Innehåll

Dataskydd - så hanterar vi dina person­uppgifter inom socialtjänsten

När du ansöker om stöd hos social­tjänsten frågar vi ofta efter dina person­uppgifter. Det gör vi för att kunna hjälpa dig. Här kan du läsa mer om dataskydd och dina rättigheter.

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för stöd och hjälp inom äldre­omsorg, funktions­nedsättning och individ- och familje­omsorg.

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i Järfälla Pdf, 330.5 kB.

Dina rättigheter

Inom socialtjänsten finns det alltid en rättslig grund till att vi behandlar dina person­uppgifter. Om du anser att vi har uppgifter om dig som vi inte borde, måste vi visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Samtycke

Ibland måste du godkänna att vi använder dina person­uppgifter, till exempel en bild på dig. Det kallas samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Då är det inte längre tillåtet för oss att använda bilden eller dina personuppgifter. 

Här kan du återkalla ditt samtycke

Registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Det gör du genom att begära ett registerutdrag.

Här kan du beställa registerutdrag

Synpunkter och klagomål

Dataskyddsombud

Om du tycker att vi har behandlat dina person­uppgifter felaktigt, kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud via servicecenter: 08-580 285 00.

Du kan begära att vi raderar uppgifter om dig, om du har dragit tillbaka ditt samtycke eller om det inte längre finns någon rättslig grund för att vi har kvar uppgiften om dig. Felaktiga uppgifter om dig ska rättas så snart det är möjligt.

Mejla till Järfällas dataskyddsombud

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som bevakar dataskydd och personlig integritet i Sverige. Om du tycker att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt eller olagligt har du rätt att vända dig till Datainspektionen och klaga.

Här kan du kontakta Datainspektionen

Frågor och svar om dataskydd

Vad är en person­uppgift?

Uppgifter som handlar om dig eller som kan kopplas till just dig är personuppgifter, till exempel ditt namn, adress, ip-nummer, telefon­nummer och personnummer. Även bilder, filmer eller ljudklipp som identifierar just dig är personuppgifter.

Hur får ni mina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du kontaktar oss. Till exempel när du fyller i en ansöknings­blankett om stöd, ringer eller mejlar till oss. I vissa fall får vi uppgifter om dig från andra delar i kommunen, privatpersoner eller en annan socialtjänst.

Varför behövs mina personuppgifter?

För att vi ska få använda eller registrera dina person­uppgifter måste det finns en rättslig grund. Vi behöver till exempel veta vissa saker om dig för att kunna hjälpa dig när du söker stöd. Vi frågar bara om sådant som behövs för just ditt ärende.

Vissa personuppgifter räknas som extra viktiga att skydda, till exempel etniskt ursprung, politisk åsikt, fackligt medlemskap, uppgifter om hälsa eller sexuell läggning. Sådana uppgifter får vi bara fråga efter eller använda om de är absolut nödvändiga.

Delar ni person­uppgifter med andra?

Ibland måste vi dela upp­gifter om dig med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Försäkrings­kassan, eller inom kommunen. Du har rätt att få veta det.

Privat drivna boenden kan också ha tillgång till dina personuppgifter, om du bor där. Företag som sköter våra datasystem har tillgång till alla personuppgifter i systemen. De måste noga följa våra instruktioner om hur din integritet ska skyddas. De måste också följa dataskydds­lag­stiftningen.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Inom socialtjänsten behandlar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att handlägga ditt ärende. När ditt ärende är slutbehandlat kommer dina personuppgifter i vissa fall sparas, detta i enlighet med arkivlagstiftningen då handlingarna i vilka dina personuppgifter förekommer är allmän handling. Dessa gallras regelbundet i enlighet med tillämplig lagstiftning och förvaltningens dokumenthanteringsplan. Läs mer under rubriken ”Offentlighetsprincipen” nedan.

Bra att veta

Det finns en del ord och begrepp som kan vara bra att ha koll på:

Personuppgifts­ansvarig för vår hantering

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för hantering av personuppgifter inom områdena funktions­nedsättning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Vi har tre nämnder och varje nämnd är personuppgiftsansvarig för respektive område.

Personuppgiftsansvarig inom socialförvaltningen är alltså:

  • Socialnämnden, ansvarar för personuppgifter för områdena funktionsnedsättning och individ-och familjeomsorg.
  • Äldrenämnden, ansvarar för personuppgifter inom området äldre.
  • Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, ansvarar för personuppgifter inom familjerättsliga frågor.


Kontakt:

Järfälla kommun, Socialförvaltningen

(Aktuell nämnd)

Vibblabyvägen 3

177 80 Järfälla

Personuppgifts­biträde

När en annan myndighet, institution eller företag behandlar personuppgifter för vår räkning kallas de personuppgifts­biträden. De måste hantera dina person­uppgifter enligt våra instruktioner och följa dataskydds­lagstiftningen.

Dataskydds­förordningen - GDPR

Dataskydds­förordningen (General Data Protection Regulation), började gälla 25 maj 2018 i hela EU och har ersatt den tidigare person­uppgiftslagen (PuL). Lagen kom till för att stärka dina rättigheter och för att skydda dina personuppgifter.

Offentlighets­principen

Eftersom socialförvaltningen är en myndighet gäller offentlighets­principen. Det innebär att vem som helst kan begära ut allmänna handlingar från oss, till exempel brev, protokoll och beslut. Syftet med det är att allmänheten ska få insyn i hur vi som myndighet arbetar.

När du begär ut en handling gör vi alltid en sekretess­prövning. Det betyder att vi tar bort känsliga person­uppgifter eller information som kränker en persons integritet.

Läs mer om allmän handling och offentlighets­principen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp