Innehåll

Dödsbo­anmälan

När en person avlider ska en bo­uppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravnings­kost­nader och andra utgifter med an­ledning av dödsfallet kan en dödsbo­an­mälan göras istället.

En dödsboanmälan är en kostnadsfri samman­ställning av den avlidnes tillgångar och skulder och bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsbo­anmälan handläggs av socialtjänsten. 

För att göra döds­bo­anmälan krävs:

 • att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • att den avlidnes efter­levande maka eller make inte har några gemen­samma tillgångar med den avlidne.
 • att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • att den avlidne var folk­bok­förd och bodde i Järfälla.
 • att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan kommunens hand­läggare kommer på hembesök.

Vad händer med auto­giron, räkningar, hyres­avier och skulder?

 • Alla eventuella auto­gireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter döds­fallet. Detta görs av dödsbo­delägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyres­avtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbo­delägarna. Vid dödsfall är uppsägnings­tiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsbo­anmälan.

Hur går utredningen om dödsbo­anmälan till?

Du som är dödsbo­delägare eller företrädare för dödsboet kan kontakta kommunens dödsbo­utredare som gör ett hembesök i den avlidnes bostad.

Vid hembesöket uppskattar hand­läggaren boets värde och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsbo­anmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Att tänka på inför hem­besöket:

 • att inte röra någonting i hemmet före hem­besöket.
 • att förbereda nödvändiga handlingar som du får skriftlig information om från dödsbo­utredaren
 • att du som dödsbo­delägare ansvarar för att bostaden städas, töms och åter­lämnas till hyres­värden efter hem­besöket.
 • dödsbo­utredaren gör själva dödsbo­anmälan och sänder den för registrering hos skatteverket.

Begravnings­kostnader

Om den avlidne inte har till­räckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Transport till hemländer ingår inte i biståndet.

Har du frågor?

Kontakta servicecenter på telefon: 08-580 285 00 (tonval 1) för hjälp.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp