Innehåll

Ekonomiskt bistånd

Alla kan någon gång i livet behöva hjälp att reda ut ekonom­iska problem. Det kan till exempel handla om att du har skulder eller vill ansöka om ekonomiskt ­bistånd. 

Om du inte själv kan försörja dig och din familj - med egen inkomst eller på annat sätt - kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Budget- och skuldrådgivning kan hjälpa dig att få en överblick av din ekonomi.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Du som är folkbokförd i Järfälla och har e-legitimation kan söka direkt via e-tjänsten. Har du inte e-legitimation ringer du direkt till servicecenter.

Så ansöker du om fortsatt bistånd med e-tjänsten

Servicecenter: 08-580 285 00, tonval 2 för socialtjänst

Ladda ner blankett för återansökan om ekonomiskt bistånd här

Telefontider för nyansökan ekonomiskt bistånd

Under telefontid får du prata direkt med handläggare/socialsekreterare om din situation.
Vi undersöker om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd och bokar in ett möte för din ansökan.

Observera att dessa telefontider endast gäller nyansökan av ekonomiskt bistånd, inte för dig som redan har pågående kontakt.

 • Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 10.00–11.30
 • Torsdag kl. 13.00–14.30

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett ekonomiskt stöd för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. För att få ekonomiskt bistånd måste du först ha gjort allt du kan för att försörja dig själv. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Vad kan jag få hjälp med?

Socialtjänstlagen och den riks­norm för försörjnings­stöd som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan få. Ekonomiskt bistånd består av flera delar:

 • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien, dags­tidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riks­normen fast­ställs av regeringen en gång om året.
 • Ersättning för rimliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbets­resor, hem­försäkring samt avgift till fack­förening och arbetslös­hets­kassa, barnomsorg, läkarvård, mediciner och bredbandskostnad.

 Du och din familj kan även ha rätt till ekonomiskt bistånd till andra ut­gifter, om det finns sär­skilda skäl.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i kommunen och som inte själva kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Innan du ansöker måste du göra allt du kan för klara din och din familjs försörjning själv.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker måste du göra allt du kan för klara din och din familjs försörjning själv:

 • Om du är gift eller sambo ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.
 • Om du är arbetslös ska du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt
  söka arbete. Du ska ansöka om A-kassa eller Alfa-kassa om du kan få det.
 • Om du är sjuk eller inte kan arbeta eller delta i sysselsättning krävs ett
  intyg om sjukskrivning från läkare.
 • Är du student ska du ansöka om studiestöd eller studielån hos
  CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studerande har bara rätt till
  ekonomiskt bistånd i undantagsfall.
 • Om du har pengar på banken eller andra tillgångar som aktier, fonder,
  villa, båt eller bil har du bara rätt till ekonomiskt bistånd i undantagsfall.
 • Du behöver ansöka om all annan ersättning som du har möjlighet att få,
  till exempel, bostadsbidrag, pension, föräldrapenning, aktivitetsstöd och
  underhållsstöd.

Ekonomiskt bistånd till studerande

Är du student ska du ansöka om vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Som studerande har du bara rätt till ekonomiskt bistånd i undantagsfall. När du ansöker om för­sörj­nings­stöd görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att kunna få försörjnings­stöd:

 • Du ska vara aktivt arbets­sökande och inskriven på Arbets­förmedlingen från och med den första var­dagen efter terminens slut.
 • Du ska kunna visa att du sökt jobb i god tid innan sommar­uppehållet, alltså minst två månader innan du ansöker om försörj­nings­stöd.
 • Du får inte ha några andra ekonomiska till­gångar som du kan klara dig på under tiden du inte studerar och har studielån/studie­bidrag.

Om du går i gymnasiet

Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig som går i gym­nasiet till och med att du fyller 21 år. Det betyder att det är dina föräldrar som ska hjälpa dig ekonomiskt. Du kan alltså inte ansöka om försörjnings­stöd

Åter­betalning av försörjnings­stöd

Om du har fått sommar­jobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du, efter prövning, beviljas försörj­nings­stöd som förskott på din kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshets­ersätt­ning (a-kassa) eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjnings­stöd som förskott på inkomst eller ersättning skrivs en återbetalnings­förbindelse som du ska under­teckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalnings­förbindelse.

Praktikplats och syssel­sättning

Om du trots aktivt arbets­sökande inte lyckats få arbete under sommar­uppehållet kan du i vissa fall bli hänvisad till en praktik­plats eller annan syssel­sättning.

Vad händer med min ansökan?

En social­sekreterare utreder dina behov och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Du får alltid ett skriftligt beslut. De flesta beslut går att över­klaga.

Om du vill över­klaga beslut

Bostad i Järfälla

Socialförvaltningen i Järfälla erbjuder inte bostad till dig som plötsligt blivit bostadslös. Du har ett eget ansvar att lösa din boendesituation.

I Järfälla förmedlar det kommunala bolaget Järfällahus AB samt Bostads­förmedlingen i Stockholm AB lediga hyres­rätter - främst första­handskontrakt men även enstaka korttidskontrakt.

Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annons­erade bostäderna på Järfälla­hus och Bostads­förmed­lingens webbplatser. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid. Bostads­förmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.

Järfällahus webbplats

Bostads­för­medlingen i Stockholm

Social­tjänsten i Kvarn­huset

Om du behöver lämna dokument eller ska träffa din socialsekreterare, välkommen till social­förvalt­ningen i Kvarnhuset. Anmäl dig i receptionen. Den ligger en trappa upp i huset.

Adress: Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp