Innehåll

Markanvisnings­tävling

Kvarter 7, Barkarbystaden II

Välkommen att delta i mark­anvisningstävling för kvarter 7 i Barkarbystaden. Kvarter 7 är porten till Barkarby, har ett utmärkt skyltläge mot E18 och ligger på gångavstånd till den framväxande noden för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg.

Vy mot kvarter 7 från kollektivtrafiknoden i Barkarby. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Markanvisningstävlingen avser ett stadskvarter om 15 000 kvadratmeter med möjlighet att bygga kontor, bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt och centrum­verksamheter. Kvarter 7 har ett strategiskt viktigt läge. Det är porten till Barkarby och det första kvarteret du möts av när du kommer till Barkarby söderifrån. Det har ett utmärkt skyltläge vid E18. På gångavstånd ligger Stockholms nya framväxande nod för kollektivtrafik som 2026 binder samman Stockholmsregionen med Mälardalen och gör Barkarby till en central stadskärna i regionen.

Målet är att kvarteret ska vara en iögonfallande entré till Barkarby och tillföra energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. Kvarter 7 är det femte kvarteret som markanvisas inom detaljplaneområdet.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 12 januari 2018.

Tävlingsperiod

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-05-03 till och med 2021-08-31. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommer in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret. 

Har du en fråga är du välkommen att kontakta: 

2021-08-24 Fråga om format på inlämnade dokument

Fråga: Ska formatet på samtliga dokument och ritningar vara A4 eller gäller det endast där det är specificerat "max 2 A4"?

Till exempel: kan presentation och ritningar som ska redovisas i skala 1:400 lämnas in i liggande A3-format eller ska hela presentationen lämnas in som A4?

Är tanken med "max 2 A4" att det då inte får ta mer utrymme än en liggande A3:a eller ska det vara just max två A4?

Är de max 30 sidorna för punkt 1-4 30 A4:or eller kan det variera?

Svar: ”Max 2 A4” har angetts för att reglera textmängden i beskrivningen för punkt 1. Det är för att vi vill få in korta och koncisa beskrivningar som beskriver endast det relevanta. Detta skulle dock kunna ske med A3-format men då blir det självklart endast en sida som gäller.

Vi styr därför inte vilket exakt format ni vill använda er av. Bara det är max 30 sidor. Hur dessa 30 sidor fördelas formatmässigt spelar ingen roll för oss. 28 A3 samt 2 A4, 15 A4 samt 15 A3 till exempel. 

2021-07-01 Fråga om upplåtelseform

Fråga: Finns det möjlighet att vid sviktande marknad för bostads- och ägarlägenheter arbeta med andra upplåtelseformer?

Svar: Just nu och en tid framöver fokuserar vi primärt på bostadsrätter och ägarlägenheter. Bostadsmarknaden är i ständig förändring och utveckling, vilket innebär att på sikt kan det bli så att vi även arbetar med andra upplåtelseformer.

Kvarter 7 omfattar 15 000 kvadratmeter för kontor, bostäder och centrumverksamheter. Kvarteret utgör porten till Barkarby, har ett utmärkt skyltläge mot E18, ligger på gångavstånd till noden för kollektivtrafik och gränsar samtidigt mot ett stort parkområde. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Kvarter 7 ligger i ett strategiskt läge på gångavstånd till den nya noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. 2026, när noden står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra, kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. (Visionsbild: White Arkitekter)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp