Innehåll

Insatser enligt LSS

Har du ett omfattande och varaktigt funktions­hinder kan du ha rätt att få hjälp och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Det kan handla om att du har en utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd, hjärn­skada som uppstått i vuxen ålder eller annat större funktions­hinder.

Som vuxen med stort funktions­hinder kan du ha rätt till följande insatser enligt LSS:

Personlig assistans

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans från kommunen.

Grundläggande behov är till exempel sköta din personliga hygien, klä på och av dig, äta, andas samt prata med andra. Om du bedöms ha behov av hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till hjälp med andra behov. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och Försäkringskassan.

Ansök om personlig assistans hos Försäkringskassan

Välja utförare av personlig assistans

Om du blir beviljad personlig assistans väljer du om den personliga assistansen ska utföras av kommunen (Carelli Assistans), ett privat företag eller av assistenter du själv anställer.

Läs mer om Carelli Assistans på deras webbplats

Om du har frågor kring val av utförare, kontakta Servicecenter eller din handläggare.

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för dig som har svårt att ta dig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök, vänner och bekanta. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera och att du inte klarar det på egen hand.

Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Är du ute på aktivitet till­sammans med ledsagare står du endast för dina egna om­kostnader.

Läs mer om ledsagare och hur du ansöker 

Kontaktperson

Kontakt­person är en med­människa som har tid och intresse för att ge stöd och samvaro och kan underlätta möjligheten för dig att delta i olika fritids­aktiviteter. Främst handlar det om att bryta social isolering, som är en risk för personer med funktions­nedsättning.

Är du ute på aktivitet till­sammans med kontakt­person står du endast för dina egna omkostnader. 

Avlösar­service

Avlösar­service ger anhöriga eller andra närstående möjlighet att få tillfällig avlastning. Hjälpen utformas utifrån den enskildes önske­mål och behov. Avlösar­service ges i det egna hemmet.

Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Är du ute på aktivitet till­sammans med avlösare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om avlösar­service och hur du ansöker

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger möjlighet till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Samtidigt kan anhöriga få möjlighet till avlastning.

Du betalar för din egen mat när du är på korttidshem eller liknande.

Bostad med särskild service    

För dig som har omfattande omvårdnadsbehov och behöver hjälp stor del av dygnet, finns möjlighet till bostad med särskild service. Bostäderna finns i villor, rad­hus eller fler­familjs­hus på olika ställen i kommunen. De drivs antingen av kommunen i egen regi eller på entre­prenad av privat företag.

För vuxna finns grupp­bostad, service­bostad eller annan särskilt anpassad bostad.

En grupp­bostad består av 4-6 lägenheter som är grupperade kring gemen­samma ut­rymmen. Service och om­vårdnad kan ges alla tider på dygnet med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal.

Service­bostäder är lägenheter som ligger nära varandra och har nära till gemen­samma utrymmen. Service­bostäderna har personal dagtid. Vissa har egen natt­personal, andra kan ta hjälp av kommunens natt­patrull. 

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan ge den som har utvecklings­störning, förvärvad hjärn­skada, autism eller autism­liknande tillstånd möjlighet till personlig utveckling, stimulans, gemenskap och syssel­sättning. Kravet är att man är i yrkes­verksam ålder, saknar förvärvs­arbete och inte går någon annan utbildning.

Läs om daglig verksamhet 

Individuell plan

Du som får hjälp enligt LSS, har rätt att få en individuell plan. Planen talar om vilken hjälp du ska få och hur du vill kunna leva den närmaste tiden. Den individuella planen är ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och din vardag.  

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp