Innehåll

Stöd till barn och ungdomar

Barn med funktions­ned­sättning kan ha rätt till hjälp och stöd. Även anhöriga kan ha rätt till avlastning och avlösning. Här hittar du information om vilka insatser barn och ungdomar kan få.

Som förälder till barn med funktions­nedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du själv ansöka om:

Insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

Korttidstillsyn

Korttids­tillsyn är en form av fritids­verksamhet för barn och ungdomar som är tolv år eller äldre och som behöver en trygg och menings­full syssel­sättning före och efter skoldagen och under skollov. Före tolv års ålder ansvarar skolbarn­omsorgen för tillsyn efter skolan.

Läs mer om korttids­tillsyn

Personlig assistans

Barn med omfattande och varaktig funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Grundläggande behov är till exempel sköta din personliga hygien, klä på och av dig, äta, andas samt prata med andra. Om du bedöms ha behov av hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till hjälp med andra behov. Det kan till exempel vara att förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter. Du kan inte få personlig assistans för behov som bedöms vara normalt föräldraansvar.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och Försäkringskassan.

Ansök om personlig assistans hos Försäkringskassan

Välja utförare av personlig assistans

Om du blir beviljad personlig assistans väljer du om den personliga assistansen ska utföras av kommunen (Carelli Assistans), ett privat företag eller av assistenter du själv anställer.

Läs mer om Carelli Assistans på deras webbplats

Om du har frågor kring val av utförare, kontakta Servicecenter eller din handläggare.

Ledsagarservice

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagarservice

Avlösarservice

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig av­lastning. Hjälpen ges i det egna hemmet. Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen. Är du ute på aktivitet till­sammans med avlösare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om avlösar­service

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse. Du betalar för din egen mat när du är på kort­tids­hem eller liknande.

Läs mer om korttids­vistelser

Boende utanför hemmet

I vissa fall behöver barn bo i annat hem än hos föräld­rarna. Då finns möjlighet att bo i familjehem, grupp­bostad eller elevhem. 

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Avlösar­service

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig avlastning. Hjälpen ges i det egna hemmet.

Läs mer om avlösarservice

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagar­service

Korttids­vistelse

Korttids­vistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse.

Läs mer om korttids­vistelser

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp