Innehåll

Årsrapport fordonstvätt

Fordon samlar på sig smuts och en mängd miljöskadliga ämnen vid körning, som metaller och olja, vilket gör att tvättvattnet från din fordonstvätt kommer att förorenas. Genom att hålla koll på kvaliteten på det utgående vattnet från din fordonstvätt, och genom att lämna årsrapporter för din fordonstvätt, hjälper du till att förbättra vattenmiljön i våra sjöar.

Med bra skötsel och teknikval samt egenkontroll i form av bland annat provtagning av det utgående vattnet kan du se till att minska föroreningshalten i utgående tvättvatten innan det går vidare till våra reningsverk. Här får du svar på följande frågor:

Varför ska jag provta vattnet?

Det vatten som går ut från din fordonstvätt går till ett av de reningsverk som är kopplade till avloppsledningsnäten. I Järfälla kommun går vattnet antingen till Bromma- eller Käppala reningsverk. Reningsverken renar vattnet från större föremål och partiklar, organiskt biologiskt nedbrytbart material från till exempel toalettpapper och avföring samt från kväve och fosfor. Med andra ord renas inte vattnet från till exempel metaller i reningsverken, och därför är det väldigt viktigt att dessa partiklar renas bort vid källan, som vid din fordonstvätt, innan det går vidare ut till avloppsnätet.

Metaller som går ut med ditt avloppsvatten går alltså orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Inte nog med det så kan höga halter metaller förstöra reningsverkens funktion genom att till exempel störa den bakteriefloran som används för nedbrytning av organiskt biologiskt nedbrytbara material. Vi behöver därför alla hjälpas åt att hålla halterna av föroreningar som metaller på en låg nivå i avloppsvattnet, för att rädda våra sjöar och för att reningsverken ska kunna fungera ordentligt.

Det enda sättet att veta säkert om din reningsanläggning fungerar som den ska är att provta utgående vatten. Provtas inte vattnet kan alltså metaller och olja riskera att åka med vattnet till reningsverken och resultera i en försämrad funktion av reningsanläggningen, utan att du vet om det. Provtar du däremot ditt utgående vatten kan du säkerställa kvaliteten på vattnet, och sätta in åtgärder i rätt tid för att minska utsläppen av föroreningar i avloppsvattnet om behov föreligger. På så sätt kan du bli en miljöhjälte som bidrar till att rädda våra vatten!

Utgående vatten från din fordonstvätt ska som minst uppfylla gällande utsläppskrav enligt Järfälla kommuns riktlinjer för fordonstvättar.

Ska jag skicka in en årsrapport eller inte?

Beroende på antal tvättar som utförs per år vid anläggningen ska fordonstvättar som regel utföra provtagning på utgående tvättvatten en gång per år. Provtagningen görs som ett dygnssamlingsprov eller veckosamlingsprov och ska analysera parametrarna bly, kadmium, krom nickel, koppar, zink samt oljeindex. Resultatet från provtagningen ska sedan sammanställas i en rapport som skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast den 15 april varje år.

Varför ska jag skicka in en årsrapport?

Genom att utföra kontroll av utgående vatten från din fordonstvätt och därefter skicka in resultaten till miljö- och bygglovsnämnden i en årsrapport får vi ta del av dina provtagningsresultat, och kan hjälpa dig att tyda vad detta innebär. Visar provtagningen på förhöjda nivåer av något ämne jämfört med Järfälla kommuns riktlinjer för fordonstvättar, kan vi på miljö- och bygglovsnämnden dessutom stötta dig när du ska utföra åtgärder för att sänka föroreningshalterna i ditt utgående vatten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp