Innehåll

Tidsbegränsade bygglov

För åtgärder som ska finnas under en begränsad tid, eller om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas, kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov. Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Behövs bygglov?

Det behövs bygglov för tillfälliga åtgärder som exempelvis byggbodar, byggskyltar, mobila kontor eller tillfälliga parkeringsplatser.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid
 • ansökan som lämnats in måste avse ett tidsbegränsat bygglov, och
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för vanligt bygglov är uppfyllda

Att åtgärden ska pågå under en begränsad tid innebär att den ska ha en tillfällig karaktär.

Ett tidsbegränsat bygglov behöver ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska framgå hur platsen kommer att återställas när lovet upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste man redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Det är byggherren som bär ansvaret för att avvecklingen görs och i tid.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om du ansöker om det innan det lovet har löpt ut. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år. Vid en ansökan prövas åtgärden på nytt.

Innan det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. Det krävs inte något rivningslov däremot krävs en tydlig avvecklingsplan.

Om du planerar att ansöka om en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov ska du göra det innan det tidigare lovet har gått ut. Du kan läsa mer om tidsbegränsade bygglov på Boverkets webbplats.

Lämpliga förberedelser

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Om fastigheten är stor ange koordinater för byggnadsens hörn.
 2. Planritning
 3. Fasadritning
 4. Sektionsritning
 5. Konstruktionsritning
 6. Förslag till kontrollplan
 7. Avvecklingsplan
  Om din ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov måste du skicka in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som står i avvecklingsplanen.
 8. Brandskyddsbeskrivning
  Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättningarna för hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas. Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp