Innehåll

Vinnare utsedd i markanvisnings­tävling, kvarter 6

Barkarbystaden IV

Byggnadsfirman Viktor Hanson är vinnare i Järfälla kommuns markanvisnings­tävling för kvarter 6, etapp IV i Barkarbystaden.

Viktor Hansons tävlingsbidrag är en modern tolkning av stenstaden och bidrar genom kontinuitet och avvägd variation till en tydlighet i stadsrummet. Kvarteret har intressanta detaljer som kommer att fånga blicken från olika perspektiv och avstånd och bidra positivt till en av Barkarbystadens mest centrala platser. (Visionsbild: Joliark)

Viktor Hansons tävlingsbidrag är en modern tolkning av stenstaden som genom kontinuitet och avvägd variation bidrar till en tydlighet i stadsrummet. Frontbyggnaden i söder mot huvudgatan är högre och skiljer sig nogsamt ut från kvarterets bakre delar mot lokalgator som har en lägre skala och mjukare ton. Den södra fasaden hålls samman samtidigt som mötet med de två olika stråken, Barkarbyvägen och Flygfältsstråket, särskiljs med noga avvägda fasaddetaljer och fondmotiv i väl valt läge. Genom indragna terrasser varierar gatufasaden mellan sex och åtta våningar i söder samt fyra och sex våningar i norr vilket skapar en regelbunden vågrörelse genom kvarteret och är ett tydligt karaktärsdrag. Förslaget är ett genomtänkt och genom­arbetat kvarter med intressanta detaljer som kommer fånga blicken från olika perspektiv och avstånd och bidra positivt till en av Barkarbystadens mest centrala platser; Flygfältsplatsen.

Viktor Hansons vinnande bidrag, kvarter 6, Barkarbystaden IV Pdf, 10.9 MB.

Kvarteret omfattar 17 000 kvm BTA och ligger vid Barkarbystadens tunnelbanestation och granne med ett livfullt gångstråk. Här ska Viktor Hansons utveckla:

  • 164 bostadsrätter/ägandelägenheter
  • Lokaler för centrumverksamheter om 1335 kvm
  • Lokaler för kontor om 170 kvm

Avtal om markanvisning för kvarter 6, etapp IV i Barkarbystaden mellan Järfälla kommun och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB tecknades måndagen den 21 juni 2021.

Om markanvisningstävlingen

Markanvisningstävlingen avsåg ett stadskvarter om 17 000 kvm med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt, kommersiella lokaler i gatuplan och lokaler för kontor. Kvarter 6 har ett mycket centralt läge mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar. Här finns bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamhet. Målet är en attraktiv bebyggelse som bidrar till dynamisk och livfull stadsmiljö. Kvarter 6 är det femte kvarteret som markanvisas inom detaljplaneområdet.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 14 juli 2019.

Markanvisningstävlingen pågick under perioden 16 mars 2021 till och med 17 maj 2021. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Kvarter 6 ligger centralt mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar. Kvarter 6 har bra möjligheter för kommersiell service och ett utmärkt läge för restauranger och caféer. Kvarteren runt omkring är redan markanvisade för bostäder, kommersiell service, kontor i olika former, vårdändamål och förskola. (Visionsbild: Tovatt Architects & Planners)

Viktig information om två förändringar i "Inbjudan markanvisningstävling" - 4 maj 2021


  • Mötestid med exploatör: Exploatör som lämnar in anbud ska vara tillgänglig för möten med kommunen följande tider: torsdag 10 juni 2021 kl 9-11 och fredag 18 juni 2021 kl 13-15.
  • Redovisningsmaterial gällande gestaltning på sidan 11, under punkt 1: "Kvantifierad information enligt bilaga" utgår här eftersom det uppfylls genom grundkriteriet ”Fullständigt ifylld anbudsblankett”.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommit in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret. 

2021-04-13 Fråga om höjd på sockelvåning mot lokalgata

Fråga: Enligt detaljplanen ser det ut som att bestämmelsen f1 gäller för hela kvarteret, det vill säga en höjd på 4,5 meter för sockelvåningen överallt. Men kikar man i kvalitetsprogrammet kan det tolkas som att 3,5 meter hög sockelvåning är ok mot lokalgatan, alltså cirka halva kvarteret. Vad är det som gäller här?

Svar: f1 bestämmelsen för fasaderna gäller i södra delen av kvarteret, se röd markering i bilden. Bestämmelsen avgränsas genom användningsgränsen som skär igenom kvarteret. Inom denna del ska därmed sockelvåningen ha en lägsta våningshöjd om 4,5 meter. Resterande del av kvarteret ska ha 3,5 meter sockelvåning. 

2021-04-13 Fråga om kommersiella lokaler och samordning av ägare

Fråga: Samordnar kommunen blivande ägare av kommersiella lokaler?

Svar: Nej, byggherren ansvarar själv för att hitta ägare av kommersiella lokaler.

2021-04-13 Fråga om ägande av kommersiella lokaler

Fråga: Kan en bostadsrättföreningen äga de kommersiella lokaler som är fastighetsrättsligt åtskilda från bostadsrättsföreningen?

Svar: Nej, bostäder och kommersiella lokaler ska ägas av olika juridiska personer.

2021-04-13 Fråga om bullerutredning

Fråga: Vad vi kan se finns ingen bullerutredning tillgänglig bland tävlingshandlingarna. Finns informationen integrerad i övriga bilagor?

Svar: Bullerutredningen finns under utredningar tillhörande detaljplanen. För att det ska vara enkelt att hitta lägger vi länken till detaljplanen här nedan:

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/stadsutvecklingochdetaljplaner/planarkiv/detaljplanerlagakraftar20132019/barkarbystadeniv.4.6bef7731158febe14b0763d5.html

2021-03-31 Fråga om markanvisning för kvarter 15 i Barkarbystaden IV

Fråga: Har ni markanvisat marken för förskole- och vårdändamål i detaljplanen för Barkabystaden, söder om huvudgatan i den markanvisning som är ute nu för kvarter 6?

Svar: Nej, kvarter 15, som är rödmarkerat i detaljplanen, är inte markanvisat ännu. Byggstart är planerat till 2024.

2021-03-25 Fråga om större lägenheter

Fråga: Det står i bedömningskriterierna att andel stora lägenheter är viktigt gällande kvarterets innehåll. Hur definieras begreppet ”större lägenheter”? Är det 3:or och 4:or?

Svar: Det byggs ganska mycket mindre lägenheter, ettor och tvåor, i Barkarbystaden just nu. Med större lägenheter menar vi treor och större.

2021-03-24 Fråga om god tvåa

Fråga: Ytterligare två kvarter kommer enligt uppgift att gå ut på markanvisningstävling under 2021. Kan det bli så att den som eventuellt blir utsedd till en god tvåa i markanvisningstävling för kvarter 6 kan få en direktanvisning för något av dessa kvarter?

Svar: Det beror helt på om det kommer att utses någon god tvåa i markanvisningstävlingen för kvarter 6 och hur anbuden i kommande markanvisningstävling utvärderas.

2021-03-24 Fråga om bostadsrätt/hyresrätt 

Fråga: I markanvisningstävlingen anges pris för bostadsrätt/hyresrätt. Är det möjligt att betala det priset men istället bygga hyresrätter.

Svar: Nej, det är en politisk viljeyttring att det ska vara bostadsrätter/hyresrätter i kvarter 6.

2021-03-22 Fråga om andel kontor  

Fråga: Under bedömningskriterier framgår att kommunen ser det som särskilt viktigt att kvarteret bland annat innehåller kontor. Förordar kommunen en viss andel kontor i kvarteret?

Svar: Nej, det finns ingen angiven andel kontor i tävlingen utan det är upp till byggaktören att göra den bedömningen. I programmet framgår att inlämnat anbud bland annat kommer att utvärderas utifrån kvarterets bidrag till en levande, hållbar, social och tät stadsmiljö.

2021-03-22 Fråga om kommersiella delar och bostadsdelar 

Fråga: Måste kommersiella delar och bostadsdelar vara fastighetsrättsligt åtskilda?

Svar: Ja.

2021-03-17 Fråga om referensobjekt

Fråga: Gällande referensprojekt som ska redovisas under punkt 5 gestaltning. Ska dessa vara utförda av exploatören eller kan de vara utförda av samarbetspart i ansökan såsom entreprenör eller arkitekt?

Svar: Det kan vara en fördel i utvärderingen om referensprojektet är utfört av exploatören. Om referensprojektet är utfört av samarbetspart i ansökan såsom entreprenör eller arkitekt kommer det inte utföra grund för diskvalificering.

2021-03-17 Fråga om tävlingens omfattning

Fråga: Lämnar man anbud på hela kvarter 6, samtliga 162 lägenheter, eller kan lämna förslag på vissa fastigheter exempelvis 3 och 6?

Svar: Det är hela kvarter 6 som omfattas av markanvisningen.

2021-03-17 Fråga om småhus/parhus

Fråga: Gäller markanvisningstävlingen småhus/parhus eller bara flerfamiljshus (lägenhetshus)?

Svar: Det är flerbostadshus som gäller i den här tävlingen.

2021-03-16 Fråga om hyresbostäder

Fråga: Av avtalet framgår det att det är ok att bygga hyresbostäder, är det rätt uppfattat?

Svar: I utkast till markanvisningsavtalet och i programmet framgår att det är bostadsrätt och/eller äganderätt som är gällande i detta kvarter.

2021-03-16 Fråga om LSS-bostäder

Fråga: I utkast till markanvisningsavtal är det olika nivåer för lokaler och bostäder. Kan vi utgå ifrån att LSS och blockförhyrda bostäder beräknas som lokaler?

Svar: LSS och andra former av sociala lägenheter räknas som bostäder.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp