Gå direkt till sidans innehåll

För dig som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare ska du alltid se till huvudmannens bästa och du ska redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren. Du får inte ge bort eller sammanblanda huvudmannens pengar med någon annans.  Före den 1 mars ska årsräkningen vara inlämnad. Om du ska företräda huvudmannen vid till exempel försäljning av bostad eller vid ett arvskifte krävs tillstånd från överförmyndaren. Läs mer nedan och ladda ner den blankett du behöver.

Löpande bokföring och redovisning till överförmyndaren

I början av uppdraget ska du som ska förvalta huvudmannens egendom lämna en förteckning som visar vilka tillgångar, eventuell fast egendom och även skulder som huvudmannen hade när du blev förordnad. Förteckningen ska skickas in inom två månader efter förordnandedagen. Alla uppgifter ska styrkas i bilagor.

Blankett förteckning över tillgångar och skulderPDF

Senast den 1 mars ska årsräkningen enligt lag vara inlämnad till överförmyndaren. Om du som är god man eller förvaltare inte lämnar in redovisningen i tid kan överförmyndaren kräva in den med vite. Det gäller även förteckning och sluträkning. Kom ihåg att underteckna blanketterna innan du postar dem till överförmyndaren.

Anvisningar för års- och sluträkningPDF

Blankett för års- och sluträkningWord

Redogörelse god man eller förvaltarePDF

KörjournalPDF

Det är viktigt att göra en löpande bokföring och hålla ordning på samtliga underlag. Du kan använda ett bokföringsprogram eller göra en egen sammanställning över inkomster och utgifter med hjälp av kassabladet nedan. Vid granskningen av din årsräkning utgår överförmyndaren från kontantprincipen och stämmer av mot kontoutdrag.

KassabladPDF

Om du lämnar kontanter till din huvudman är det viktigt att du får en kvittens som underlag.

Kontanter till huvudman- kvittenslistaPDF

Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört. Det gäller vid byte av ställ­företrädare eller om huvud­mannen avlidit. En sluträkning upprättas på samma sätt som en årsräkning.

När får jag mitt arvode och vad gäller? 

Som regel ska huvudmannen betala arvodet till ställföreträdaren. Det gäller:

 • när huvudmannens årsinkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp brutto, det vill säga 120 575 kronor 2018 och 123 225 kronor 2019. Prisbasbeloppet var 45 500 kr 2018 och är 46 500 kr 2019.
 • om huvudmannen har tillgångar till ett värde av 2 prisbasbelopp vid årets slut, ca 90 000 kronor.

Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro beslutar vad som är en skälig nivå på arvodet med stöd av de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting tagit fram:

SKLs cirkulär Arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare

Om huvudmannen ska betala ditt arvode kan du ta ut nettobeloppet när du fått arvodesbeslutet samt betala in skatt och arbetsgivaravgifter från huvudmannens konto. 

Läs Skatteverkets broschyr om hur arvodet ska redovisas

Om kommunen betalar arvodet får du din specifikation endast elektroniskt från och med juni 2018. Du kan få den via din internetbank eller via Kivra:

 • Nordea: Logga in på Internetbanken. Observera att du måste ha tillvalet ”Betalningar”. Sätt markören på ”Konton” och välj ”e-lönespecifikation”. Välj ”Anmälan”, signera på vanligt sätt och klicka OK
 • Swedbank: Logga in på internetbanken. Gå till den äldre versionen av internetbanken. Sätt markören på ”startsida” och välj ”elektroniska dokument”. Under rubriken "Information" hittar du länk till ”Anmäl elektroniskt lönebesked”. Klicka på ”anmäl”.

Om du är kund i annan bank eller hellre vill ha informationen via Kivra
Du som har lönekonto i annan bank än Nordea eller Swedbank anmäler dig på www.kivra.com. Även om du har Swedbank eller Nordea kan du ansluta dig till Kivra och få din lönespecifikation via Kivra istället.

Hur tar jag ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto?

Om du behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto kan du ansöka om uttagstillstånd på blanketten nedan. Notera att du inte behöver överförmyndarens tillstånd om transaktionen sker från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto med liknande villkor. Den som har god man, huvudmannen, omfattas inte av spärren utan har tillgång till alla sina konton.

