Innehåll

God man eller förvaltare - vad det innebär

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar att sköta sina angelägenheter. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta ärenden som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska bara anordnas om det inte går att få hjälp på annat sätt.

Information på finska om gode mäns och förvaltares uppdrag:

Vad är det för skillnad på god man och förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Men det finns viktiga skillnader.

 • Godmanskap kan inte anordnas mot huvud­mannens vilja, utan är en frivillig åtgärd. Även för en person som inte förstår vad saken gäller kan det räcka med god­manskap. Huvud­mannen behåller sin rätts­handlings­förmåga och har rätt att bestämma över sina tillgångar.
 • Förvaltarskap kan anordnas trots att huvud­mannen inte samtycker till det. Den som har förvaltare förlorar sin rätts­handlings­förmåga och får inte ingå avtal. För att få en förvaltare krävs att personen inte kan vårda sig själv eller sin egen­dom och att det inte är tillräckligt att ha en god man.

Vad kan vara en mindre ingripande åtgärd?

Om en person som blivit sjuk får hjälp av andra i sin omgivning kan det räcka med att lämna en fullmakt för att sköta bankärenden till exempel. Även för den som inte själv kan fatta beslut har anhöriga rätt att sköta betalningar och annat som rör den dagliga livsföringen.

Sveriges kommuner och regioner och Svenska bankföreningen har tagit fram material där de förklarar vad anhörigbehörighet innebär, framtidsfullmakt och i vilka situationer det kan behövas god man och förvaltare.

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare... vad gäller för mig?

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtids­fullmakter. Den innebär att en vuxen person som blivit sjuk kan upprätta en fullmakt som blir giltig först när personen ifråga inte längre kan ta hand om sina ange­lägenheter. Fullmakten utställs för ett framtida behov.

Information om framtidsfullmakter - läs Bankföreningens faktablad

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighets­regler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt 18 år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande för­hållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer - läs Bankföreningens faktablad

Vad kostar det och vem betalar?

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen. Hur mycket det kostar beror på hur stora inkomster och tillgångar hen har. Huvudmannen ska stå för arvodet:

 • Om årsinkomsten är högre än 2,65 prisbasbelopp, vilket blir 52500 x 2,65 = 139125 kronor för 2023.
 • Om tillgångarna är högre än två prisbasbelopp, vilket blir 52500 x 2 = 105000 kronor för 2023.

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen
gran­skats. Ett normalt arvode är cirka 15 000–20 000 kronor per år.

Vad ingår i uppdraget som god man och förvaltare?

Läs gärna broschyrerna som Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare tagit fram. De beskriver vad som ingår och inte i uppdraget som god man och förvaltare.

Länk till Frivilliga samhällsarbetares material Rollkoll

Gode mannens uppdrag kan se olika ut beroende på huvud­mannens situation. Vanligtvis hjälper en god man eller förvaltare till inom ett, två eller tre av följande områden: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Nedan följer exempel på vad en god man eller förvaltare ska göra:

Bevaka rätt

  • Ansöka om bostads­tillägg och anmäla hyres­ändringar för att få rätt bostads­tillägg.
  • Överklaga beslut.
  • Ansöka om insatser som LSS-insatser, kontakt­person eller ledsagare eller äldre­boende.
  • Köpa eller sälja lägenhet eller fastighet.
  • Bevaka rätt i dödsbo.

  Förvalta egendom

   • Ansvara för att ekonomin sköts.
   • Ha hand om inkomster, pension och bidrag.
   • Betala räkningar.
   • Förvalta kapital, värde­handlingar och fastig­heter.
   • Se till att huvud­mannen har fickpengar.

   Sörja för person

   • Se till att huvud­mannen har det så bra som möjligt utifrån sina intressen och förutsättningar.
   • Träffa huvud­mannen ungefär en gång per månad, men det varierar beroende på behov och var huvud­mannen bor.
   • Ta reda på om huvud­mannen bor bra, behöver mer sociala kontakter, har behov av rekreation, behöver vård eller social service.
   • Ha kontakt med biståndsbedömare eller socialsekreterare.
   • Ha kontakt med hjälpmedels­central, läkare, tand­läkare eller optiker.

   Hur redovisas uppdraget till överförmyndaren?

   Som god man eller förvaltare är man enligt lag skyldig att redovisa sin huvudmans ekonomi:

   • I början av uppdraget ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in en förteckning över huvud­mannens tillgångar och skulder.
   • Under redovisnings­perioden ska huvud­mannen eller förvaltaren göra löpande bokföring.
   • Före den 1 mars varje år ska en års­redovisning lämnas in.
   • Under ärendets gång ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in de handlingar som över­förmyndaren begär in som redovisning för åtgärder som kräver tillstånd från över­förmyndaren.

   För dig som är god man eller förvaltare

   Vad ingår inte i uppdraget?

   En god man eller förvaltare ska se till att huvud­mannen får den hjälp han eller hon behöver.
   Däre­mot ingår det inte i uppdraget att:

   • skjutsa huvudmannen
   • handla dagligvaror
   • städa, vattna blommor, putsa fönster och liknande uppgifter
   • hjälpa huvudmannen att klä på sig
   • följa med på läkar­besök och tandläkar­besök
   • gå på bio, fika och liknande.

   Läs mer om vad det innebär att ha god man eller förvaltare

   Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram både broschyrer och filmer om vad det innebär att ha god man eller förvaltare.  

   Se materialet Rollkoll på www.rfs.se

   Det finns ideella föreningar för dig som är god man eller förvaltare. Till exempel Järfälla-Upplands-Bro Godmanförening och Riksföreningen gode män och vårdnadshavare RGMV. Observera att föreningarna är fristående utan koppling till överförmyndarens tillsynsverksamhet.

   På följande sidor hittar du mer information och blanketter

   Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

   Senast uppdaterad:

   Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

   Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

   Påtala bristande tillgänglighet
   Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

   Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.   Upp