Innehåll

En- eller tvåbostadshus

Dags att göra verklighet av husdrömmen? Nedan kan du läsa om vad som behövs för att söka bygglov.

Behövs bygglov?

Du behöver bygglov för att byggna ett nytt en- eller tvåbostadshus eller för att flytta en befintlig byggnad till en ny plats.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.
 3. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
 4. Anlita en kontrollansvarig
  När du ska bygga ett hus behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Pdf, 1.7 MB.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Måttsätt bygganden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
 2. Planritning
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerat. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan beräknas. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 3. Fasadritning
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 4. Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 5. Markplaneringsritning
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du inte får börja bygga ditt hus förrän du har fått ett startbesked.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Kom ihåg att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Mer information hittar du i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus. Pdf, 4.3 MB.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp