Innehåll

Bostads­anpass­ning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa din bostad. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta din hygien, laga mat, äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som styrs av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med stöd av bidraget kan du med en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som du ansöker om. Du kan ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad och i vissa fall för ett så kallat periodiskt boende.

Bostadsanpassningsbidrag riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning oavsett ålder.

Är du under 18 år representeras du vanligtvis av dina vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Har du svårt att ansöka på egen hand kan du ta hjälp av ett ombud. Ditt ombud behöver då ha en fullmakt.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka via e-tjänst eller genom att fylla i en blankett.

 • Du ansvarar för att ansökan fylls i fullständigt och att uppgifterna är korrekta.
 • Tänk på att tydligt beskriva vad du söker bidrag för.
 • Till ansökan bifogar du ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning och beskriver att behovet av anpassningen är nödvändig. En arbetsterapeut eller annan medicinsk sakkunnig kan skriva detta intyg.

Ansökningsprocess och rollfördelning

Så här ser ansökningsprocessen ut:

 • Ansökan lämnas in med tillhörande intyg. Ärendet placeras i kö och behandlas i turordning efter att ansökan kommer in.
 • Utredningen börjar och ditt ärende prövas mot lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du får en handläggare som granskar din ansökan och ditt intyg. Vid behov tar handläggaren kontakt med dig för att boka ett hembesök eller om vi behöver få in fler uppgifter.
 • För att besluta bidragets storlek kan ett kostnadsförslag behöva hämtas från en eller flera företag. Om du inte kan få tag i en offert på egen hand går det bra att be handläggaren om hjälp.
 • När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig per post. Om ansökan inte kan beviljas kommuniceras detta innan beslut.
 • Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Information hur du gör kommer med beslutet som skickas till dig.
 • För att få anpassningen gjord anlitar du ett företag. Du beställer själv arbetet och konsumenttjänstlagen kommer gälla mellan dig och den utförande företaget.
  Kommunen beslutar om bidragets storlek och ändamål. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.
 • När anpassningen är utförd och kostnaden har redovisats betalas bidraget ut. Betalningen sker antingen till dig eller direkt till entreprenören. Mer information får du tillsammans med ditt beslut.

Det här kan du få bidrag för

Bidrag kan lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på anpassningsåtgärder du kan få bidrag till:

 • anpassning av trösklar
 • montering av stödhandtag eller ledstång
 • utjämna nivåskillnader med hiss eller ramp
 • installera dörrautomatik
 • förstärka fast belysning i kök och badrum

Hjälpmedel

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel.

Bostadens skick

Kommunen beviljar inte bidrag om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av brister i bostadens skick eller eftersatt underhåll.

Om du byter bostad

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning. Du förväntas välja en bostad som fungerar för dig.

Ägarmedgivande eller nyttjanderättsmedgivande

En förutsättning för bidrag är att samtliga ägare till bostaden går med på att anpassningen utförs. De som äger bostaden måste dessutom garantera att du inte behöver återställa anpassningsåtgärderna. Medgivandet ska vara skriftligt. Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt och inte ensam står på kontraktet behövs
dessutom ett medgivande från samtliga nyttjanderättshavare.

Läs mer på Boverkets webbplats

Information till intygsskrivare

Boverkets föreskrifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) ska sökanden bifoga ett intyg tillsammans med ansökan, där det framgår att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan medicinsk sakkunnig ska ha skrivit intyget.

Innehållet i intyget ska grunda sig på intygsskrivarens bedömning av aktiviteten i den aktuella miljön och hur funktionsförmågan påverkas. I din roll som intygsskrivare ska du beskriva de behov som personen har av anpassning med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du behöver tänka på att skriva korrekta och entydiga uppgifter. Du behöver även uttrycka vad som är dina egna iakttagelser och vad andra uttrycker. Det intyg du skriver kommer vid en överklagan att följa med handlingarna som skickas till domstol.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas om personens behov kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av region eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det är därför viktigt att det framgår av intyget om det varit aktuellt att prova med hjälpmedel. 

Intyget skrivs på uppdrag av den som söker bostadsanpassningsbidrag och tillhör personen. Personen väljer själv om intyget ska bifogas till ansökan.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) för intygsskrivare.

Checklista vid intyg rörande bostadsanpassning finner du här Pdf, 20.2 kB.

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande är en förutsättning för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas. Om du lämnar medgivande godkänner du anpassningen och avsäger dig krav på återställning. Järfälla kommun hjälper till med att skicka detta ägarmedgivande när personen så önskar.

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan personen som söker bidrag bifoga en offert från ett företag. Finns ritningar eller skisser som förklarar vad personen ansöker om bifogas dessa till ägarmedgivandet. Innan du som fastighetsägaren undertecknar ägarmedgivandet bör du ta ställning till hur anpassningen påverkar andra bosatta i huset.

Företagen som utför anpassningen arbetar åt personen som sökt bidrag. Företagen är inte entreprenörer till Järfälla kommun.


Möjlighet att överta rätten till bidraget

Om sökanden och fastighetsägare är överens kan bostadsrättsföreningar och hyresvärdar överta en persons rätt till bidrag. Det gäller i allmänna utrymmen så som entréer och trapphus. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden. En förutsättning för övertagandet är att personens behov tillgodoses.


Återställning av anpassningen

Fastighetsägare kan söka bidrag för återställning. Återställningsbidrag lämnas för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Liksom för bostadsanpassningsbidraget ska vissa villkor vara uppfyllda.

För utförligare information se Boverkets webbplats

Reparationsbidrag

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av tekniskt slag och anpassningen behöver repareras, genomgå service eller besiktning kan du ansöka om reparationsbidrag. Bidrag kan även sökas för anordningar och inredningar som utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av reparationsbidrag.

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du höra av dig till handläggare för mer information och hjälp.

Kontakt med handläggare

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att kontakta någon av kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt tas via servicecenter, telefon 08-580 285 00

Länkar

Här kan du läsa mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer på Boverkets hemsida

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp