Innehåll

Attefalls­åtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall göra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov och som inte behöver följa detaljplanens bestämmelser. Men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Behövs bygglov?

Du behöver inte bygglov för att få utföra attefallsåtgärder, däremot behöver du ett startbesked.

Att göra en anmälan för att få ett startbesked är en liknande process som att söka bygglov. Via länken nedan kan du läsa om hur går till.

Bygglov - så går det till

Attefallsåtgärder får inte utföras på en fastighet som är kulturhistoriskt värdefull. Via Järfällakartan kan du kolla om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Järfällakartan

Vilka är attefallsåtgärderna?

Attefallshus 30,0 kvm

Ett attefallshus kan användas som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. En komplementbyggnad är till exempel förråd, garage eller gästhus. Om byggnaden ska användas för permanent boende, om du till exempel vill hyra ut huset som en lägenhet, kallas det komplementbostadshus.

Du får uppföra en eller flera attefallhus, om totalt 30,0 m² byggnadsarea med 4 meter nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnadsarea mäts till utsida fasadmaterial på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd mäts från medelmarknivån runt byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än 6 meter från allmän plats, ska dock beräkningen av nockhöjden utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, se rubrik Granngodkännande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Byggnaden får inte heller placeras närmare än 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner det.

Om byggnaden ska användas som permanent bostad ska alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR) uppfyllas. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.

Tillbyggnad 15 kvm

Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvm bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Du kan dock inte dela upp den bygglovbefriade tillbyggnaden i flera olika tillbyggnader och den får bara byggas en gång.

Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga bostads­husets taknockshöjd. Om tillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.    

Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR). I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.    

Takkupor

Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd som räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång.

En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.         

Takkupan ska vara tydligt indragen på takytan så att utsida fasad på takkupan inte är placerad i samma fasadliv som fasaden i våningen under. Om den inte är indragen är det inte en takkupa och då krävs det troligen bygglov.    

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering m.m. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Om du vill ändra fasaden, till exempel sätta in nya fönster, för att få dagsljus till den nya bostaden, krävs det bygglov för den ändringen. Ansökan om bygglov för fasadändring måste skickas in i ett separat ärende.

Lämpliga förberedelser

Omfattas din fastigheten av Järfällas kulturmiljöplan?

Om du bor i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt så får du inte utföra några av attefalls-åtgärderna. Det finns även andra åtgärder, t.ex. fasadändringar så som att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som kräver bygglov och som bedöms mer restriktivt inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta servicecenter. Via Järfällakartan kan du kolla om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Granngodkännande

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade byggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Ett godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare till berörda fastigheter. Intyget ska bestå av underskrift, namnförtydligande och fastighetsbeteckning. Utöver intyget ska situationsplan, planritning och fasadritningar signeras. Om grannfastigheten ägs av en bostadsrättsförening eller samfällighet ska behöriga personer från styrelsen underteckna granngodkännandet.

Avståndet till allmän plats (exempelvis parkmark eller gata som ägs av kommunen) får inte understiga 4,5 meter och godkännande att placera närmare kan inte ges.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 • Situationsplan
  Måttsätt byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden (höjden över den genomsnittliga medelvattennivån) för den färdiga golvnivån.
 • Planritning
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  Beskriv hur byggnaden kommer att vara konstruerad. Om du beställer ett färdigt hus kan leverantören i vissa fall hjälpa till med en sådan ritning.
 • Markplaneringsritning
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Grannars godkännande
  Om ett attefallshus eller tillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

Var noggrann vid projektering

När det gäller attefallshus är det extra viktigt att vara noggrann vid projektering och utförande för att se till att byggnaden inte får en större byggnadsarea, placeras närmare tomtgräns eller blir högre än tillåtet. Om byggnaden inte uppfyller kraven för att vara ett attefallshus kan det inte få ett slutbesked vilket innebär att du måste riva/bygga om byggnaden så att den uppfyller kraven. Tänk därför på att det är yttersida fasad som utgör byggnadsarean, alltså inte måtten på grunden/sockeln. Vi rekommenderar också att du lägger på lite marginal på avstånden till tomtgräns. Istället för att placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns kan det vara klokt att välja tillexempel 4,6 meter. Samma sak om byggnaden ligger i närheten av allmän plats, välj 6,1 meter istället för 6,0 meter i de fall du vill att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån runt byggnaden och inte från den allmänna platsen.

Var noggrann med kraven för tillgänglighet och användbarhet

Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler.

Läs mer i foldern "Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus" Pdf, 4.3 MB.

Ta hjälp av en expert

Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Läs mer under Ritningar och blanketter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp