Innehåll

Två vinnare utsedda i markanvisningstävlingar för kvarter 10 och 13 i Barkarbystaden III

Riksbyggen och Storstaden Bostad är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävlingar för kvarter 10 och 13, Barkarbystaden III. Båda tävlingsbidragen möter Järfällas höga ambitioner att utveckla stadskvarter som bidrar till en hållbar och gestaltad livsmiljö. Faktorer som varit avgörande är NollCO2-certifierade byggnader, trähuskonstruktion, växthus på taken med odling för de boende och gröna väggar som en del av gestaltningen.

Riksbyggen vinner markanvisning för kvarter 10, Barkarbystaden III

Riksbyggen vinner en markanvisning för kvarter 10 i Barkarbystaden III. Här planerar Riksbyggen för 161 lägenheter och stadsradhus samt lokaler i gatuplan mot Majorstorget. Projektet ska certifieras enligt NollCO2 och Miljöbyggnad Guld. Våningsantalet varierar mellan tre våningar till sju våningar med hållbara materialval i trä och tegel. Gestaltningen är väl avvägd och varierande med ett utbud av mötesplatser för boende både på innergården och på taken samtidigt som förslaget innehåller efterfrågade inslag som trästomme, växtvägg och växthus på tak. (Visionsbild: Witte Sundell)

Riksbyggens tävlingsbidrag har en tydlig plan för att certifiera projektet enligt NollCO2 och Miljöbyggnad Guld. Gestaltningen är väl avvägd och varierande med ett utbud av mötesplatser för boende både på innergården och taken, samtidigt innehåller förslaget efterfrågade inslag som trästomme, växtvägg och växthus på tak. Flera av fasaderna har subtila men balanserade livförskjutningar och djupverkan. Riksbyggen visar på ett övertygande sätt hur de går att tillämpa sockel, kropp och krön med i huvudsak platta tak samtidigt som man presenterar en balans mellan de tre arkitektoniska benen enligt kommunens arkitekturpolicy. De förekommer mindre detaljer så som mosaik/relief i entréerna som bidrar till att väva samman gaturum och trapphus vilket ses som positivt och intresseväckande.

Kvarteret omfattar 15 500 kvm BTA och ligger med naturreservatet runt knuten, nybyggd grundskola tvärs över gatan och stadsmiljö med liv, rörelse, framtida tunnelbana, restauranger, handel och annan service på promenadavstånd. Här planerar Riksbyggen för:

  • 161 bostäder, både lägenheter och stadsradhus
  • lokaler för centrumverksamhet i gatuplan mot Majorstorget.

Byggstart planeras till första kvartalet 2024 med planerad inflyttning kvartal två 2026.

Riksbyggens vinnande bidrag, kvarter 10, Barkarbystaden III Pdf, 8.5 MB.

Storstaden Bostad vinner markanvisning för kvarter 13, Barkarbystaden III

Storstaden Bostad vinner en markanvisning för kvarter 13 i Barkarbystaden III. Här planerar Storstaden Bostad för 205 lägenheter och stadsradhus. Med konceptet ”Woodnt it be nice” ska Storstaden Bostad utveckla ett kvarter i trä med stark arkitektonisk identitet och höga ambitioner för både ekologisk och social hållbarhet med bland annat mötesplatser för boende vid växthus, odlingslådor och redskapsbod på tak och innergård. Projektet certifieras enligt NollCO2 och Miljöbyggnad Silver. (Visionsbild: Kaminsky)

Storstaden Bostads tävlingsbidrag heter ”Woodnt it be nice” och har i gestaltning och idé tagit fasta på att kvarter 13 återfinns inom karaktärsområdet "möte med naturen". Storstaden Bostad presenterar ett kvarter i trä med stark arkitektonisk identitet och höga ambitioner för både ekologisk och social hållbarhet med bland annat mötesplatser för boende vid växthus, odlingslådor och redskapsbod på tak och innergård. Projektet certifieras enligt NollCO2 och Miljöbyggnad Silver. Bebyggelseförslaget skapar ett intressant och omväxlande kvarter där volymerna ges en tydlig uppdelning i sockel, kropp och krön. Variation åstadkoms genom skillnader i våningsantal, färgsättning och bearbetning av fasader. Varje del av kvarteret har en omsorgsfull och individuell gestaltning, samtidigt upplevs kvarteret som helhet sammanhållet och balanserat.

Kvarteret omfattar 17 500 kvm BTA och ligger med naturreservatet runt knuten, nybyggd grundskola tvärs över gatan och stadsmiljö med liv, rörelse, framtida tunnelbana, restauranger, handel och annan service på promenadavstånd. Här planerar Storstaden Bostad för:

  • 205 bostäder, både lägenheter och stadsradhus.

Byggstart planeras till slutet av 2023 med första inflyttning under 2025.

Storstaden Bostads vinnande bidrag, kvarter 13, Barkarbystaden III Pdf, 8.1 MB.

Kvarteren har ett utmärkt läge i Barkarbystaden och stor potential med naturreservatet runt knuten, nybyggd grundskola tvärs över gatan och stadsmiljö med liv, rörelse, framtida tunnelbana, restauranger, handel och annan service på promenadavstånd.

Om markanvisningstävlingarna

Markanvisningstävlingarna omfattade två bostadskvarter, kvarter 10 och kvarter 13.

Kvarter 10 omfattar 15 500 kvadratmeter BTA med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätter eller äganderätter, lokaler för centrumverksamhet och kontor. Kvarteret ligger nära naturreservatet, mitt emot Ålstaskolan och 300 meter från den framväxande tunnelbanestationen i Barkarbystaden med bra kommunikationer. Kvarteret möter Majorstorget i väster med fin kvällssol och erbjuder därmed ett utmärkt läge för restaurang- och caféverksamhet.

Kvarter 13 omfattar 17 500 kvadratmeter BTA med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätter eller äganderätter, lokaler för centrumverksamhet och en integrerad förskola. Kvarteret ligger nära naturreservatet, mitt emot Ålstaskolan och 400 meter från den framväxande tunnelbanestationen i Barkarbystaden med bra kommunikationer. I väster möter kvarteret ett sedan länge utbyggt radhusområde.

I området pågår utbyggnad och flera byggaktörer har långt framskridna planer för bostäder och livfull stadsmiljö med kontor, handel, restauranger, kaféer, service, vård och utbildning.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 16 januari 2019.

Målbild

Kommunens mål är två attraktiva och hållbar kvarter som tillför energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram i Barkarbystaden. Meriterande är bland annat att kvarteren bidrar till en hållbar livsmiljö med faktorer som NollCO2-certifierade byggnader, trähuskonstruktion, växthus på taket med odling för de boende och gröna väggar som en del av gestaltningen.

Tävlingsperiod

Markanvisningstävlingarna pågick under perioden 2022-02-15 till och med 2022-05-06. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommit in under perioden för markanvisningstävlingarna redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret.

2022-04-22 Fråga om inlämning

Fråga: Accepteras A3 för punkt 2:s sidor i inlämningen? Såg tidigare fråga ställd om A4 för text men bra med klargörande.

Svar: Ja, A3-format är ok för punkt 2.

2022-04-22 Fråga om redovisning av fasader

Fråga: I inlämningskraven efterfrågas fasader för samtliga byggnader. Gäller det även gårdsfasaderna? Eller räcker det att redovisa samtliga fasader mot gatan?

Svar: Samtliga fasader ska redovisas, även fasader mot gården.

2022-04-22 Fråga om komplementbyggnad

Fråga: Vi har valt att lägga garaget i två våningar på hälften av gården, det här innebär att den ena våning ligger helt ovan befintlig mark. Kan det då anses som komplementbyggnad enligt planens intentioner?

Svar: Nej, garage kan inte anses som komplementbyggnad. På underbyggda innergårdar kan komplementbyggnader för gemensamma ändamål placeras. Det kan till exempelvis vara cykelställ under skärmtak, redskapsförvaring eller växthus.

Observera att underbyggda gårdar och parkeringsgarage inte räknas in i tillåten största bruttoarea ovan mark enligt detaljplanens bestämmelse om utnyttjandegrad.

2022-04-22 Fråga om inlämning

Fråga: Det står att det får max vara tre A4 beskrivning i text. Ska vi tolka det som totalt tre A4 text med storlek  11 genom hela inlämningen

Svar: Använd en för formatet lämplig textstorlek. Tänk på att texten ska vara läslig även vid utskrift. Omfattningsbegränsningen om max tre A4 sidor avser det som efterfrågas under ”Beskrivning i text” (punkt 1 sidan 26). Det är möjligt att använda förklarande text, bildtext, sidrubriker med mera för material som efterfrågas under punkt 2 ”Ritningar och Illustrationer”. Punkt 1-2 får omfatta sammanlagt maximalt 30 sidor. Därtill efterfrågas redovisningsmaterial så som uppgifter om färdigställda referensprojekt, anbudsblankett med mera. 

2022-04-22 Fråga om bostadsentréer

Fråga: Är det så enligt detaljplan att privata bostadsentréer inte får göras direkt till gatan från bottenvåningen, utan det måste vara vanliga trapphus?

Svar: Det finns inget formellt hinder i detaljplanen mot privata entréer direkt emot gata. Privata bostadsentréer mot gator kan dock vara svåra att förena med kvalitets- och hållbarhetskrav som avser hur fasad och bottenvåning möter gator. Exempelvis så ska entréer ha tilltagna glasöppningar för visuell kontakt mellan gata och kvarter vilket kan vara bekymmersamt för en bostadsinnehavare. Det finns även gestaltningsmässiga kvaliteter som efterfrågas som kan vara utmanande att åstadkomma med lägenhetsdörrar. I många fall kan en lämpligare användning vara gemensamma utrymmen. Se bland annat Entréer/Bottenvåningar/Fasader i Kvalitets- och hållbarhetskrav för kvartersmark.

2022-04-21 Fråga om GYF-redovisning

Fråga: Gällande leverans av GYF inom markanvisningen. Vad förväntar ni er? En excel-fil med uträknad grönytefaktor? Har ni en färdig excellent mall att utgå ifrån utöver riktlinjerna kring GYF? Kunde inte hitta detta på sidan med material/underlag

Svar: Kommunen efterfrågar i detta skede ingen särskild GYF-redovisning. Anbudsgivare förutsätts dock känna till och beakta grönytefaktorn i sitt förslag på ett sådant sätt att grönytefaktorn kan uppnås vid framtagande av bygglovhandlingar. Redovisning och kontroll sker inför bygglovinlämning och tecknande av marköverlåtelseavtal. En beräkningsmall kan delges för stöd vid redovisning och beräkning inför detta.

2022-04-20 Fråga om definition av ljus BTA

Fråga: I utkasten till markanvisningsavtal refereras till en ”Bilaga 4” (Står att den heter Bilaga 2 i slutet av dokumenten) för definition av ljus BTA. Var finns denna bilaga att tillgå? Hittade detta dokument genom en googling, men vågar inte anta att den stämmer för dessa projekt: 

https://www.jarfalla.se/download/18.4ee4b3f9177db4ffcd8984a5/1615504560458/Bilaga-6-Definition-ljus-BTA.pdf

Svar: Ja, det dokumentet tillämpas även för dessa två markanvisningar.

2022-04-20 Fråga om sociala bostäderLSS-bostäder

Fråga: I markanvisningsavtalet för kvarter 13 ska exploatören enligt §2 reservera upp till 10 procent av lägenheterna som sociala bostäder och LSS bostäder om kommunen så önskar. Enligt §3 ska lägenheterna upplåtas på marknadsmässiga villkor med upplåtelseform kommunen skäligen kan begära. Innebär detta att kommunen även kan begära att dessa lägenheter upplåts med hyresrätt?

Svar: Kommunen kommer inte att begära att lägenheter upplåts med hyresrätt för kommunal inhyrning av sociala bostäder eller LSS-bostäder. Detta då lägenheterna för kvarteret ska upplåtas med bostadsrätt eller överlåtas som ägarlägenheter.

2022-04-08 Fråga om flygfoto

Fråga: Finns det flygfoton eller liknande att utgå ifrån för fågelperspektivet som man kan få ta del av?

Svar: Det finns ortofoto från 2021 i Järfällakartan, https://jarfallakartan.jarfalla.se/

2022-04-08 Fråga om ögonhöjdsperspektiv

Fråga: Finns det någon grundvy/bild för ögonhöjdsperspektivet som man kan få ta del av?

Svar: En öppen 3D-modell finns för Barkarbystaden III. Klicka på ”Öppna 3D-modell” under https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/stadsutvecklingochdetaljplaner/pagaendeplanarbeten

Det finns också visionsbilder över planområdet på detaljplanens hemsida, under ”Bilder” https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/stadsutvecklingochdetaljplaner/planarkiv/detaljplanerlagakraftar20132022/barkarbystadeniii

2022-04-08 Fråga om förgårdsmark i kvarter 13

Fråga: I detaljplanebeskrivningen står det att förgårdsmarken är mellan 2 - 4 meter, och i kartan står det att fasadliv ska ligga i liv med egenskapsgränsen. I markanvisningsprogrammet står det att kvarteret måste byggas ut i kvartersgräns förutom i söder där förgårdsmark tydligt ska separera gata från kvartersmark. Är det så att det finns andra kvarter med 4 meter markerad förgårdsmark, eller är detta en flexibel gräns mellan 2 - 4 meter? 

Svar: Gränsen är inte flexibel, fasadliv ska placeras i förgårdsmark/gata enligt plankarta. Det finns andra kvarter som har 4 m.

2022-04-06 Fråga om avskurna hörn för kvarter 13

Fråga: Detta står i planbeskrivningen: "Hörnavskärning tillämpas för att skapa goda siktförhållanden. Byggnader som ligger mot gata avfasas i hörn i bottenvåningen, men får skjuta ut med byggnadsdelar ovan en minsta fri höjd om 3,5 meter, så att byggnadskroppen kan rätas ut i hörn.”

Hörnet mot torget är redan ”avfasat” sett till detaljplanen, men ligger nära 90 grader. Säger planbeskrivningen att vi fasar av det ytterliga här i sockelvåning? (notera förgårdsmark). Tolkar även att hörnet mot sydväst ska fasas av.

Anledningen till frågan är att enligt detaljplan måste fasad ligga obruten i tomtgräns: P1 Byggnadens fasadlängd ska i sockelvåning följa gräns mot förgårdsmark, gata och torg. Med undantag för entrépartier ska sockelvåningen vara obruten utan indrag, släpp eller passager.

Svar: Kravet enligt detaljplanen är att byggnadens fasadlängd i sockelvåning ska följa gräns mot gata, förgårdsmark eller torg.

Utöver det får byggnad i vissa fall kraga ut över allmän plats, bland annat för att räta ut hörn.

Det är däremot inte tillåtet att fasa av hörn i sockelvåning där gräns mellan egenskapsgräns (förgårdsmark) ansluter till användningsgräns utan avfasning. Byggnaden ska alltså följa gränsen mot förgårdsmark/gata och inte avfasas i hörnlägen enligt plankarta i sydost eller sydväst i det aktuella kvarteret.

2022-03-30 Fråga om referensprojket

Fråga: Under tävlingsförutsättningar framgår att exploatören ska redovisa två färdigställda projekt. Är detta ett kvalificerande krav eller är det möjligt att redovisa ett färdigställt projekt av mycket stor komplexitet och ett projekt i bygglovsfasen?

Svar: Tävlande ska redovisa två tidigare färdigställda och väl genomförda referensprojekt av motsvarande omfattning, komplexitet och kvalitetsnivå. Det är möjligt att delta även om man som tävlande inte uppfyller detta grundkriterium. Den tävlande rekommenderas i sådana fall i anbudet att ange skäl till varför redovisade referensprojekt ska anses motsvara tävlingens grundkriterium.

2022-03-17 Fråga om ägarlägenheter

Fråga: Är det möjligt att bilda ägarlägenheter och sedan hyra ut dessa på obestämd tid?

Svar: Kommunen ställer som krav att bostäderna upplåts som bostadsrätter eller att ägarlägenheter bildas. Den som äger ägarlägenheterna kan välja att hyra ut dessa eller att överlåta dessa vidare.

2022-03-15 Fråga om förskola i kvarter 13

Fråga: Finns det något program för förskola? Till exempel antal avdelningar/hemvister. Finns det något övergripande program som Järfälla kommun har för projektering av förskola? Har ni exempel på lyckade förskolor inom kommunen som vi kan kika på?

Svar: Vi efterlyser i denna markanvisningstävling aktörer för förvärv och uppförande av bostadsrätter och/eller ägarlägenheter, samt i särskilda lägen kommersiella eller för de boende gemensamma lokaler. Detaljplanen tillåter för kvarter 13 en integrerad förskola. Kommunen ser dock i nuläget inget behov av förskolelokaler inom kvarteret och detta värdesätts inte särskilt i utvärdering av tävlingsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt handlingar för konceptförskola Pdf, 5 MB. som i huvudsak avser friliggande förskolor (Bun 2017/90). För gårdsutformning ska både grönytefaktor och kommunens lekvärdesfaktor för förskolegårdar följas. Grönytefakttor hittar du i bilaga 3 ovan. Se även kvalitetsprogram för Barkarbystaden III.

Den som vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Järfälla, måste ansöka om ett godkännande hos barn- och ungdomsnämnden. Mer information om det finns här. 

2022-02-16 Fråga om upplåtelseform 

Fråga: Är det endast bostadsrätter/ägarlägenheter som efterfrågas? Eller är det fri upplåtelse?

Svar: De här två markanvisningstävlingarna avser endast bostadsrätter och/eller ägarlägenheter. Hyresrätter är inte aktuella för dessa kvarter. 

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp