Gå direkt till sidans innehåll

Du som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare ska du alltid se till huvudmannens bästa och du ska redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren. Du får inte ge bort eller sammanblanda huvudmannens pengar med någon annans.  Före den 1 mars ska årsräkningen vara inlämnad. Om du ska företräda huvudmannen vid till exempel försäljning av bostad eller vid ett arvskifte krävs tillstånd från överförmyndaren.

Aktuellt

Omprövning av förvaltarskap

Du som är förvaltare ska på begäran från överförmyndaren skicka in blanketten nedan. Den utgör en del i underlaget för den årliga omprövningen av om förvaltarskapet ska bestå eller förändras på något sätt.

Blankett för omprövning av förvaltarskap Pdf, 1.1 MB.

Kronofogdens webbutbildning

Kronofogdens utbildning Dela din kunskap vänder sig till dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

https://www.kronofogden.se/deladinkunskap

Meddela om du kan tänka dig att ta ett till uppdrag

Om du kan tänka dig att ta fler uppdrag i Järfälla och Upplands-Bro så hör gärna av dig per mejl till overformyndarkansliet@jarfalla.se. Skriv "Kan ta fler uppdrag" som ärenderubrik och vilket slags uppdrag du är intresserad av.

God man kan vara deklarationsombud

Skatteverket har tagit fram en ny tjänst för att göra det lättare att deklarera via ett ombud. Med hjälp av blanketten SKV 4809 kan huvudmannen utse sin gode man till deklarationsombud. Det innebär att du som är ställföreträdare kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och att du får läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. En huvudman som har BankID kan utse ett ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Uppdraget kan tidsbegränsas. Mer information finns på skatteverkets hemsida:

Läs mer om deklarationsombud på skatteverkets blankett SKV 4809

Försäkringskassan skickar inte ut kontrolluppgifter per automatik. Du som är god man eller förvaltare får vända dig till Försäkringskassan för att få de uppgifter du behöver till årsräkningen.

Så kontaktar du Försäkringskassan för att få kontrolluppgifter

Löpande bokföring och redovisning till överförmyndaren

Blanketterna är ifyllningsbara. Spara ner filen och öppna den från din dator. Då ska det fungera oavsett vilken webbläsare du har. Om du vill testa blanketten på nätet bör du använda Google Chrome och ha en aktuell version av webbläsaren Adobe Acrobat Reader, som är gratis att ladda ner.

Omprövning av förvaltarskap

Du som är förvaltare ska på begäran från överförmyndaren skicka in blanketten nedan. Den utgör en del i underlaget för den årliga omprövningen av om förvaltarskapet ska bestå eller förändras på något sätt.

Blankett för omprövning av förvaltarskap Pdf, 1.1 MB.

Förteckning

I början av uppdraget ska du som ska förvalta huvudmannens egendom lämna en förteckning som visar vilka tillgångar, eventuell fast egendom och även skulder som huvudmannen hade när du blev förordnad. Förteckningen ska skickas in inom två månader efter förordnandedagen. Alla uppgifter ska styrkas i bilagor.

Blankett förteckning över tillgångar och skulder Pdf, 398.6 kB.

Anvisningar och blanketter för års- och slutredovisning

Som ställföreträdare är du skyldig att hålla god ordning och göra en löpande bokföring. Du kan använda ett bokföringsprogram eller göra en egen sammanställning över inkomster och utgifter med hjälp av kassabladet nedan. Om du lämnar kontanter till din huvudman är det viktigt att du får en kvittens som underlag.

Kassablad Pdf, 772.7 kB.

Kontanter till huvudman- kvittenslista Pdf, 410.3 kB.

Följ anvisningarna när du upprättar din årsräkning. Bifoga endast kopior av underlaget i bilagorna. Vid granskningen av din årsräkning utgår överförmyndaren från kontantprincipen och stämmer av mot kontoutdrag.

Anvisningar för års- och sluträkning Pdf, 769.4 kB.

Blanketten finns i följande varianter och du får själv välja vilken version du vill använda. Kassabladet är ett exempel på hur man kan sköta den löpande bokföringen och motsvarar de poster som ska föras in under "Inkomster" och "Utgifter" på årsräkningsblanketten. Använd punkt för att skriva decimaler.

Blankett för årsräkning och sluträkning Pdf, 646.1 kB.

Blankett för årsräkning där du själv skriver in inkomst- och utgiftsposter (ny 2020) Pdf, 340.5 kB.

Blankett för årsräkning där kassabladets belopp är kopplade till inkomster och utgifter (ny 2020) Pdf, 4.3 MB.

Till årsräkningen ska du lämna en redogörelse och körjournal om du begär milersättning.

Redogörelse god man eller förvaltare Pdf, 553.9 kB.

Körjournal Pdf, 367.8 kB.

Senast den 1 mars ska årsräkningen enligt lag vara inlämnad till överförmyndaren. Om du som är god man eller förvaltare inte lämnar in redovisningen i tid kan överförmyndaren kräva in den med vite. Det gäller även förteckning och sluträkning. Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört. Det gäller vid byte av ställ­företrädare eller om huvud­mannen avlidit. En sluträkning upprättas på samma sätt som en årsräkning. Kom ihåg att underteckna blanketterna innan du postar dem till överförmyndaren.

När får jag mitt arvode och hur sker utbetalningen? 

Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro beslutar vad som är en skälig nivå på arvodet med stöd av de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting tagit fram:

SKRs cirkulär Arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare

Arvodet betalas ut när din redovisning är granskad.

Om huvudmannen ska betala arvodet

Som regel ska huvudmannen betala arvodet till ställföreträdaren. Det gäller om huvudmannen har:

 • en årsinkomst som överstiger 2,65 prisbasbelopp brutto, det vill säga 126140 kronor för år 2021. Prisbasbeloppet för 2021 är 47600 kronor.
 • tillgångar till ett värde av 2 prisbasbelopp vid årets eller periodens slut.

Om huvudmannen ska betala ditt arvode kan du ta ut nettobeloppet när du fått arvodesbeslutet samt betala in skatt och arbetsgivaravgifter från huvudmannens konto. 

Läs Skatteverkets information om hur arvodet ska redovisas

Har huvudmannen rätt till merkostnadsersättning för att täcka arvodet?

Din huvudman kan ha rätt till merkostnadsersättning för att täcka kostnaden för arvodet till god man och förvaltare. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Se www.forsakringskassan.se/ Vad räknas som merkostnader (5.)

Om kommunen ska betala arvodet

Om kommunen ska betala arvodet kan du behöva göra ett överföringsuppdrag via banken.

 • Järfälla kommun använder Nordea. Om du vill att arvodet ska betalas ut till annan bank kontaktar du Nordea för att fylla i ett så kallat överföringsuppdrag. Uppge Järfälla kommuns arbetsgivarnummer  
  61 74 60.
 • Upplands-Bro kommun använder Sparbanken i Enköping. Om du vill att arvodet ska betalas ut till annan bank än Sparbanken i Enköping, kontakta lönekontoret i Upplands-Bro kommun.

Om kommunen betalar arvodet får du din specifikation endast elektroniskt. Du kan få den via din internetbank eller via Kivra:

 • Nordea: Logga in på Internetbanken. Observera att du måste ha tillvalet ”Betalningar”. Sätt markören på ”Konton” och välj ”e-lönespecifikation”. Välj ”Anmälan”, signera på vanligt sätt och klicka OK
 • Swedbank: Logga in på internetbanken. Gå till den äldre versionen av internetbanken. Sätt markören på ”startsida” och välj ”elektroniska dokument”. Under rubriken "Information" hittar du länk till ”Anmäl elektroniskt lönebesked”. Klicka på ”anmäl”.
 • Du som har lönekonto i annan bank än Nordea eller Swedbank anmäler dig på www.kivra.com. Även om du har Swedbank eller Nordea kan du ansluta dig till Kivra och få din lönespecifikation via Kivra istället.

För vilka åtgärder behövs överförmyndarens tillstånd?

Överförmyndarens tillstånd krävs vid

 • köp av aktier och försäkringar
 • köp, försäljning eller inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostad. Läs mer under "Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?"
 • utlåning av huvudmannens pengar
 • drivande av rörelse.
 • försäljning av värdehandlingar (om dessa finns på spärrat konto)
 • uttag av pengar från spärrat konto
 • tillfällen då huvudmannen vill låna pengar.

Om du fått tillstånd till en särskilt åtgärd ska den redovisas enligt överförmyndarens begäran.

Hur tar jag ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto?

Om du behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto kan du ansöka om uttagstillstånd på blanketten nedan. Notera att du inte behöver överförmyndarens tillstånd om transaktionen sker från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto med liknande villkor. Den som har god man, huvudmannen, omfattas inte av spärren utan har tillgång till alla sina konton.

Ansökan om uttagstillstånd Pdf, 49.3 kB.

Skriv ut, underteckna och posta den till Överförmyndaren, 177 80 Järfälla

Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?

Om det blir aktuellt att köpa eller sälja huvudmannens bostad eller egendom ska du ansöka om samtycke hos överförmyndaren. Det gör du på blanketten nedan när avtalet är klart. Om huvudmannen kan, ska även hen skriva under. Skicka med

 • avtalet i original
 • budlista
 • två värderingsutlåtanden utfärdade av värderingsinstitut eller sakkunnig och opartisk person, till
  exempel en värderingsman som anlitats av bank eller fastighetsmäklare
 • objektsbeskrivning
 • yttranden från huvudman eller anhöriga vid behov

Så snart köpet eller försäljningen är klar ska du lämna redovisning till överförmyndaren.

Blankett för ansökan om samtycke till köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt Pdf, 143.3 kB.

Blankett för ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt Pdf, 51.7 kB.

Läs mer i våra informationsblad:

Information om avveckling av bostad Pdf, 45.3 kB.

Information om försäljning av bostad Pdf, 62.7 kB.

Information om köp av bostad Pdf, 43.9 kB. 

Vad gäller om min huvudman har del i ett dödsbo?

Om huvudmannen är dödsbodelägare behöver överförmyndaren godkänna fördelningen av arvet. Du som är ställföreträdare ska därför ansöka om överförmyndarens samtycke. Observera att god man eller förvaltare aldrig får godkänna ett testamente eller avstå från arv.

Läs mer i vårt informationsblad om arvskifte Pdf, 118.8 kB.

Blankett för ansökan om samtycke till fördelning i dödsbo Pdf, 122.5 kB.

För att ansöka om samtycke ska du fylla i blanketten ovan och bifoga följande handlingar:

 • Arvskifteshandling i original, undertecknad av alla dödsbodelägare samt god man/förvaltare för huvudmannens räkning
 • Bouppteckning
 • Redovisningsräkning som visar vad som skett med boets tillgångar från och med dödsdagen fram till skiftesdagen, inklusive verifikat såsom kontoutdrag.

Om dödsboet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats ska god man/förvaltare lämna en redogörelse till överförmyndaren.

Blankett redogörelse för skifteshinder enligt föräldrabalken 15 kap 3 § Pdf, 276.5 kB.

För mer information om de åtgärder som behöver vidtas i samband med ett dödsfall se webbplatsen Efterlevandeguiden. Den är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Länk till www.efterlevandeguiden.se

Vad gör jag om huvudmannens pengar inte räcker?

De flesta gode män för över en summa pengar till ett konto som huvudmannen använder för fickpengar. Om huvudmannen tar ut för mycket pengar så att räkningar inte kan betalas fungerar inte godmanskapet som det är tänkt. Då kan det bli aktuellt att det ska upphöra helt. Ibland kan det istället behövas förvaltarskap.

Konsumentverket har riktlinjer för vad en huvudman som delar hyra med exempelvis en förälder ska betala.

Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna

Vad händer om huvudmannen avlider?

Godmanskapet eller förvaltarskapet upphör när huvudmannen avlider. Det är viktigt att du meddelar överförmyndaren. Du kommer att få en begäran om sluträkning som ska lämnas till överförmyndaren inom en månad efter dödsfallet. Det är din uppgift att överlämna den avlidnes egendom till den som företräder dödsboet. Fram till dess får du bara vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Om det finns ekonomiska möjligheter kan räkningar behöva betalas om de är på väg att förfalla.

 • Om det inte finns kända arvingar efter den avlidne ska du anmäla dödsfallet till kommunens dödsbohandläggare inom socialtjänsten.
 • Om huvudmannens tillgångar enbart täcker begravningskostnader och andra utgifter ska du anmäla dödsfallet till kommunens dödsbohandläggare vid socialtjänsten.

Hur gör jag om jag inte vill vara god man eller förvaltare längre?

Det är frivilligt att vara god man eller förvaltare. Om du vill avsluta ditt uppdrag kan du skriva till överförmyndaren eller använda blanketten nedan. När överförmyndaren har hittat en ny god man eller förvaltare och beslutat om byte upphör ditt uppdrag.

Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare Pdf, 129.7 kB.

Vad gäller om huvudmannen flyttar från kommunen?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun fortsätter gode mannen sitt uppdrag, men det kan bli aktuellt med byte av god man på grund av avståndet. Så snart huvudmannen är folkbokförd på den nya adressen kommer vi att flytta ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen, som tar över tillsynen.

Läs gärna materialet från överförmyndarens "Mässmingel" 2018

Ta del av presentationerna från "Mässmingel med överförmyndaren" som vi arrangerade den 24 september 2018.

Framtidsfullmakt Pdf, 107.2 kB.

Arvskiften Pdf, 44.1 kB.

Fastighetsförsäljning Pdf, 130.9 kB.

God man för anhörig Pdf, 91.8 kB.

Kontakt med andra gode män och förvaltare

Det finns flera föreningar för gode män.

Information från Järfälla/Upplands-Bro godmansförening Pdf, 620.2 kB.

Information från Solna godmansförening Pdf, 60.2 kB.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp