Skälby för- och grundskola

Skälby för- och grundskola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshemsverksamhet och fritidsklubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om sammanlagt 120 barn. Skolan rymmer årskurserna 1 - 5 samt förskoleklass­verksamhet och är i huvudsak treparallellig - undantaget årskurserna 2 och 3 som har fyra paralleller. I nuläget går 490 elever i skolan.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98

Fler kontaktuppgifter

Tillförordnad biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36

Biträdande rektor och biträdande förskolechef
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47

Skoladministratör
Anna-Maria Ahlgren
08-580 298 45

Intendent
Brita Augustinson Liljeros
08-580 298 29

Skolsköterska
Åsa Andersson
08-580 294 10

Skolpsykolog
Nils Högmo
08-580 229 98

Kurator
Carolina Lund
08-580 296 42

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33

Vaktmästare
Tord Ljunggren
08-580 298 16

Personalplanering
Marie Thurfors
08-580 298 43

Gymnastiksalen
08-580 298 87

Förskoleklass, fritidshem, Solstenskorridoren
08-580 298 37

Årskurs 1 fritidshem, Kristallen
08-580 298 31
08-580 298 15

Årskurs 2 fritidshem, Solstenskorridoren
08-580 298 35

Årskurs 2 fritidshem, Runstenskorridoren
08-580 298 34

Korpen fritidsklubb årskurs 4 och 5
08-580 298 44

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Skälby
 • Antal elever (från årskurs 1): 391
 • Antal elever per lärare: 15.8 (omräknat till heltidstjänster, övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte i beräkningen)
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 88 %
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 94 %
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 88 %

Varje årskurs har också ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-5 erbjuds fritidsklubb under eftermiddagstid för ca 100 elever.

Enheten har ett eget tillagningskök med sex anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor/förskolechef samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elevhälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete syftar till att ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Alla ska känna sig sedda, trygga och ges bästa förutsättningar för att lyckas.

Värdegrundsarbetet på Skälbyskolan

Skälby för- och grundskola har ett välkomnande klimat där alla pedagoger är goda förebilder. Tillsammans arbetar vi målinriktat mot en förskola och skola där barnen och eleverna stärks i sin sociala och emotionella förmåga, förståelse för allas lika värde och lika möjligheter samt rätten till trygghet, för att ge dem en bra start i livet. Skälby för- och grundskola utarbetar varje år en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen). Ett levande dokument där vi beskriver vårt utvärderingsarbete, främjandearbete, kartläggningsprocessen och målarbete från läsår till läsår. Med vårt arbetssätt får barn, elever, vårdnadshavare och personal känna sig sedda och lyssnade till. Planen är skriven i samverkan mellan förskola-skola-fritids-fritidsklubb då enheterna arbetar i blandade arbetslag och alla arbetar efter samma värdegrund. Förskola, fritids, fritidsklubb och skolan arbetar aktivt med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – 100% trygga barn/elever dvs nolltolerans!

Ett viktigt forum i detta arbete för stödåtgärder är elevhälsogruppen, i vilken representanter från skolledning, skolhälsovård och annan personal finns representerade. I elevhälsogruppen hålls en dialog mellan skolan och föräldrar.

Skolans likabehandlingsgrupp utgör även en viktig del i Skälby för- och grundskolas värdegrundsarbete och består av representanter från all verksamhet, ansvarar för:

 • Att utföra analyser av kartläggningar samt att ärenden utreds, åtgärdas och följs upp
 • Att analysera sammanställningarna från förskolebarn och elevers trygghetsenkäter, ge feedback till arbetslagen
 • Att hålla sig ajour med aktuell forskning inom angivna arbetsområden och förmedla vidare till övriga pedagoger
 • Att stötta, vara bollplank till kollegor i värdegrundsarbetet

Våra råd, det vill säga föräldraråd, barnråd, skoltrivselråd och elevråd, lämnar vid varje terminsstart sina synpunkter på hur likabehandlingsplanen skall utformas. Likabehandlingsgruppen har i uppgift att driva arbetet framåt under läsåret i linje med planens utformning.

Arbetssätt

Grundskolans uppdrag och mål är fastställda i skollagen och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen, Lgr 11. Båda är nationella styrdokument och beslutas av riksdag respektive regering.

Arbete med elevinflytande

Barn, elever och förälder har rätt till inflytande i förskolan och skolan. Exempel på främjande aktiviteter som skolan gör traditionsenligt:

Förskoleklass, fritidshem fritidsklubb och skola

 • Höstmarknad där eleverna ansvarar för olika aktiviteter i fadderverksamhet
 • Mix 3 gånger per år där elever i olika åldrar och kombinationer uppträder för skolans alla elever.
 • Aktiviteter där elever blandas årskursvis till exempel Luciaspel och julspel.
 • Elevens val, elever från olika årskurser har gemensamma aktiviteter.
 • Fotbollsturnering där elever blandas från årskurs 1 till och med 5 med fokus på ”fair play”
 • Ängsjödagen då årskurs 4-5 har olika aktiviteter i blandade åldersgrupper
 • Kullensdag då alla barn och elever på fritidshemstid har gemensamma aktiviteter.
 • Fadderläsning där elever läser för varandra och andra fadderaktiviteter.
 • Rastverksamheten, olika planerade aktiviteter för eleverna på rasterna.
 • Elevrådet, klassrådet, skoltrivselrådet och mat- och miljörådet får elever från alla klasser vara med och påverka både skolsituation och skolmiljö

Föräldrasamverkan

Som förälder har du rätt att få veta vad som händer i verksamheten. För att du ska kunna påverka måste vi vara bra på att informera. Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet, få inflytande och för att det ska finnas möjlighet för alla att uttrycka sin uppfattning om verksamheten.

Det är också viktigt att du som förälder aktivt tar del i ditt barns skolgång. Graden av engagemang hänger ofta ihop med möjlighet till insyn och inflytande.

 • Föräldrarådet
 • Föräldramöten
 • Föräldravandringar
 • Utvecklingssamtalen
 • ”Drop in” fika
 • Avslutningar
 • Klassevenemang
 • MIX
 • Spontana möten och dialoger
 • Veckoinformation
 • Vklass
 • Hemsidan
 • Vårsalong
 • Musikkonserter
 • Luciafirande
 • Julspel för år 5

Vårdnadshavare är alltid välkomna till förskolan/skolan.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?