Innehåll

Järfälla 2050: Förutsättningar i omvärlden

Järfällas utveckling påverkas av förändringar i omvärlden. Här listar vi ett antal förutsättningar som påverkar översiktsplaneringen på olika sätt.

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer. De större städernas utbud av varor, tjänster, arbetstillfällen och arbetskraft samt kreativa miljöer gör dem attraktiva för individer, företag och andra organisationer. Hög befolkningstäthet brukar också gynna ekonomisk tillväxt.

Region Stockholms prognos för befolkningstillväxt till 2050 är en ökning med knappt 700 000 personer till 3,1 miljoner invånare. Den har då justerats från tidigare prognos som förutspådde att regionen skulle ha 3,4 miljoner invånare 2050. Justeringen beror på minskad invandring. Regionen har sedan 2018 haft en nettoutflyttning men växer ändå på grund av ett födselöverskott och invandring.

En ökning av befolkningen ger ett ökat behov av bostäder. Något som späder på en redan ansträngd bostadsmarknad där det är svårt för bland annat unga och personer med samhällsviktiga jobb att kunna få en egen bostad. Det beror på höga hyror, krav för att få lån och höga räntenivåer.

En ökad befolkning ökar trängseln på vägarna både från persontransporter men också får en ökad e-handel och godstransporter. Fler invånare gör att det krävs mer utrymme för olika former av service så som närservice, idrottsplatser, skolor och förskolor.

Påverkan på översiktsplaneringen

Efterfrågan på bostäder påverkar utbud och prissättning på mark och bostäder. Det ger förutsättningar för att utveckla den kommunala servicen i form av god omsorg, skola, infrastruktur, natur- och friluftsliv och andra värden som i sig höjer kommunens attraktivitet. En ökning av markpriserna innebär dock dyrare bostäder.

Förstoringen av arbetsmarknadsregioner med distansarbete och ökad pendling påverkar Järfälla. Samhället blir rörligare och arbetspendlingen ökar. När rörligheten ökar förstärks faktorer som har betydelse för en orts eller kommuns attraktivitet och ekonomiska utveckling. Med en ökad rörlighet ökar platsens betydelse och den lokala attraktiviteten blir en nyckel för att locka företag och individer att etablera sig i kommunen.

Trängsel på vägarna påverkar behovet av att kunna transportera sig på olika sätt samt ha attraktiva resor till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Näringslivet påverkas av teknikutveckling och nya vanor

Näringslivet i Järfälla består till stor del av ytkrävande verksamheter. Något som kan komma att påverkas av en teknikutveckling där vissa jobb ersätts av artificiell intelligens, maskininlärning och e-handel.

Antalet arbetsplatser per invånare har sjunkit i Järfälla sedan 2010, vilket beror på att befolkningen har vuxit fortare än vad nya arbetsplatser har tillskapats. Något som har gjort att boende i kommunen har blivit mer pendlingsberoende. Järfällas goda läge intill E18, järnvägen och förbifart Stockholm gör det intressant för logistik- och lagerverksamhet med få anställda per kvadratmeter. Detta kan ytterligare späda på pendlingsberoendet i framtiden.

Påverkan på översiktsplaneringen

Det behöver skapas utrymme för nya typer av industrier och verksamheter i kommunen. Stor konkurrens om marken gör att förtätning och mer yteffektiva verksamheter krävs för att öka antalet arbetsplatser per invånare.

En ökad klimatpåverkan

Klimatförändringar och oro i omvärlden ställer högre krav på krisberedskap. IPCC:s (Förenta nationernas klimatpanel) senaste rapport gör gällande att klimatförändringar fortgår och att det kan blir svårt att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Utan ytterligare åtgärder är uppvärmningen på väg mot nästan 3 grader. Klimatförändringarna kan ge fler värmeböljor, allvarligare torka, skyfall och översvämningar och värre stormar.

Klimatpåverkan behöver minska och Järfälla kommun har en koldioxidbudget som visar att koldioxidutsläppen behöver minska med 15% för att bli klimatneutrala till 2045. Kommunen har dock en ambition att bli klimatneutrala till 2030, vilket ställer ännu högre krav på utsläppsminskning.

Idag står transporter för 43% av alla utsläpp i kommunen varav utsläpp utgör nästan 70% av de utsläppen. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Omvärldsanalys och långtidsbedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling” (2020) skulle andelen bensin- och dieseldrivna personbilar utgöra 64% av antalet personbilar 2030. Fram till 2050 väntas elektrifieringen att dominera både lätta och tunga vägfordon, med komplettering av annat bränsle som biogas eller vätgas. Utan att kraftfulla styrmedel införs kommer därmed vägtrafik utgöra en stor del av utsläppen även i framtiden.

Påverkan på översiktsplaneringen

Översiktsplanen behöver erbjuda en ändamålsenlig struktur som stödjer minskade klimatutsläpp och effektivare energi- och resursanvändning. För att bli en klimatneutral kommun behöver naturresurser som kolsänkor, jordbruksmark och dricksvattenreserver skyddas.

För att förebygga kriser och långvariga problem med klimatrelaterade händelser behöver riskområden identifieras och bebyggelse lokaliseras till rätt områden.

En minskad biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden påverkas av mänsklig aktivitet. Omkring en miljon djur- och växtarter riskerar att utrotas enligt en rapport från IPBES, FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I Sverige finns få opåverkade livsmiljöer. SLU Artdatabanken har i år rödlistat 21,8 procent av de bedömda svenska arterna, vilket är en ökning jämfört med förra rödlistan 2015. Den biologiska mångfalden ger ekosystemtjänster som pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur. Förlusten av arter är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner.

Påverkan på översiktsplaneringen

En minskande biologisk mångfald gör att våra naturområden och ekosystemtjänster ökar i betydelse. Ekosystemtjänsterna behöver stärkas och den skyddade andelen natur behöver ökas.

Ökad osäkerhet

Globalisering och frihandel har gett världen en ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i världen, men samtidigt har den bidragit till ökade inkomstklyftor inom länder. Det har gjort att segregation har ökat och skapat ett utanförskap som ger en grogrund för kriminalitet. Den upplevda otryggheten i samhället har ökat med gängkriminialitet, fler skjutningar och sprängningar. Det har gjort att trygghets- och säkerhetsfrågor har kommit mer i fokus. En ökad otrygghet påverkar attraktiviteten i vissa områden.

Det osäkra läget i omvärlden med krig i Ukraina och ökad protektionism (färre frihandelsavtal och att nationerna vill använda sina naturresurser själva) ökar betydelsen av att kunna vara mer självhushållande av grundläggande behov som energi, livsmedel, dricksvatten, medicin mm.

Påverkan på översiktsplaneringen

Tillgången till service av olika slag påverkas också av skadegörelse och inbrott. Trygghetsfrågor är således även frågor som påverkar folkhälsa och service. Flera av de nationella folkhälsomålen kan direkt relateras till kommunalt säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete.

Här kan du läsa om målbilderna i arbetet med översiktsplanen

Här kan du läsa mer om utmaningarna för den fysiska utvecklingen i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp