Innehåll

Markanvisnings­tävlingar
Kvarter 5 och 6, Veddesta I

Välkommen att delta i mark­anvisnings­tävlingar för kvarter 5 och 6 i Barkarby. Kvarteren ligger i ett område som nu utvecklas till dynamisk stadsmiljö vid den nya framväxande noden för kollektivtrafik där tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg kommer att binda samman Stockholm med Mälardalen.

Kvarter 5 och 6 har ett strategiskt och intressant läge vid den framväxande kollektivtrafiknoden och mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar. Kvarter 5 omfattar 13 000 kvadratmeter för kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarter 6 omfattar 9 500 kvadratmeter för bostäder, förskola och centrumverksamheter. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Markanvisningstävlingarna avser två stadskvarter; kvarter 5 och kvarter 6.

Kvarter 5 omfattar 13 000 kvadratmeter med möjlighet att bygga kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarteret ligger mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar och 100 meter från Stockholms nya framväxande nod för kollektivtrafik som 2026 binder samman Stockholms­regionen med Mälardalen och gör Barkarby till en central stadskärna i regionen. Kvarteret gränsar till torg, park och ett central gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.

Kvarter 6 omfattar 9 500 kvadratmeter för bostäder, förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger granne med kvarter 5, vid noden för kollektivtrafik och samtidigt granne med torget, parken och stora grönområden. 

Målet är två attraktiva kvarter som tillför energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. I området finns flera byggaktörer som har långt framskridna planer för kontor, hotell, kultur, idrott med bland annat skidanläggning med skidspår inomhus, bostäder, handel service, förskola, äldreboende och Barkarby sjukhus.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 5 juni 2020.

Tävlingsperiod

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-05-03 till och med 2021-08-31. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommer in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret. 

Har du en fråga är du välkommen att kontakta: 

2021-08-24 Fråga om formatet på inlämnade dokument

Fråga: Ska formatet på samtliga dokument och ritningar vara A4 eller gäller det endast där det är specificerat "max 2 A4"?

Till exempel: kan presentation och ritningar som ska redovisas i skala 1:400 lämnas in i liggande A3-format eller ska hela presentationen lämnas in som A4?

Är tanken med "max 2 A4" att det då inte får ta mer utrymme än en liggande A3:a eller ska det vara just max två A4?

Är de max 30 sidorna för punkt 1-4 30 A4:or eller kan det variera?

Svar: ”Max 2 A4” har angetts för att reglera textmängden i beskrivningen för punkt 1. Det är för att vi vill få in korta och koncisa beskrivningar som beskriver endast det relevanta. Detta skulle dock kunna ske med A3-format men då blir det självklart endast en sida som gäller.

Vi styr därför inte vilket exakt format ni vill använda er av. Bara det är max 30 sidor. Hur dessa 30 sidor fördelas formatmässigt spelar ingen roll för oss. 28 A3 samt 2 A4, 15 A4 samt 15 A3 till exempel. 

2021-08-19 Fråga om elevationsritning fasad 

Fråga: Under redovisningsmaterial gällande inlämningskravet så står elevationsritning fasad i skala 1:400. Vi antar att det gäller samtliga fasader mot gator/torg/park. Gäller dessa även mot innergården?

Svar: Vi har bara krav på att elevationsritning ska redovisas mot gator, torg och park. Vad gäller innergården så är det frivilligt att redovisa. 

2021-08-17 Fråga om anslutningsavgift för sopsugen

Fråga: Ingår anslutningsavgiften för sopsugen i markpriset?

Svar: Anslutningsavgiften för sopsug ingår inte i markpriset, utan är en separat avgift som tas ut. För sopsugen i Veddesta har vi än så länge inga fastställda nivåer, det är något som vi jobbar intensivt med att få fram. Om man vill ha en fingervisning om vad avgiften tidigare hamnat på så kan man kika på de anslutningsavgifter som byggaktörerna i Barkarbystaden får betala.

2021-07-07 Fråga om takkrön

Fråga:  Vi har en fråga angående ”tydligt definierat takkrön” som ger ett poäng i tävlingen i Veddesta. Vi tror att man kan tolka ”definierat takkrön” på lite olika sätt och undrar om ni har en särskild tanke om vad ni vill uppnå här och kanske några exempel?

Svar: Det stämmer att det i slutändan kommer bli en tolkningsfråga där vi får bedöma om förslaget i sig har ett ”tydligt definierat takkrön” eller inte. Det vi är ute efter är att det tydligt ska skilja sig gestaltningsmässigt från både sockeln samt kroppen av byggnaden. Det kan ske på flera vis, exempelvis med annat materialval för krönet, annan typ av fönstersättning osv. Kvalitetsprogrammet (sidan 10) är visserligen inriktat mot höghus men ger en kort beskrivning kring sockel, kropp och krön.

2021-07-05 Fråga om lokal för uteservering eller uteförsäljning

Fråga: Är det möjligt att ta en bit av ytan som är till för förskolegården mot gatan för att skapa en bra lokal med möjlighet till uteservering eller uteförsäljning och ersätta ytan antingen på förskoletaket eller bostadsgården?

Svar: Detta är tyvärr inte en okej lösning. Hela ytan, väster om byggrätten för förskolan och fram till parken ska vara förskolegård. Detta för att få till en tillräckligt stor förskolegård. Vi vill heller inte minska på de boendes bostadsgård.

2021-07-02 Frågor om kolonilotter

Fråga: Där det idag är kolonilotter, anges i detaljplanen som park. Kommer kolonilotterna flyttas och en ny park anläggas? Eller kommer kolonilotterna bevaras?

Svar: Kolonilotterna kommer att flyttas. Parkområdet kommer få en annan utformning, dock har projekteringen med detta inte startat än. 

2021-07-01 Frågor om byggnadshöjd och takfot 

Frågor

  1. Räknar ni byggnadshöjden till takfoten?
  2. Är det acceptabelt att bygga ovanför takfot om man tänker innanför ett 45-gradigt plan?
  3. Är det acceptabelt att (om) inom detta plan överstiga 9 500 kvm BTA för byggnaden?

Svar

  1. Ja, byggnadshöjden räknas till takfoten. 
  2. Ja, det är acceptabelt att bygga ovanför takfot om man tänker innanför ett 45-gradigt plan. 
  3. Nej, den totala BTA:n enligt plankartan får inte överstigas. 

2021-07-01 Fråga om detaljeringsgrad för förskolan

Fråga: Vilken detaljeringsgrad förväntar ni er av förslagsställare att lägga förskolan på?

Svar: Vi förväntar oss samma detaljeringsgrad som för resterande delar av kvarteret, det vill säga enligt vad tävlingsprogrammet säger under ”redovisningsmaterial”.

2021-06-28 Fråga om entrépunkter

Fråga: I detaljplanen står det "Sockelvåning skall vara minst 4,5 meter hög mot GATA1 och minst 3,5 meter mot GATA vid entrépunkt." Ska vi tolka det att entrépunkt betyder entréer till huvudändamålet, det vill säga bostäder.  Eller gäller det alla entréer, det vill säga cykelrum, soprum, entré av en lokal och liknande?

Svar: Det gäller entréer till bostäder och lokaler.

2021-06-21 Fråga om hörnet Veddestavägen och Ekonomivägen

Fråga: Skulle man få fasa av hörnet på byggnaden i det spetsiga hörnet Veddestavägen och Ekonomivägen? Om man lägger en lokal i bottenvåningen är det en fördel med förgårdsmark här för till exempel ett kafé eller liknande. Även högre upp hjälper det till med gestaltningen och lägenhetsplaner.

Svar: Det är inte tillåtet med förgårdsmark. Däremot är det tillåtet att placera endast sockelvåningen i kvartersgräns och sedan arbeta med indrag för resterande våningsplan.

2021-06-21 Fråga om formulering kring poängfördelningen - sockelvåningar

Fråga: Behöver man ha ”Höga sockelvåningar i tvåvåningsmotiv” på alla hus för att få poängen? Vi har sett att några av de lägre husen lämpar sig mindre bra för det. 

Anser ni att den förhöjda sockelvåningen på 4,5 meter är ett tvåvåningsmotiv? Man kan nämligen också läsa det som att fasaden ska behandlas som sockel i två våningar det vill säga sockelvåning och planet ovanför.

Svar: Detta gäller framförallt fasaderna som vetter mot Torget och Veddestavägen, gata1 i plankartan, där vi gärna vill se ett tydligt ”tvåvåningsmotiv”. Mot Ekonomivägen är det okej att gå ner i höjd vad gäller sockelvåningen, vilket även plankartan medger. 

Generellt skulle vi säga att det krävs mer än 4,5 meter i en större utsträckning för att det ska tolkas som ett ”tvåvåningsmotiv”.

2021-06-21 Fråga om formulering kring poängfördelningen - burspråk och indragna balkonger

Fråga: Med formuleringen ”Arbeta med burspråk och indragna balkonger mot allmän plats” menar ni att man behöver jobba med både indragna balkonger och bursråk eller kan man välja en av dom för att få poäng?

Svar: Vi vill att man ska arbeta med både burspråk och indragna balkonger. Det behöver inte innebära att varje fasadsida ska innehålla båda, men båda ska användas i tillräcklig utsträckning inom hela kvarteret för att det ska vara poänggivande.

2021-06-17 Fråga om ortofoton

Fråga: Kan kommunen skicka ortofoton som underlag?

Svar: Eftersom ortofoton inte är en ursprungsbilaga vid tävlingens start ser vi ur ett likabehandlingsperspektiv att det är mest rättvist att varje anbudsgivare tar fram egna ortofoton.

2021-06-14 Fråga om hyresrätter i kvarter 5 och 6

Fråga: Är det korrekt uppfattat att kvarter 5 och 6 inte kan vara hyresrätter?

Svar: Det stämmer. Kvarter 5 och 6 innehåller inga hyresrätter. Kvarter 5 är ett kontorskvarter och kvarter 6 vill vi ska ha upplåtelseformen bostadsrätter eller äganderätter för bostäderna.

2021-06-09 Fråga om landskapsunderlag i dwg-format

Fråga: Är det möjligt att få landskapsunderlag i dwg-format? Nu har vi det bara som pdf. Med dwg:en blir det lättare för oss att förstå ritningen eftersom vi kommer att ha alla lager och deras namn.

Svar: Vi har medvetet valt att endast dela dwg-underlag som är helt fastslaget, det vill säga i detta fall plankartan. Projekteringsunderlaget är en del av tre olika projekteringar som vi i dagsläget jobbar med och är därför inte fullt ut fastslaget. Pdf:erna ger dock en bra input på exempelvis markhöjder samt ger en känsla av områdets karaktär intill kvarteren. Det blir också svårt ur ett likabehandlingsperspektiv om vi delger en anbudsgivare nytt underlag mitt under tävlingens gång. Vi finns självklart tillgängliga via telefon för mer beskrivning kring landskapsritningarna.

2021-05-27 Fråga om inlämning

Fråga: Om man lämnar anbud på både kvarter 5 och kvarter 6 för samma byggherre, är det tillåtet att skicka en gemensam presentation för båda kvarteren, eller ska det vara två separata presentationer, en för varje kvarter? 

Svar: Det är tillåtet att lämna anbud på båda kvarteren, men det är två anbud som ska lämnas in, ett för vardera kvarter. Anbuden för de båda kvarteren ska redovisas separat för att visa hur tävlingskriterierna för respektive kvarter uppfylls. Det kan bli så att anbudslämnaren vinner båda kvarteren, eller endast ett av dem. 

2021-05-07 Fråga om hyresrätter

Fråga: Kommer det att komma ut kvarter/tävlingsområden i Barkarby-området som är öronmärkta för hyresrätter?

Svar: Just nu och en tid framöver fokuserar vi primärt på bostadsrätter/äganderätter. Bostadsmarknaden är i ständig förändring och utveckling, så på sikt kan det vara så att vi även arbetar med andra upplåtelseformer. Jag kan i nuläget inte ge närmare besked än så. Det bästa är att hålla sig uppdaterade via våra informationskanaler.

2021-05-05 Fråga om man måste lämna anbud på båda kvarteren

Fråga: För att medverka i markanvisningstävlingen, behöver man tävla för båda kvarteren eller kan man vara med i endast kvarter 6?

Svar: Ni väljer själva om ni vill tävla på endast ett av kvarteren eller båda. Det går med andra ord bra att bara lämna anbud på kvarter 6.

Kvarter 5 och 6 ligger i ett strategiskt läge vid den nya noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. 2026, när noden står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra, kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Visionsbild över noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. (Visionsbild: White Arkitekter)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp