Gå direkt till sidans innehåll

För dig som har eller behöver god man

Har du eller en anhörig en sjukdom eller ett funktions­hinder som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Om det inte går att få hjälp på annat sätt kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare. Tingsrätten beslutar om det ska anordnas godmanskap eller förvaltarskap eller inte och även om ett förordnande kan upphöra. Överförmyndaren utövar tillsyn och beslutar bland annat om byte av god man.

Aktuellt

Godmanskap och förvaltarskap ska bara anordnas om det inte går att få hjälp på annat sätt. Svenska Bankföreningen har tagit fram en ny broschyr där du kan läsa om vilka möjligheter som finns att sköta ekonomin för en anhörig som inte längre kan företräda sig själv.

Broschyr - Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare... vad gäller för mig?

Fler faktablad från Svenska bankföreningen om bankärenden för annans räkningFler faktablad från Svenska bankföreningen om bankärenden för annans räkning

Hur gör jag för att ansöka?

Du kan ansöka om god man eller förvaltare eller ta hjälp av någon i din närhet,  till exempel maka/make, förälder, barn, eller syskon.  Tingsrätten har en blankett som du kan använda för att göra en egen ansökan, och en blankett som anhörig kan använda.  Kom ihåg att skicka med personbevis och underlag som visar varför det behövs godmanskap eller förvaltarskap: 

Egen ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Anhörigs ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Skicka ansökan till: Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna tillsammans med:

  • person­bevis från Skatteverket.

Person­beviset går att beställa från Skatte­verkets hemsida.

  • intyg från en läkare som visar att det finns behov av god man eller förvaltare.
  • en social utredning. Om du har kontakt med en bistånds­handläggare, kurator eller liknande så kan hen skriva en sådan utredning.

Socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndaren. Använd blanketten nedan och bifoga läkarintyg och social utredning. Därefter tar överförmyndaren ställning till om det finns skäl att ansöka om god man till tingsrätten.

Anmälan om behov av god man eller förvaltareWord

Kan jag anmäla att en annan person behöver god man?

Utomstående och social­tjänsten kan anmäla till över­förmyndaren om de anser att en person behöver god man. Fyll i blanketten:

Ansökan eller anmälan om god man eller förvaltareWord

och skicka med underlag som styrker behovet av god man eller förvaltare.

När du har skickat in en anmälan till över­förmyndaren utreder vi om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten.

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att du ska kunna få en god man eller förvaltare måste du ha någon form av sjukdom, psykiskt funktions­hinder, försvagat hälso­tillstånd eller liknande. Det ska finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet. En god man utses inte om du kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig.

Det är tings­rätten som beslutar om godmanskap ska anordnas eller inte.

Den som har god man kallas för huvud­man.

Vad kostar det och vem betalar?

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen. Hur mycket du ska betala beror på hur stora inkomster du har och om du har några andra tillgångar.

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen granskats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år.

Vem blir min gode man eller förvaltare?

Din gode man kan vara en anhörig eller en utomstående. Om du inte har några önske­mål föreslår överförmyndaren en god man. Överförmyn­daren kontrollerar så att personen som föreslås är lämplig. En god man får till exempel inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.

Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare?

En ungefärlig tid kan vara två till tre månader. Om ärendet är brådskande kan det gå snabbare. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt det går att hitta en lämplig person för uppdraget och även tings­rättens hand­läggnings­tid.

Om din ansökan behöver komp­letteras kan det ta längre tid, så tänk på att fylla i ansökan rätt och att alla handlingar ska vara med.

Text

Hur går det till att ansöka om upphörande eller byte av ställföreträdare?

På blanketterna nedan kan du ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra, eller ansöka om att få byta god man eller förvaltare. Om det gäller upphörande skickar överförmyndaren vidare ansökan till tingsrätten, som är den instans som beslutar ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra. Om det gäller byte beslutar överförmyndaren om det finns skäl att byta ställföreträdare.

Blankett för ansökan om upphörande av godmanskap eller byte av god manPDF

Blankett för ansökan om upphörande av förvaltarskap eller byte av förvaltarePDF

Senast uppdaterad: 2019-06-20

Upp