Ansökan om uttagstillståndPDF

Skriv ut, underteckna och posta den till Överförmyndaren, 177 80 Järfälla

Material från utbildning för gode män och förvaltare 2018

Ta del av presentationerna från "Mässmingel med överförmyndaren" som vi arrangerade den 24 september 2018.

FramtidsfullmaktPDF

ArvskiftenPDF

FastighetsförsäljningPDF

God man för anhörigPDF

Kontakt med andra gode män

Det finns flera föreningar för gode män.

Information från Järfälla/Upplands-Bro godmansföreningPDF

Information från Solna godmansföreningPDF

För vilka åtgärder behövs överförmyndarens tillstånd?

Överförmyndarens tillstånd krävs vid

 • köp av aktier och försäkringar
 • köp, försäljning eller inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostad. Läs mer under "Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?"
 • utlåning av huvudmannens pengar
 • drivande av rörelse.
 • försäljning av värdehandlingar (om dessa finns på spärrat konto)
 • uttag av pengar från spärrat konto
 • tillfällen då huvudmannen vill låna pengar.

Om du fått tillstånd till en särskilt åtgärd ska den redovisas enligt överförmyndarens begäran.

Vad gör jag om huvudmannens pengar inte räcker?

De flesta gode män för över en summa pengar till ett konto som huvudmannen använder för fickpengar. Om huvudmannen tar ut för mycket pengar så att räkningar inte kan betalas fungerar inte godmanskapet som det är tänkt. Då kan det bli aktuellt att det ska upphöra helt. Ibland kan det istället behövas förvaltarskap.

Konsumentverket har riktlinjer för vad en huvudman som delar hyra med exempelvis en förälder ska betala.

Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna

Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?

Om det blir aktuellt att köpa eller sälja huvudmannens bostad eller egendom ska du ansöka om samtycke hos överförmyndaren. Det gör du på blanketten nedan när avtalet är klart. Om huvudmannen kan, ska även hen skriva under. Skicka med

 • avtalet i original
 • budlista
 • objektsbeskrivning
 • yttranden från huvudman eller anhöriga vid behov.

Så snart köpet eller försäljningen är klar ska du lämna redovisning till överförmyndaren.

Blankett för ansökan om samtycke till köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrättPDF

Blankett för ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrättPDF

Läs mer i våra informationsblad:

Information om avveckling av bostadPDF

Information om försäljning av bostadPDF

Information om köp av bostadPDF 

Hur gör jag om min huvudman har del i ett dödsbo?

Om huvudmannen är dödsbodelägare behöver överförmyndaren godkänna fördelningen av arvet. Du som är god man ska därför ansöka om överförmyndarens samtycke. Observera att en god man aldrig får godkänna ett testamente eller avstå från arv.

Läs mer i vårt informationsblad om arvskiftePDF

Ansökan om samtycke till fördelning i dödsboPDF

 • Arvskifteshandling i original, undertecknad av alla dödsbodelägare samt god man för huvudmannens räkning
 • Bouppteckning
 • Redovisningsräkning som visar vad som skett med boets tillgångar från och med dödsdagen fram till skiftesdagen

Hur gör jag om jag inte vill vara god man eller förvaltare längre?

Det är frivilligt att vara god man eller förvaltare. Om du vill avsluta ditt uppdrag kan du skriva till överförmyndaren eller använda blanketten nedan. När överförmyndaren har hittat en ny god man eller förvaltare och beslutat om byte upphör ditt uppdrag.

Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltarePDF

Vad händer om huvudmannen avlider?

Godmanskapet eller förvaltarskapet upphör när huvudmannen avlider. Det är viktigt att du meddelar överförmyndaren. Du kommer att få en begäran om sluträkning som ska lämnas till överförmyndaren inom en månad efter dödsfallet.

Vad gäller om huvudmannen flyttar från kommunen?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun fortsätter gode mannen sitt uppdrag, men det kan bli aktuellt med byte av god man på grund av avståndet. Så snart huvudmannen är folkbokförd på den nya adressen kommer vi att flytta ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen, som tar över tillsynen.

Senast uppdaterad: 2019-05-15

Upp