Innehåll

Järfälla 2050: Utmaningar för den fysiska utvecklingen

Järfällas utveckling påverkas av faktorer i Sverige och omvärlden. Här beskriver vi några av utmaningarna som Järfälla står inför kopplat till den fysiska utvecklingen.

Att erbjuda boenden för alla och levande lokalsamhällen

Järfälla och Stockholmsregionen har en befolkningstillväxt som väntas öka kraftigt fram till 2050. Det finns brist på bostäder i både regionen och kommunen och speciellt för grupper med lägre socioekonomisk bakgrund.

Det är idag svårt att säkerställa flyttkedjor inom kommunen som möjliggör för familjer att bo kvar trots ändrade förutsättningar och behov. Många personer med lägre inkomstnivåer och med samhällsviktiga yrken riskerar att flytta från Järfälla för att det inte finns bostäder som de kan efterfråga i kommunen. Områden med ett enformigt bostadsbestånd i form av upplåtelseformer, bostadsformer och storlekar riskerar att förstärka den fysiska och socioekonomiska segregationen.

En utmaning för Järfälla är att kunna erbjuda goda bostäder för alla samhällsgrupper med olika inkomstnivåer och förutsättningar i alla kommundelar. En god bostad med närhet till service och arbetsplatser och med utrymme för mötesplatser och en aktiv fritid är viktiga verktyg i den fysiska planeringen för att skapa trygga lokalsamhällen som erbjuder möjlighet till en hållbar vardag. Ytterligare en utmaning för Järfälla är att erbjuda attraktiva lokalsamhällen med god tillgänglighet till service och mötesplatser i en tid då e-handeln ökar och handeln till stora delar koncentrerats till Barkarby handelsplats.

Att skapa en attraktiv regional stadskärna för både boende och näringsliv

Barkarby-Jakobsberg är utpekad som en av Stockholmsregionens regionala stadskärnor och Järfälla kommun har med Stockholmsförhandlingen åtagit sig att bygga 14 000 bostäder. Med tunnelbana, regionaltåg och fjärrtåg har stadskärnan möjlighet att attrahera arbetskraft både lokalt, regionalt och från östra Mellansverige.

Järfällas näringslivssammansättning består idag till stor del av ytkrävande verksamheter. Om näringslivet växer med samma företagsmix som finns idag, skulle kommunen inte rymma både en expansion av bostäder och näringslivet. En utmaning för Järfälla är att skapa en etablering av mer personalintensiva arbetsplatser som krävs för att skapa en god balans mellan bostäder och arbetsplatser i den fortsatta expansionen. Fler arbetsplatser inom kommunen innebär bättre förutsättningar för invånarna att leva och arbeta i Järfälla.

Ytterligare en utmaning för Järfälla är att finna den regionala stadskärnas roll i regionen och att skapa en identitet kring den som kan tjäna hela kommunen.

Att vara en robust kommun i en snabbt föränderlig omvärld

Järfälla påverkas när det sker stora geopolitiska förändringar i omvärlden. Totalförsvarets återuppbyggnad ställer krav på det civila försvaret, där den kommunala verksamheten är en viktig del. Möjlighet till utrymning och att upprätta trygghetspunkter behöver beaktas i den fysiska planeringen. Att skapa en stabil och robust kommun som är väl förberedd oavsett typ av kris är en viktig förutsättning för krisberedskap och det civila försvaret.

Klimatförändringar pågår och dess oförutsägbara konsekvenser leder till mer varierande väderförhållanden framöver med fler värmeböljor, kraftigare skyfall och ökade översvämningar. Det ställer höga krav på en god klimatanpassning och beredskap.

En utmaning för Järfälla är att möta den föränderliga världen med en brett förankrad robusthet, och en resiliens som innebär en god anpassningsförmåga till nya förutsättningar.

Att uppnå klimatneutralitet och samtidigt växa expansivt

Järfälla kommun har signerat Viable Cities klimatkontrakt om att bli klimatneutrala till 2030. Enligt Järfällas koldioxidbudget behöver utsläppen i kommunen sjunka med 15 % per år för att nå det nationella målet om att bli klimatneutrala till 2045. För att klara kommunens mål till 2030 behöver sänkningen gå betydligt fortare.

Enligt Stockholmsförhandlingen har kommunen åtagit sig att bygga 14 000 bostäder inom tunnelbanans influensområde, vilket kommer generera stora utsläpp inom och utanför kommunens gränser. Transporter står idag för 43 % av kommunens totala utsläpp, där personbilar utgör 69 %. En utmaning är att ställa om en stor del av transporterna till hållbara alternativ.

Järfälla står även inför en stor utmaning i att genomgå en omfattande cirkulär omställning med bland annat en bättre masshantering. Detta samtidigt som kommunen ska uppnå målet om att bli klimatneutralt till 2030 och genomgå en expansionsfas med en stor befolkningstillväxt.

Att skapa ett effektivt markutnyttjande för att klara framtida utmaningar

Den marktillgång som kommunen idag har för att tillgodose de behov som dyker upp i takt med en hög befolkningstillväxt är förhållandevis liten i jämförelse med det behov som expansionen medför.

En växande befolkning innebär, förutom ökat behov av bostäder, även ett ökat behov av bland annat arbetsplatser, skolor, förskolor, idrottsplatser, infrastruktur, parker och grönområden. Ett förändrat klimat ställer också krav på mark för hantering av exempelvis översvämningar orsakade av kraftiga skyfall. Ett ökat behov av självförsörjning kan innebära att exempelvis exploatering på jordbruksmark bör undvikas. Platser som fungerar som kolsänkor får en allt viktigare roll i arbetet mot att uppnå klimatneutralitet och blir i allt större utsträckning viktigare att bevara.

Järfälla står inför en utmaning att säkerställa ett effektivt markutnyttjande, där kommunen tillgodoser de behov som en expansion medför och samtidigt säkrar ytor som behövs för klimatanpassning, minskad klimatpåverkan och en högre självförsörjningsgrad.

Här kan du läsa om målbilderna i arbetet med översiktsplanen

Här kan du lära dig mer om förutsättningarna i omvärlden och regionen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp