Innehåll

Översiktsplan 2050

Järfälla ska växa klimatsmart och hållbart. Det ska vara en sammanhållen och levande kommun för alla som bor och verkar här. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny digital översiktsplan som sträcker sig till år 2050. Här har vi samlat information till dig som är nyfiken på arbetet.

Vad är en översiktsplan, egentligen?

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden inom kommunens gränser ska användas samt hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Ladda ner vår nuvarande Översiktsplan Järfälla - nu till 2030

Ny översiktsplan år 2050

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan till år 2050 som ska finnas tillgänglig digitalt. Järfällas nuvarande plan från 2014 behöver uppdateras för att inkludera nya mål och förutsättningar som påverkar kommunens utveckling, t.ex. klimatkontraktet och hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030.

Läs vår intervju med projektledaren för Översiktsplanen 2050

Hur ser tidsplanen för arbetet ut?

Järfälla har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig till 2050. Arbetet inkluderar flera skeden, där den färdiga översiktsplanen beräknas bli antagen under 2025.

Utöver samråd och granskning, som är reglerade enligt plan och bygglagen, vill vi bjuda in till dialog i ett tidigt skede av processen. I dialogerna samlar vi in ett så brett underlag som möjligt för att hjälpa kommunen att möta identifierade utmaningar för en hållbar och klimatneutral utveckling i kommunen.

Den tidiga dialogen sker under vår, sommar och tidig höst 2023. Efteråt kommer materialet sammanställas och utgöra underlag när vi tar fram handlingar till samrådet. Under våren 2024 planeras samråd för översiktsplanen att äga rum, följt av granskning under våren 2025. Därefter förväntas översiktsplanen vinna laga kraft under hösten 2025.

Målbilder: Järfälla år 2050

År 2050 kan kännas långt borta. För att göra framtidsvisionen mer konkret, har vi tagit fram fyra målbilder som beskriver Järfällas utveckling mer i detalj:

 • Ett klimatpositivt och innovativt samhälle.
 • Rustat för framtiden med stärkta natur- och vattenmiljöer.
 • En attraktiv stadskärna och kommundelar med tydlig identitet.
 • Inkluderande och levande boendemiljöer.

Hur ska vi hantera framtidens utmaningar?

Järfällas utveckling påverkas av faktorer i Sverige och omvärlden. Här beskriver vi några av dem och vad de innebär för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Utmaningar för den fysiska utvecklingen i Järfälla till 2050:

 • Att erbjuda boenden för alla och levande lokalsamhällen.
 • Att skapa en attraktiv regional stadskärna för både boende och näringsliv.
 • Att vara en robust kommun i en snabbt föränderlig omvärld.
 • Att uppnå klimatneutralitet och samtidigt växa expansivt.
 • Att skapa ett effektivt markutnyttjande för att klara framtida utmaningar.

Omvärldsfaktorer som påverkar Järfälla inför år 2050:

 • Stockholmsregionen kommer att få cirka 700 000 nya invånare fram till år 2050, vilket ger ökat behov av bostäder, infrastruktur samt mark för service och arbetsplatser.
 • En obalanserad bostadsmarknad hindrar unga från att flytta hemifrån och påverkar tillgången på studentbostäder samt boende för samhällsviktiga yrkesgrupper. Om det inte finns billiga lägenheter så kan inte äldre flytta från sina hus, vilket i sin tur förhindrar att barnfamiljer kan flytta in.
 • Järfälla kommun har signerat Viable Cities klimatkontrakt om att bli klimatneutralt till 2030, samtidigt som vi växer i storlek.
 • Klimatförändringar kan leda till mer varierande väderförhållanden med fler värmeböljor, kraftigare skyfall och ökade översvämningar.
 • En osäker omvärld med krig i Ukraina och ökad protektionism ställer krav på ett starkt totalförsvar och hög självförsörjningsgrad.
 • Ökade inkomstklyftor i samhället leder till segregation och ett utanförskap som ger en grogrund för kriminalitet.
 • Näringslivet påverkas av teknikutveckling och nya vanor.
 • En minskad biologisk mångfald och utrotningshot mot svenska arter kan påverka vår livsmedelsförsörjning.

Nyfiken och vill veta mer?

Projektgruppen berättar gärna mer om översiktsplanen och arbetet framåt.

Mejla oversiktsplan2050@jarfalla.se eller slå en signal på 08-580 282 81

Här kan du läsa Järfällas nuvarande översiktsplan för 2030

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp