Gå direkt till sidans innehåll

Insatser enligt social­tjänst­lagen

Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

Som vuxen med funktions­hinder kan du ha rätt till någon eller några av nedan­stående insatser, som beviljas enligt social­tjänst­lagen. Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan och posta den till angiven adress på blanketten.

Blankett för ansökan av bisånd enligt SoL Pdf, 186.9 kB.

Hemtjänst (hjälp i hemmet)

Hemtjänst erbjuds dig som har svårt att klara den dagliga skötseln av hemmet och den personliga omvårdnaden på egen hand. Hjälpen kan ges alla dagar i veckan, både dag­tid och kvällstid. För den som behöver hjälp på natten finns en nattpatrull.

Läs mer om vad som ingår i samlings­begreppet hjälp i hemmet.

Trygghets­larm

Trygghets­larm under­lättar möjligheten att snabbt och lätt få kontakt med personal vid akut behov av hjälp. Hjälpen finns att tillgå dygnet runt alla dagar i veckan.

Läs mer om trygghets­larm

Boende­stöd

Boende­stöd erbjuds dig som behöver stöd och råd för att klara din vardag. Troligen klarar du av "sysslan" själv, men behöver hjälp att komma igång. Boende­stödjarna kan hjälpa dig att strukturera upp det som behöver göras i hemmet. De kan också vara ett stöd i kontakten med myndigheter. Om du behöver träna på att vistas på offen­tliga platser kan boende­stödjaren stötta dig även i detta.

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för dig som har svårt att ta dig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök, vänner och bekanta. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera och att du inte klarar det på egen hand.

Läs mer om ledsagning

Kontakt­person

Kontakt­person är en med­människa som har tid och intresse för att ge stöd och samvaro och kan under­lätta möjlig­heten för dig att delta i olika fritids­aktiviteter. Främst handlar det om att bryta social isolering, som är en risk för personer med funktions­nedsättning.

Korttids­vistelse

Korttids­vistelse ger möjlighet till miljö­ombyte, rekreation och personlig utveckling. Samtidigt kan anhöriga få möjlighet till avlastning.

Avlösar­service

Avlösar­service ger anhöriga eller andra närstående möjlighet att få tillfällig av­lastning. Hjälpen utformas utifrån den enskildes önske­mål och behov. Avlösar­service ges i det egna hemmet.  

Läs mer om avlösar­service

Daglig verk­samhet

Ibland kan en funk­tions­nedsättning göra det svårt att ha ett vanligt jobb. Då kan daglig verk­sam­het vara ett alternativ. Dagverksamhet finns på flera platser, med olika inriktningar. Här erbjuds aktiviteter och social samvaro.

Läs mer om daglig verksamhet

Bostad med särskild service    

För dig som har omfattande omvårdnads­behov och behöver hjälp stor del av dygnet, finns möjlighet till bostad med särskild service. Bostäderna finns i villor, radhus eller fler­familjs­hus på olika ställen i kommunen. De drivs antingen av kommunen i egen regi eller på entre­prenad av privat företag.

För vuxna finns grupp­bostad, service­bostad eller annan särskilt anpassad bostad.

En grupp­bostad består av 4-6 lägenheter som är grupperade kring gemen­samma utrymmen. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal.

Service­bostäder är lägenheter som ligger nära varandra och har nära till gemen­samma utrymmen. Service­bostäderna har personal dagtid. Vissa har egen nattpersonal, andra kan ta hjälp av kommunens natt­patrull.

Omvårdnads­bidrag

Omvårdnads­bidrag kan ges för att kompensera an­höriga/när­stående, som utför ett vård­arbete, som annars skulle utföras av hem­tjänsten. Hit räknas inte hushålls­arbete som till exempel inköp, mat­lagning, städning och sådant man vanligtvis gör för att stödja och hjälpa varandra. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad för att bidrag ska kunna beviljas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp