Innehåll

Strandskydd

Strandskydd är till för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat område behöver du strandskyddsdispens för att utföra åtgärder. Du behöver därför söka dispens för att bygga eller göra andra åtgärder som kan påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område intill vattendrag, hav och sjöar. Att bygga är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Tillåtelse kan ges i vissa fall, så kallad strandskyddsdispens.

Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått bygglov så behöver du en dispens från strandskyddet också.

I Järfälla har strandskyddet utökats till 300 meter längs Översjön, Säbysjön och de obebyggda delarna av Mälaren. Inom planlagt område är strand­skyddet helt eller delvis upphävt på land, till exempel vid Bolinder strand och vid båtklubbarna vid Lövholmen.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Kan jag få dispens från strandskyddet?

Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. Du måste ange i ansökan vilket skäl som du anser finns i ditt fall. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • är väl avskilt från standlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 • behövs för en byggnad/anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Undantag från krav

För vissa kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde krävs inte strandskyddsdispens. Undantag från krav på strandskyddsdispens för komplementbyggnader finns i Länsstyrelsens beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde.

Länsstyrelsens beslut om undantag

Arbeten i vatten

För att genomföra arbeten i vatten krävs i de flesta fall tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamheter som kräver anmälan eller tillstånd är anläggande av en brygga, grävning i vattenområde, muddring, pålning och liknande verksamheter.

För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till länsstyrelsen och för mer omfattande arbeten ska du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen Stockholm

Lämpliga förberedelser

Ta reda på om fastigheten tillhör strandskyddat område via Länsstyrelsens länskarta.

Länskarta Stockholms län

Läs igenom Länsstyrelsens faktablad om vilka regler som gäller för strandskyddade områden samt undantag om krav på strandskyddsdispens för komplementbyggnader.

Bygga i strandnära läge – tänk strandskydd

Handlingar som vi vanligtvis behöver (beroende av åtgärd)

 1. Situationsplan
  Rita in och måttsätt åtgärden på kartan och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 2. Planritning
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 3. Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.
 4. Konstruktionsritning
 5. Fotografier
  Fotografier på det befintliga som ärendet avser, tex byggnader, bryggor eller träd.
 6. Motivering/beskrivning
  En förklaring av vad ni vill bygga/förändra samt en historik (årtal) om befintliga byggnader/anläggningar. Du behöver även beskriva konsekvenserna för djur och växtliv samt hur åtgärden påverkar allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet samt särskilt skäl för att strandskyddsdispens ska kunna medges.
 7. Utlåtande från arborist om ärendet avser/påverkar träd

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du få ett beslut inom 10 veckor. Efter att beslut om dispens har fattats skickas beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har från mottagandet av beslutet tre veckor på sig att granska. Om länsstyrelsen godkänner beslutet vinner beslutet laga kraft.
Du ansvarar själv för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat. För att kontrollera om beslut om dispens har överprövats kontaktar du Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen Stockholm

Tips och råd

Strandskyddet fortsätter gälla
Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Ingen preskriptionstid
Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet ska rättas till. Det finns ingen preskriptionstid vilket innebär att eventuella olaga överträdelser överlåts till den nya ägaren vid en försäljning av fastigheten. Kontrollera därför alla handlingar och tillstånd innan vid köp av fastighet inom strandskyddat område.

När andra fastigheter berörs av dina åtgärder
Om du ska utföra en åtgärd inom strandskyddat område där någon annans fastighet berörs behöver du fastighetsägarens tillstånd, även om det finns en beviljad strandskyddsdispens. Ägandeförhållanden är inget som kommunen tar hänsyn till i prövningen.

I en prövning om en dispens från strandskyddet hörs inte och informeras inte grannar på samma sätt som i till exempel vissa bygglovsprövningar.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp