Innehåll

Vårdföretag berömmer samarbetsklimatet i Järfälla

I Järfälla har många företag avtal med kommunen kopplat till välfärdstjänster. För Järfälla kommun är det viktigt att lyssna in företagen och undersöka hur samarbetet fungerar och vad som kan bli bättre. Järfälla kommun har intervjuat sex stycken företag inom social välfärd och vård och omsorg.

Jacob Haddad är VD för Absoluta Omsorgen.

Jacob Haddad är VD för Absoluta Omsorgen.

Företagen anser att det är viktigt att jobba tillsammans med kommunen och att de har ett gemensamt mål med verksamheten. Dialog och möjlighet att hitta gemensamma lösningar är viktigt. Det är även viktigt för företagen att komma i kontakt med rätt person när de behöver det.

– Alla utförare har sina kontaktpersoner hos oss i Järfälla kommun, säger Anneli Lagerberg som är avdelningschef inom äldre- och funktionshinderområdet. Kontaktpersonerna anstränger sig för att lösa utmaningar och problem och det skapar en god dialog för alla parter.

Bra dialog och tillgängligheten

De intervjuade företagen upplever en bra kontakt och ett bra klimat, att det finns en ömsesidig respekt. Det är bra dialog och tillgängligheten fungerar bra. Det företagen inom vård och omsorg lyfter fram som specifikt är att Järfälla kommun inte gör skillnad på den egna verksamheten och den som de upphandlar och det är väldigt positivt.

– Vi har byggt upp en anda av öppenhet i Järfälla, menar Anneli Lagerberg. För kommunen är det brukarens behov som är i fokus. Alla vi som utför tjänster eller har ansvar ska kunna möta behoven och då måste vi ta hand om våra privata utförare i kommunen. Alla ska behandlas lika och ha samma förutsättningar och möjligheter i sina uppdrag.

Företagen önskar fler nätverk

Det företagen inom social välfärd lyfter fram är att kommunen inte har stressat igenom nya regler utan de har fått tid att anpassa sig till nya regler och det har lett till att företaget även har kunnat lägga in det som en del av sin verksamhetsutveckling. Jacob Haddad som är VD för Absoluta Omsorgen uppskattar samarbetsklimatet.

– Politikerna sätter spelreglerna och utifrån reglerna arbetar förvaltningen och vi. Det är viktigt för oss att de politiska beslutsfattarna förstår hur vi kan utveckla goda välfärdstjänster. Vi behöver fortsätta att utvecklas och blir bättre tillsammans.

Några förbättringar som de intervjuade företagen önskar är fler nätverk och träffar inom sin bransch samt att få mer information om kommunens visioner men också om vilka framtida upphandlingar som kan vara aktuella för dem.

– Samarbetet med Järfälla kommun fungerar riktigt fint. Vi har en egen kontaktperson i kommunen och får gott om information och bjuds in till träffar med jämna mellanrum där vi stämmer av och utvärderar. Vi arbetar i flera kommuner och Järfälla är tydliga med att det verkligen är lika villkor för alla. Vi känner oss inkluderade på ett positivt sätt. De månar om oss företag också.

Kommunen vill involvera företagen ännu mer

Samarbetsklimatet kommer att fortsätta utvecklas i en helhetssyn som genomsyrar hela kedjan - från politiska beslut till utförandet.

–Vi kan involvera företagen ännu mer, säger Anneli Lagerberg. Det känns självklart att närma sig företagen i det kommunala uppdraget. Vi jobbar på uppdrag av alla medborgare i kommunen, oavsett om vi jobbar i egen regi eller med privata utförare. Vi delar mål.

Samarbetsklimatet påverkar även företagsklimatet i Järfälla och kan leda till positiva effekter för näringslivet i stort. Jacob Haddad tror att det finns plats för fler privata utförare i Järfälla.

–Jag skulle absolut rekommendera andra företag att söka sig till Järfälla. Det är bra att vi är många som kan erbjuda riktigt bra vård och omsorg tillsammans.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp