Innehåll

Tidigt stöd SSPF – samarbete mellan skola, socialförvaltning, polis och fritid

Tidigt stöd riktar sig till barn och ungdomar 12-18 år och deras familjer där det finns bekymmer över ett beteende eller utsätter sig för risker. Tidigt stöd är frivilligt och sker på uppdrag av familjen och anpassas utifrån era behov.

Tidigt stöd - SSPF är en samarbetsmodell där socialförvaltningen, skolan, polisen och fritidverksamhet arbetar gemensamt förebyggande för barn och ungdomar i riskzon. Tidigt stöd ska fånga upp dessa barn och ungdomar snabbt för att erbjuda stöd som banar för en annan väg tillsammans med föräldrarna och andra aktörer runtomkring.

När kan jag kontakta Tidigt stöd?

Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar någon av myndigheterna för att det finns bekymmer. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre.

Det kan exempelvis handla om:

 • Barnet/ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer
 • Tidig alkohol- eller tobaksdebut
 • Hög skolfrånvaro
 • Ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet
 • Utåtagerande beteende

Tidig samverkan en framgångsfaktor

Tidigt stöd - SSPF som samverkansform har funnits i delar av Sverige sedan 2007. Modellen är väl beprövad och utvärderad. Det framgångsrika med modellen är att socialförvaltningen, skola, fritid och polis skapar en gemensam problembild och är överens om vilka delar som samarbetet ska ske kring.

Arbetet sker på individnivå med både förebyggande och främjande arbete. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt.

Samverkan enligt Tidigt stöd bidrar till:

 • Effektivare och tidigare identifiering av barn och ungdomar i riskzon.
 • Effektivare och tidigare stöd i individärenden.
 • Bättre förebyggande stöd.
 • Stärkta förutsättningar att nå fram till barn och ungdomar.
 • Stärkta förutsättningar att nå fram till föräldrar/anhöriga.

Så fungerar samverkan

I de fall koordinator bedömer att Tidigt stöd är aktuellt för ett barn eller ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Därefter träffar samordnare vårdnadshavare och barn/ungdom för ett kartläggande samtal innan nätverksmöte bokas.

Tidigt stöd-mötena bygger på att vårdnadshavare godkänner att anställda från de medverkande myndigheterna får lov att häva sekretessen mellan sig och prata om barnet/ungdomen tillsammans. Det behövs för att vi inom de olika myndigheterna ska kunna delge varandra information om hur vi arbetar kring ditt barn/ungdom. Vi får då bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring barnet/ungdomen. Oftast deltar representanter från skola, socialförvaltning, polis och fritidsverksamhet. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka.

På nätverksmötet upprättas en gemensam åtagandeplan med mål för barnet/ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp.

Kontakta oss

Om du känner dig orolig för ett barn eller ungdom i din närhet kan du kontakta någon av våra samordnare:

Telefon: 08-580 288 60

E-post: tidigtstod@jarfalla.se

Vanliga frågor och svar

Målgrupp och sekretess

Tidigt stöd är för barn och ungdomar, mellan 12 och 18 år, i undantagsfall även yngre och äldre barn/ungdomar. Socialförvaltningen, skolan, polisen och fritidsverksamheten utgör ofta grunden i Tidigt stöd, men det kan anpassas utifrån familjens behov. För att samarbetet i tidigt stöd ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts genom att skriva på ett papper. Då kan förvaltningarna och andra aktörer vid behov dela information om ditt barn/ungdom.

Hur går Tidigt stöd till?

Varje situation är unik eftersom det är barnets behov styr. Du som vårdnadshavare, skola, fritid eller polis signalerar ett bekymmer över ett barn till koordinatorn för Tidigt stöd-teamet eller till elevhälsan.

Nästa steg är att vi tillsammans vid ett Tidigt stöd-möte skapar oss en gemensam bild över barnets situation och i samverkan försöker vi alla hitta en lösning.

Under ett Tidigt stöd-möte gör vi en handlingsplan där vi beskriver vad vi i våra professioner kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara:

 • Hjälp med samtalskontakt
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
 • Stöd till vårdnadshavare.
 • Förbättrad kommunikation med skolan.
 • Övrigt stöd där samordnaren hjälpa till att kontakta fler personer.
 • Läxläsning

Vilka deltar på ett Tidigt stöd-möte?

Vilka som är med på ett Tidigt stöd-möte varierar utifrån problembilden och vilka som kan stötta upp på olika plan. Skolan, socialtförvaltning, polis och fritid deltar oftast. Beroende på problematik finns möjlighet att bjuda in till exempel en lokal idrottsförening eller någon viktig person för barnet/ungdomen eller familjen. 

Vad förväntas av mig som vårdnadshavare på ett Tidigt stöd-möte?

Under SSPF-mötet bidrar alla deltagare i arbetet utifrån sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Fokus är att hitta förebyggande åtgärder och barnets behov styr vad det kan vara.

Måste barnet vara med på mötet?

Det är viktigt att barnet är med på mötet för att se att vi vuxna samverkar och har samsyn. Oftast är det barnet som sitter på facit. Det finns inget krav på att barnet ska prata, ibland räcker det att lyssna.

Varför måste jag lämna samtycke för att bryta sekretessen?

För att samarbetet i Tidigt stöd ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna/samtycka till att sekretessen mellan verksamheterna bryts. Då kan verksamheterns som deltar dela information om ditt barn eller din ungdom. Vi får då bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Jag känner mig orolig för ett barn/ungdom. Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig orolig för en ungdom i din närhet kan du kontakta våra samordnare för SSPF:

Telefon: 08-580 288 60

E-post: tidigtstod@jarfalla.se

Blir vi ett ärende hos socialtjänsten?

Tidigt stöd är frivilligt och sker på uppdrag av familjen och anpassas utifrån era behov. Ni blir inte ett ärende hos socialtjänsten inom projektet tidigt stöd, och ni kan när som helst avbryta insatsen.

På vilket sätt hjälper Tidigt stöd?

Med Tidigt stöd-möten går beslutsprocesserna kring barn och unga i riskzon snabbare. Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att ditt barn och unga utvecklar ett beteende som bryter mot rådande normer och regler.

Den tydliga strukturen för Tidigt stöd underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar Tidigt stöd för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har hamnat snett.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp