägga värdefull mark i tätbebyggda områden. Nedgrävningen innebär att områden har frilagts, och att den aktuella marken nu är möjlig att använda på annat sätt.

Kommunstyrelsen i Järfälla tog tidigare under hösten ett inriktningsbeslut om att kommunstyrelseförvaltningen kan börja se över områden i Viksjö och Västra Jakobsberg, i och i anslutning till kraftledningsstråkets sträckning, där förutsättningar för i huvudsak bostadsändamål bedöms finnas.

Järfälla kommun har medfinansierat nedgrävningen av kraftledningen med 186,9 mkr. Kommunen får sedan intäkter genom försäljning av mark som frigjorts när ledningen grävts ned.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om genomförande av markansvisningstävling samt planuppdrag för de aktuella områdena på sammanträdet den 11 november.

Här kan du läsa ärendehandlingarna från kommunstyrelsen den 11 november (ärende 4-7).

Kartbild över de aktuella områdena i Viksjö

Frågor och svar småhusplanerna i Viksjö

Hur många bostäder handlar det om?

Totalt cirka 150 inom område A-D. Det exakta antalet kommer att prövas i planprocessen.

Vilken typ av bostäder rör det sig om?

Radhus, parhus, kedjehus och villor.

När kommer de att vara klara för inflyttning?

Planprocessen beräknas ta två år, därefter ska nödvändig infrastruktur byggas vilket tar omkring ett år, byggtid för denna typ av hus är cirka 6 månader. Så tidigast 3,5 år från nu kan första köpare flytta in.

Var vänder man sig om man är intresserad av att köpa ett hus?

Genom en markanvisningstävling kommer de byggherrar som ska bygga i området utses. När detta är klart kan intresserade anmäla sig till respektive byggherre.

Varför måste ni bygga just här?

Marken är frigjord för exploatering genom de avtal kommunen tecknat med Svenska kraftnät. Ny bebyggelse var med som en viktig förutsättning 2008 och 2013 när dessa avtal tecknades. Kommunen har medfinansierat med 187 miljoner vilket ska återbetalas genom intäkterna från markförsäljning.

Ska hela det gamla kraftledningsstråket bebyggas?

Den 7 oktober tog kommunstyrelsen i Järfälla ett inriktningsbeslut om att fortsätta utredningarna om förutsättningarna för bebyggelse inom kraftledningsstråket. Ny bebyggelse lokaliseras i huvudsak till områden med tillgänglig befintlig infrastruktur som går att använda i utbyggnaden. Åkermark, ängsmark och skog med höga naturvärden bevaras. 

Varför måste det byggas nya bostäder hela tiden?

Kommunen har avtal med staten för utbyggnad av 14 000 bostäder fram till 2032. De nya bostäderna i Viksjö ingår i detta åtagande. Nya Järfällabor är dessutom med och bidrar till de gemensamma kostnaderna för t.ex. förskolor, skolor, omsorg, vägunderhåll m.m.

Finns det inte andra platser som är mer lämpliga för nya bostäder?

I kommunens översiktsplan, som beslutades 2014 (aktualiserades 2018), anges vilka områden som är lämpliga att pröva för nya bostäder, och de här områdena är just sådana.

Hur mycket beräknar kommunen att man får in vid försäljning av marken?

Inom hela stråket beräknas 600 bostadsenheter rymmas. Genom försäljning av dessa räknar kommunen med ett positivt netto för hela projekter på 150 miljoner kronor.

Till vad används intäkterna från markförsäljning?

Vad intäkterna används till beslutas av kommunens politiker i den ordinarie demokratiska processen.

Ska det byggas nya vägar i anslutning till de nya områdena?

Befintlig infrastruktur, till exempel vägar, ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

Om det flyttar in barn i de nya husen - hur ska alla få plats i förskolor och i skolor i området?

Viksjö har framöver ett vikande underlag av barn till förskolor och skolor, och en inflyttning av barnfamiljer i området minskar glappet mellan antalet platser och antalet barn med behov av plats i skola eller förskola. Även med ny inflyttning om några år kommer antalet platser att vara större än antalet barn i Viksjö framöver.

Upp