Innehåll

Insatser enligt social­tjänst­lagen

Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

Som vuxen med funktions­nedsättning kan du ha rätt till någon eller några av nedan­stående insatser, som beviljas enligt social­tjänst­lagen.

Vilka insatser finns?

Hjälp i hemmet

Trygghets­larm

Boendestöd

Ledsagning

Kontaktperson

Korttidsvistelse

Avlösar­service

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service

Ansök via Järfälla kommuns e-tjänst eller blankett

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst bistånd och hjälp eller blankett, som finns att hämta i e-tjänsten. Kontakta servicecenter om du istället behöver få blankett hemskickad.

E-tjänst bistånd och hjälp - ansökan

Blanketter finns att hämta i e-tjänsten

Bostad med särskild service    

För dig som har omfattande omvårdnads­behov och behöver hjälp stor del av dygnet, finns möjlighet till bostad med särskild service. Bostäderna finns i villor, radhus eller fler­familjs­hus på olika ställen i kommunen. De drivs antingen av kommunen i egen regi eller på entre­prenad av privat företag.

För vuxna finns grupp­bostad, service­bostad eller annan särskilt anpassad bostad.

En grupp­bostad består av 4-6 lägenheter som är grupperade kring gemen­samma utrymmen. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal.

Service­bostäder är lägenheter som ligger nära varandra och har nära till gemen­samma utrymmen. Service­bostäderna har personal dagtid. Vissa har egen nattpersonal, andra kan ta hjälp av kommunens natt­patrull.

Omvårdnads­bidrag

Omvårdnads­bidrag kan ges för att kompensera an­höriga/när­stående, som utför ett vård­arbete, som annars skulle utföras av hem­tjänsten. Hit räknas inte hushålls­arbete som till exempel inköp, mat­lagning, städning och sådant man vanligtvis gör för att stödja och hjälpa varandra. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad för att bidrag ska kunna beviljas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp