Innehåll

Förslag till kontroll­plan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg­projekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma.

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd lämnas den påskrivna kontrollplanen in till bygglovenheten.

Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövas för att bland annat uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs på en byggnad.

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om:

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet
 2. Säkerhet vid i händelse av brand
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
 4. Säkerhet vid användning
 5. Skydd mot buller
 6. Energihushållning och värmeisolering
 7. Lämplighet för avsett ändamål
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 9. Hushållning med vatten och avfall

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Vem ska göra den?

Det är alltid byggherren (du som betalar) som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska den kontrollansvarige hjälpa till att ta fram förslaget.

Vad ska den innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 1. Vilken kontroll som ska göras
  Vad är det du har byggt som behöver kontrolleras?
 2. Vilken metod som ska användas
  Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning
 3. Underlag för kontrollen
  Vad är det man kontrollerar mot? Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 4. Vem som ska göra kontrollen
  Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. Men ibland kan det behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
 5. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  Du ska anmäla när det är dags för arbetsplatsbesök, anmälan om slutfört arbete och när det är aktuellt med slutsamråd.

Hur ska den se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

Titta gärna på våra exempel för tips och inspiration nedan.

Tips och råd

 • Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, konstruktören eller leverantören av exempelvis balkonginglasningen eller braskaminen.
 • Du har väl inte missat att större projekt kräver att kontrollplanen görs av en kontrollansvarig?
 • PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om bland annat kontrollplaner.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp