Innehåll

Nytt företagsområde mellan Jakobsberg och Kallhäll

I takt med att Järfälla växer ökar efterfrågan på mark för företagsetableringar. Kommunen undersöker därför förutsättningarna för att möjliggöra utveckling av det lokala näringslivet på kommunalt ägd mark. Just nu tittar vi bland annat på fastigheten Jakobsberg 18:1 längs E18, som ett nytt tänkbart område. Kolboda, som området heter, är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering.

Markanvisningsavtal med exploatör

I slutet av 2020 skrev kommunen ett markanvisningsavtal med exploatören Werkstaden Fastigheter.

– Markanvisningen betyder att kommunen avser att överlåta markområdet till exploatören i samband med att detaljplanen antas, förklarar Oskar Rosell, projektledare och exploateringsingenjör på Järfälla kommun.

Mindre företag inom lätt industri

Tanken med området finns beskrivet i markanvisningsavtalet. Kommunen och Werkstaden vill tillsammans utveckla området till ett modernt verksamhetsområde. En attraktiv mötesplats för regionens mindre företag inom lätt industri, men även för verksamheter som ska vara värdefulla för närliggande bostadsområden som exempelvis restaurang, service, utbildning, kultur, sport och fritid. Ambitionen är att ge området en övergripande estetisk gestaltning som för tankarna tillbaka till den traditionella svenska röda ladan.

Under samråd alla tycka till

Just nu är arbetet inne i det vi inom kommunen kallar planuppdrag.

Titta mer i detalj på hur processen för arbetet och se områdets placering på en karta.

– Vi beräknar att vi kan gå ut på samråd under andra kvartalet 2022. Samrådet pågår cirka en månad, berättar Oskar Rosell.

Detaljplaneläggning är den process där allmänheten; så kallade sakägare och boende i närheten av området, andra myndigheter, kommunens egna förvaltningar, ledningsägare och organisationer ges möjlighet att titta, läsa och lämna synpunkter.

– Företagare som är intresserade av lokaler på sikt, för dem kommer detaljplaneförslaget att vara tillräckligt flexibel för att kunna få in olika sorters verksamheter, förklarar Oskar Rosell.

Här kan du läsa om planprocessen i Järfälla.

Tänkt inflyttning 2024

– Om detaljplanen blir antagen som planerat, så kan inflyttning i området börja i slutet av 2024. Det är exploatören som sköter hyresavtal gällande den bebyggelse som planeras i området, säger Oskar Rosell.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp