Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-03

Viksjö utvecklas med fler småhus

Nu tas nästa steg mot ny småhusbebyggelse längs det gamla kraftledningsstråket i Viksjö. I fyra delområden planeras bostäder med fokus på boendemiljö, anslutning till befintlig bebyggelse och på att behålla områdets gröna karaktär.

I samband med att den stora kraftledningen genom Järfälla ersattes med en kabel i marken 2017 frigjordes delar av kommunens mark. Nu ska det prövas om marken är lämplig för bostäder, och det görs genom att nya detaljplaner tas fram för de olika delområdena.

– Det har under en tid byggts uteslutande lägenheter i Järfälla men med detta är jag glad över att vi kan erbjuda möjligheten till fler villor och småhus. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av bostäder och Järfälla ska vara en kommun där man kan bo hela livet, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Närheten till naturreservat, kollektivtrafik, service samt skolor och förskolor har gjort att intresset för att bygga på platsen varit stort. De bolag som vunnit markanvisningstävling för respektive delområde har presenterat förslag som på ett positivt sätt möter krav på bland annat anpassning till platsen och befintlig bebyggelse samt energianvändning. För alla delområden gäller upplåtelseformen bostadsrätt eller äganderätt.

Nya bostäder - nya möjligheter

Komplettering med småhusbebyggelse i Viksjö ger ett bättre underlag för förskolor och skolor i området som de närmaste åren har vikande elevunderlag. Fler boende i de aktuella områdena bidrar dessutom till bättre underlag för centrumverksamheter, infrastruktursatsningar och kollektivtrafik. I samband med att de nya bostadsområdena planeras ges också möjlighet att utveckla allmän platsmark i form av till exempel parker och gång- och cykelstråk.

  • Bättre underlag till förskolor och skolor i Viksjö.
  • Bättre underlag för centrumverksamheter och andra lokala företag.
  • Bättre underlag för SL-trafiken, vilket kan leda till förbättringar i kollektivtrafiken.
  • Höjt värde på intilliggande fastigheter som numera inte längre angränsar till en stor kraftledning.
  • Utveckling av parkmark samt gång- och cykelvägar.

Försäljning av mark

Genom försäljning av mark som frigjorts längs den gamla kraftledningsgatan räknar kommunen med att få tillbaka delar av den medfinansiering som tidigare gjorts för att montera ner den gamla luftledningen och ersätta den med kraftkabel i marken.

Beslut om markanvisningsavtal med de fyra bostadsbolagen togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 1 juni.

Flygbild över de fyra delområdena i Viksjö.

Sydvästra delen Viksjö med de fyra delområdena utmärkta. Görvälns naturreservat till vänster.

Upp