Innehåll

Viktigt steg för ett tillgängligt, trivsamt och tryggt Jakobsberg

Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum.

Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum är ett välkänt landmärke för många.

Ett fördjupat program för Jakobsberg ska leda till attraktiva och trygga stråk och allmänna platser genom stadsutveckling. Stort fokus ska läggas på kvalitet för att stärka attraktivitet och upplevd trygghet.

I centrala Jakobsbergs finns idag utmaningar i form av ökad otrygghet och oattraktiva allmänna platser. Jakobsbergs centrum upplevs av många ha en otydlig identitet, och den kommersiella verksamheten har försvagats av förändrade handelsmönster och ett minskande kundunderlag.

Med det fördjupade programmet tas nu ytterligare och tydliga steg för ett mer attraktivt och tryggt Jakobsberg. Målsättningen med programmet är bland annat att:

  • skapa trygga och attraktiva stråk och allmänna platser samt integrera närliggande områden och idrottsfältet
  • stärka Jakobsberg som administrativt centrum
  • stödja hållbar utveckling och skapa förutsättningar för handel och service
  • stärka förutsättningar och mötesplatser för kultur och föreningslivet
  • skapa förutsättningar för klimatneutral och klimatanpassad utveckling

– Jag är mycket glad att vi nu äntligen inleder en process för att utveckla Jakobsbergs centrum. Alldeles för många Järfällabor upplever att centrum har förfallit. Även om arbetet kommer ta lång tid så tar vi nu viktiga första steg för ett tillgängligt, trivsamt och tryggt Jakobsberg, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande Järfälla.

Ett arbete i nära samverkan med näringsliv, föreningar och invånare

– Med det fördjupade programarbetet tar vi ett helhetsgrepp för utvecklingen av hela centrumområdet i Jakobsberg med en tydlig struktur för framtida bebyggelse, gator, torg och grönytor. Programarbetet ska ske i nära samverkan med berörda fastighetsägare och genom en god dialog med lokala handlare och företagare, föreningar samt invånare inom området, säger Mia Levedahl, planarkitekt Järfälla kommun.

– Vi är i startgroparna för programarbetet nu men mer information om hur du som företagare kan engagera sig och tycka till om utvecklingen av Jakobsberg kommer under våren. I programarbetet har vi också ett nära samarbete med Centrumutvecklingsgruppen, som har ett pågående arbete tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv för att utveckla kommunens centrum, avslutar Mia.

Stöd från Tillväxtverket

Järfälla kommun har också beviljats medel från Tillväxtverket för att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg. Tryggheten i Jakobsberg har identifierats som en viktig aspekt både för hållbarhetsarbetet och för att göra området mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp