Innehåll

Du som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare ska du alltid se till huvudmannens bästa och du ska redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren. Du får inte ge bort eller sammanblanda huvudmannens pengar med någon annans.  Före den 1 mars ska årsräkningen vara inlämnad. Om du ska företräda huvudmannen vid till exempel försäljning av bostad eller vid ett arvskifte krävs tillstånd från överförmyndaren.

Aktuellt

Lämna in årsräkningen digitalt 2024

För att kunna logga in via e-tjänst behöver du ett giltigt bank-id och en internetuppkoppling. Du skaffar ett bank-id via din bank.

Här kan du som god man, förvaltare och förmyndare löpande föra kassabok över din huvudmans ekonomi samt lämna in din årsräkning/sluträkning.

Länk till e-Wärna Go

Nedan hittar du instruktionsfilmer för hur du använder e-tjänsten.

Instruktionsfilmer Wärna Go

Meddela Försäkringskassan aktuella förändringar

Det är viktigt att försäkringskassan har aktuella uppgifter så att huvudmannen får rätt ersättning. Du behöver till exempel meddela om huvudmannen:

 • har nytt bankkonto, telefonnummer eller adress
 • har bytt jobb, fått ny lön eller ändrat arbetstid
 • har en ny familjesituation
 • får ett arv eller en större summa pengar
 • ska vara utomlands.

Kontakta försäkringskassan via deras webbplats

Har din huvudman rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen för att de inte ansöker. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du testa om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg. De håller även digitala informationsmöten.

Länk till Testa om du har rätt till bostadstillägg

Länk till Informationsmöte om bostadstillägg

Överförmyndaren söker gode män och förvaltare

Om du kan tänka dig att ta fler uppdrag i Järfälla och Upplands-Bro så hör gärna av dig per mejl till overformyndarkansliet@jarfalla.se. Skriv "Kan ta fler uppdrag" som ärenderubrik och vilket slags uppdrag du är intresserad av.

Vi behöver fler gode män så tipsa gärna andra som vill göra en viktig samhällsinsats. Den som är ny ska göra webbutbildningen och sedan skicka en intresseanmälan.

Intresseanmälan om att bli god man

Godmanspodden

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har startat en podd för att belysa olika aspekter av uppdraget som ställföreträdare. I fokus står samarbete och huvudmannens delaktighet. Avsnittet i oktober 2022 tar upp ADHD.

Länk till godmanspodden se www.rfs.se

Information från Svenska bankföreningen, kronofogden och andra aktörer

Bankärenden för annans räkning

Läs gärna Svenska bankföreningens material om vad som gäller när du ska utföra bankärenden som ställföreträdare.

www.swedishbankers.se/Bankärenden för annans räkning

Kronofogdens webbutbildning

Kronofogdens utbildning Dela din kunskap vänder sig till dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

https://www.kronofogden.se/deladinkunskap

Konsumentverkets beräkningar för hushållskostnader

Här kan du ta del av Konsumentverkets beräkningar för genomsnittliga hushållskostnader.

Se konsumentverket.se/privatekonomi/beraknade-hushallskostnader

Ta reda på om huvudmannen har rätt till bostadstillägg

Från och med augusti höjs bostadstillägget för de pensionärer som redan är beviljade detta tillägg. De ändrade reglerna innebär dock att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du ta reda på om din huvudman har rätt till bostadstillägg och göra en ansökan.

www.pensionsmyndigheten.se/Bostadstillägg och ekonomiskt stöd

God man kan vara deklarationsombud

Skatteverket har tagit fram en ny tjänst för att göra det lättare att deklarera via ett ombud. Med hjälp av blanketten SKV 4809 kan huvudmannen utse sin gode man till deklarationsombud. Det innebär att du som är ställföreträdare kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och att du får läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. En huvudman som har BankID kan utse ett ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Uppdraget kan tidsbegränsas. Mer information finns på skatteverkets hemsida:

Läs mer om deklarationsombud på skatteverkets blankett SKV 4809

Löpande bokföring och redovisning till överförmyndaren

Om blanketterna

Blanketterna laddar du ner via den rosa länken. De är ifyllningsbara i pdf-format. Spara ner filen och öppna den från din dator. Då ska det fungera oavsett vilken webbläsare du har. Om du vill testa blanketten på nätet bör du använda Google Chrome och ha en aktuell version av webbläsaren Adobe Acrobat Reader, som är gratis att ladda ner. Ibland blir det en fördröjning innan summering sker. Använd tabb-tangenten för att gå vidare och punkt som skiljetecken vid decimaler.

Löpande bokföring

Som ställföreträdare är du skyldig att hålla god ordning och göra en löpande bokföring. Du kan använda ett bokföringsprogram eller göra en egen sammanställning med hjälp av kassabladet nedan. Om du bokför de inbetalningar och utbetalningar som skett på konton som redovisas under A och D "inom linjen" på kassabladet motsvarar det inkomster (C) och utgifter (D) på årsräkningsblanketten.

Konsumentverket har riktlinjer för vad en huvudman som delar hyra med exempelvis en förälder ska betala.

Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna

Svenska bankföreningen har både filmer och faktablad om vad en ställföreträdare får göra inom sitt uppdrag.

Faktablad från Svenska bankföreningen om bankärenden för annans räkning

Förteckning

I början av uppdraget ska du som ska förvalta huvudmannens egendom lämna en förteckning som visar vilka tillgångar, eventuell fast egendom och även skulder som huvudmannen hade när du blev förordnad. Förteckningen ska skickas in inom två månader efter förordnandedagen. Alla uppgifter ska styrkas i bilagor.

Anvisningar och blanketter för års- och slutredovisning

Följ anvisningarna när du upprättar din årsräkning. Bifoga endast kopior av underlag, originalen ska du behålla. Vid granskningen av din årsräkning utgår överförmyndaren från kontantprincipen och stämmer av mot kontoutdrag.

Anvisningar för års- och sluträkning Pdf, 378.1 kB.

Till årsräkningen ska du lämna en redogörelse för uppdraget och fylla i om du begär arvode eller inte. Om du begär milersättning ska du bifoga en körjournal. Om ditt uppdrag endast avser sörja för person och bevaka rätt ska du bara lämna in redogörelseblanketten nedan och behöver inte upprätta en årsräkning.

Årsräkningsblanketten finns i olika varianter. Du får själv välja om du vill använda den som har ett kopplat kassablad eller den som du själv skriver in inkomst- och utgiftsposter.

Senast den 1 mars ska årsräkningen enligt lag vara inlämnad till överförmyndaren. Om du som är god man eller förvaltare inte lämnar in redovisningen i tid kan överförmyndaren kräva in den med vite. Det gäller även förteckning och sluträkning. Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört. Det gäller vid byte av ställ­företrädare eller om huvud­mannen avlidit. En sluträkning upprättas på samma sätt som en årsräkning. Kom ihåg att underteckna blanketterna innan du postar dem till överförmyndaren.

Omprövning av förvaltarskap

Du som är förvaltare ska på begäran från överförmyndaren skicka in blankett för omprövning av förvaltarskapet. Vi gör omprövningen under hösten och skickar ut en begäran när det är dags.

Årsredovisningen ska vara inlämnad före den 1 mars

Överförmyndaren granskar årsräkningarna i turordning. Se checklistan nedan för en komplett årsräkning:

 • Jag har läst anvisningarna för årsräkning.
 • Redovisningen avser rätt period.
 • Årsräkningen är undertecknad och upprättad med bläckpenna eller annan beständig skrift (inte blyerts).
 • Redovisningen är i balans, det vill säga att summan av det du skrivit i ruta A+B ska vara lika stor som summan av det som du skrivit i ruta C+D.
 • Jag bifogar redogörelseblanketten med arvodesbegäran och eventuell körjournal.

  Jag har bifogat kopior av:
 • Utbetalningsbesked eller annat underlag från försäkringskassa, pensionsmyndighet eller arbetsgivare över inkomster.
 • Bankens kontoutdrag för hela redovisningsperioden för alla konton.
 • Årsbesked från banker och andra finansiella företag.
 • Kopia på kvitton för inköp gjorda av god man under perioden.
 • Kvittenser på uttagna kontanter överlämnade till huvudman eller annan.
 • Årsbesked eller annat underlag för eventuella skulder från långivare eller kronofogden.
 • Kopior på underlag som styrker redovisade uppgifter som t.ex. fakturaavier kontoutdrag från skattekontot.

Underlag från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Försäkringskassan har en särskild inloggningssida för ställföreträdare. För att använda tjänsten behöver du skicka in registerutdraget. Mellan den 8 januari och den 31 mars kan du logga in på Försäkringskassan och beställa underlag för din huvudmans räkning. Övrig tid på året kan du ringa 0771-524 524. Du kan också ansöka om merkostnadsersättning digitalt.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Bra för dig att veta som är god man eller förvaltare

Pensionsmyndigheten skickar inte ut årsbesked men du kan få inkomstuppgifterna genom att bli deklarationsombud för din huvudman via skatteverket. Det går också att kontakta pensionsmyndighetens kundservice.

Läs mer på skatteverkets webbplats

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

När får jag mitt arvode och hur sker utbetalningen? 

Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro beslutar vad som är en skälig nivå på arvodet med stöd av de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting tagit fram. Arvodet betalas ut när din redovisning är granskad.

SKRs cirkulär Arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare

Om huvudmannen ska betala arvodet

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen. Hur mycket det kostar beror på hur stora inkomster och tillgångar hen har. Huvudmannen ska stå för arvodet:

 • Om årsinkomsten är högre än 2,65 prisbasbelopp, vilket blir 52500 x 2,65 = 139125 kronor för 2023.
 • Om tillgångarna är högre än två prisbasbelopp, vilket blir 52500 x 2 = 105000 kronor för 2023.

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen
gran­skats. Ett normalt arvode är cirka 15 000–20 000 kronor per år.

Om huvudmannen ska betala ditt arvode kan du ta ut nettobeloppet när du fått arvodesbeslutet. Skatt och arbetsgivaravgifter betalar du in från huvudmannens konto. 

Läs Skatteverkets information om hur arvodet ska redovisas

Din huvudman kan ha rätt till merkostnadsersättning för att täcka kostnaden för arvodet till god man och förvaltare. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Se www.forsakringskassan.se/ Vad räknas som merkostnader (5.)

Om kommunen ska betala arvodet

Om kommunen ska betala arvodet behöver du meddela banken till vilket konto utbetalningen ska ske. Järfälla har Nordea och Upplands-Bro har Sparbanken i Enköping. Om du inte anmäler ditt konto får du istället ett plusgiro utbetalningskort som du behöver lösa in på banken.

 • Järfälla kommun använder Nordea. Gå till länken nedan och meddela till vilket konto och vilken bank du vill att arvodet ska sättas in samt uppge Järfälla kommuns arbetsgivarnummer 617460. Det gäller även om du har Nordea idag.

www.nordea.se/anmalkonto.

 • Upplands-Bro kommun använder Sparbanken i Enköping. Gå till länken nedan och meddela till vilket konto och vilken bank du vill att arvodet ska sättas in. Du loggar in via bank-id:

https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html.

Specifikationen får du elektroniskt via internetbanken eller Kivra

Om kommunen betalar arvodet får du din specifikation endast elektroniskt. Du kan få den via din internetbank eller via Kivra:

 • Nordea: Logga in på Internetbanken. Observera att du måste ha tillvalet ”Betalningar”. Sätt markören på ”Konton” och välj ”e-lönespecifikation”. Välj ”Anmälan”, signera på vanligt sätt och klicka OK
 • Swedbank: Logga in på internetbanken. Gå till den äldre versionen av internetbanken. Sätt markören på ”startsida” och välj ”elektroniska dokument”. Under rubriken "Information" hittar du länk till ”Anmäl elektroniskt lönebesked”. Klicka på ”anmäl”.
 • Du som har lönekonto i annan bank än Nordea eller Swedbank anmäler dig på www.kivra.com. Även om du har Swedbank eller Nordea kan du ansluta dig till Kivra och få din lönespecifikation via Kivra istället.

För vilka åtgärder behövs överförmyndarens tillstånd?

Överförmyndarens tillstånd krävs vid

 • köp av aktier och försäkringar
 • köp, försäljning eller inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostad. Läs mer under "Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?"
 • utlåning av huvudmannens pengar
 • drivande av rörelse.
 • försäljning av värdehandlingar (om dessa finns på spärrat konto)
 • uttag av pengar från spärrat konto
 • tillfällen då huvudmannen vill låna pengar.

Om du fått tillstånd till en särskilt åtgärd ska den redovisas enligt överförmyndarens begäran.

Hur tar jag ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto?

Om du behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto kan du ansöka om uttagstillstånd på blanketten nedan. Notera att du inte behöver överförmyndarens tillstånd om transaktionen sker från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto med liknande villkor. Den som har god man, huvudmannen, omfattas inte av spärren utan har tillgång till alla sina konton.

Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?

Ansökningsblankett hittar du via länken ovan. Om det blir aktuellt att köpa eller sälja huvudmannens bostad eller egendom ska du ansöka om samtycke hos överförmyndaren. Det gör du på blanketten nedan när avtalet är klart. Om huvudmannen kan, ska även hen skriva under. Skicka med

 • avtalet i original
 • budlista
 • två värderingsutlåtanden utfärdade av värderingsinstitut eller sakkunnig och opartisk person, till
  exempel en värderingsman som anlitats av bank eller fastighetsmäklare
 • objektsbeskrivning
 • yttranden från huvudman eller anhöriga vid behov

Så snart köpet eller försäljningen är klar ska du lämna redovisning till överförmyndaren.

Läs mer i våra informationsblad:

Information om avveckling av bostad Pdf, 100.3 kB.

Information om försäljning av bostad Pdf, 145.3 kB.

Information om köp av bostad Pdf, 100.2 kB. 

Vad gäller om min huvudman har del i ett dödsbo?

Ansökningsblankett hittar du via den rosa länken ovan. Om huvudmannen är dödsbodelägare behöver överförmyndaren godkänna fördelningen av arvet. Du som är ställföreträdare ska därför ansöka om överförmyndarens samtycke. Observera att god man eller förvaltare aldrig får godkänna ett testamente eller avstå från arv.

Läs mer i vårt informationsblad om arvskifte Pdf, 268.6 kB.

För att ansöka om samtycke ska du fylla i blanketten ovan och bifoga följande handlingar:

 • Arvskifteshandling i original, undertecknad av alla dödsbodelägare samt god man/förvaltare för huvudmannens räkning
 • Bouppteckning
 • Redovisningsräkning som visar vad som skett med boets tillgångar från och med dödsdagen fram till skiftesdagen, inklusive verifikat såsom kontoutdrag.

Om dödsboet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats ska god man/förvaltare lämna en redogörelse till överförmyndaren.

För mer information om de åtgärder som behöver vidtas i samband med ett dödsfall se webbplatsen Efterlevandeguiden. Den är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Länk till www.efterlevandeguiden.se

Vad gör jag om huvudmannens pengar inte räcker?

De flesta gode män för över en summa pengar till ett konto som huvudmannen använder för fickpengar. Om huvudmannen tar ut för mycket pengar så att räkningar inte kan betalas fungerar inte godmanskapet som det är tänkt. Då kan det bli aktuellt att det ska upphöra helt. Ibland kan det istället behövas förvaltarskap.

 • Huvudmannen själv, nära anhöriga, god man och förvaltare och överförmyndaren är behöriga att ansöka om upphörande enligt föräldrabalken 11 kap 21 §. Skicka blanketten till överförmyndaren eller direkt till Attunda tingsrätt. Det är tingsrätten som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra eller inte.
 • För upphörande av förvaltarskap krävs ett läkarintyg som styrker att huvudmannen kan vårda sig
  och sin egendom. Vid godmanskap krävs oftast ett läkarintyg som visar om huvudmannen kan
  yttra sig eller inte.

Vad händer om huvudmannen avlider?

Godmanskapet eller förvaltarskapet upphör när huvudmannen avlider. Det är viktigt att du meddelar överförmyndaren. Du kommer att få en begäran om sluträkning som ska lämnas till överförmyndaren inom en månad efter dödsfallet. Det är din uppgift att överlämna den avlidnes egendom till den som företräder dödsboet. Fram till dess får du bara vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Om det finns ekonomiska möjligheter kan räkningar behöva betalas om de är på väg att förfalla.

 • Om det inte finns kända arvingar efter den avlidne ska du anmäla dödsfallet till kommunens dödsbohandläggare inom socialtjänsten.
 • Om huvudmannens tillgångar enbart täcker begravningskostnader och andra utgifter ska du anmäla dödsfallet till kommunens dödsbohandläggare vid socialtjänsten.

Hur gör jag om jag inte vill vara god man eller förvaltare längre?

Det är frivilligt att vara god man eller förvaltare. Om du vill avsluta ditt uppdrag kan du skriva till överförmyndaren eller använda blanketten nedan. När överförmyndaren har hittat en ny god man eller förvaltare och beslutat om byte upphör ditt uppdrag.

Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Vad gäller om huvudmannen flyttar från kommunen?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun fortsätter gode mannen sitt uppdrag, men det kan bli aktuellt med byte av god man på grund av avståndet. Så snart huvudmannen är folkbokförd på den nya adressen kommer vi att flytta ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen, som tar över tillsynen.

Läs gärna materialet från överförmyndarens "Mässmingel" 2018

Ta del av presentationerna från "Mässmingel med överförmyndaren" som vi arrangerade den 24 september 2018.

Framtidsfullmakt Pdf, 189.2 kB.

Arvskiften Pdf, 90.4 kB.

Fastighetsförsäljning Pdf, 47.7 kB.

God man för anhörig Pdf, 342.7 kB.

Kontakt med andra gode män och förvaltare

Det finns flera föreningar för gode män.

Information från Järfälla/Upplands-Bro godmansförening Pdf, 77.5 kB.

Information från Solna godmansförening Pdf, 171.5 kB.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp