Gå direkt till sidans innehåll

Skälby för- och grund­skola

Skälby för- och grund­skola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshems­verksamhet och fritids­klubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om samman­lagt 120 barn. Skolan rymmer års­kurserna 1-6 samt förskole­klass­­verksamhet och är i huvudsak tre­parallellig - undan­taget förskoleklass och årskurs 3 som har fyra paralleller. I nuläget går 500 elever i skolan.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Intendent (ekonomi och fastighet)
Monica Åkerström
08-580 298 29
monica.akerstrom@jarfalla.se

Skoladministratör
Monika Tingsdal
08-580 298 45
monika.tingsdal@jarfalla.se

Kurator
Caroline Lund
08-580 296 42
caroline.lund@jarfalla.se

Psykolog
Magnus Eklund
08-580 229 98
magnus.eklund@jarfalla.se

Skolsköterska
Hanna Carrillo Lindström
08-580 294 10
hanna.carrillo.lindstrom@jarfalla.se

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33
benny.jansson@jarfalla.se

Avdelningar
Förskolan, avdelning Smaragden
08-580 298 11

Förskolan, avdelning Diamanten
08-580 298 27

Förskolan, avdelning Rubinen
08-580 298 26

Förskolan, avdelning Safiren
08-580 298 42

Förskoleklass, fritidshem A+B
08-580 298 37

Förskoleklass, fritidshem C+D
08-580 297 95

Årskurs 1, fritidshem
08-580 298 35

Årskurs 2, fritidshem
08-580 298 34

Årskurs 3, fritidshem A+B
08-580 298 15

Årskurs 3, fritidshem C+D
08-580 298 31

Årskurs 4/5, fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

Varje årskurs har ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-5 erbjuds fritidsklubb under efter­middags­tid för cirka 100 elever.

Enheten har ett eget tillagnings­kök med sex anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor/förskolechef samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elev­hälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Skälby
 • Antal elever: 487[1]
 • Antal elever per lärare: 15,8 (omräknat till heltidstjänster)[1]
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 92 %[1]
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 96 %[2]
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 91 %[2]
 • [1] Skolverket, oktober 2018
 • [2] Skolinspektionen, 2018

Skälby för- och grundskolas 100 %-vision

Kunskaper

Alla elever på Skälby grund­skola

 • ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
 • förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande.

Alla barn på Skälby förskola

 • ges goda grunder för ett fortsatt och livslångt lärande
 • förstår och reflekterar över sin egen utveckling.

Trygghet och trivsel

Alla elever på Skälby för- och grundskola

 • upplever sig trygga i vår förskole- skolmiljö
 • blir bemötta med respekt och omsorg
 • ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare.

Vår verksamhet

På Skälby för- och grundskola bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-11 år: Förskola för barn i åldern 1-5 år, förskole­klas­ser, årskurs 1–5 samt fritidshem och fritidsklubb. Med barnen och alla som arbetar i vår organisation, rymmer enheten drygt 700 personer varje dag. Verksam­hetens pedagogiska grundsyn utgår ifrån våra läroplaner, kursplaner, kommunala mål, barn­konventionen och övriga styrdokument.

Förskola

Förskolan är för barn 1-5 år, fördelat i grupper om 1-åringar, 2-4 åringar samt 4-5 åringar.

Förskolans uppdrag är att erbjuda en verksamhet som främjar barnens allsidi­ga utveckling. Verksamheten präglas av den egna leken som får ta stort utrymme. Vi arbetar med natur, rörelse och skapande, där språk och mate­matik har en stor betydelse.

Förskolan följer det forskande och kompetenta barnet och ger det rikligt med tillfällen att upptäcka, expe­rimentera och utforska. Med vårt tema­inriktade arbetssätt vill vi utveckla barnens förmå­ga att uttrycka fantasi, inlevel­se, empati och glädje.

Förskoleklasser

Förskoleklassernas främsta mål är att ge barnen en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld.

Vi vill ta tillvara bar­nens tidigare erfarenheter för att främja deras utveck­ling och arbeta för en smidig övergång till skolår 1. Detta gör vi genom ett tematiskt arbets­sätt bland annat genom språk- och matematiklekar, skapande aktiviteter, musik och idrott. Utrymme för lek och rörelse är en självklar del av dagen.

Verksamheten pågår klockan 08.00-13.00 varje dag under läsåret. I detta ingår att alla äter lunch. Deltagandet i förskoleklass är obligatoriskt från höstterminen 2018.

Årskurs 1-5

Grupperna i skolan är indelade i åldershomogena arbetslag, detta för att utnyttja persona­lens olika kompetenser och för att skapa en större kontinuitet för barnen i deras möte med personal från olika verksam­heter.

Vi arbetar med våra pri­oriterade utvecklingsområden vilket ökar tryggheten och ger en högre kvalitet i undervis­ningen. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. Att arbeta målstyrt ger oss möjlighet att använda tiden på ett flexibelt sätt för en god kunskaps­utveckling hos varje elev. Vi arbetar ständigt med social och emotionell träning i vårt värdegrundsarbete.

Fritidshem

Elever från förskoleklass till årskurs 3 har rätt till fritids­verksamhet. För de elever med morgonomsorg finns möjlig­het att äta frukost på skolan. Från klockan 07.30 finns pedagoger ute på gården för att ta emot elever och föräldrar. Efter skoldagens slut bedrivs verksamheten i åldershomogena grupper på fyra olika avdelningar. Fritids­hemmen har egna lokaler som finns i skolan men fritids­hemmen använder också klassrum, idrottssal och ateljéer.

Verksamheten är målstyrd med en tydlig veckostruktur som utgår ifrån läroplanen och elevernas intressen och behov. Fokus ligger på social träning, kreativitet, värde­grund och lärande. Verksam­heten bedrivs både inomhus som utomhus.

För elever i årskurs 4-5 erbjuder skolan en fritids­klubb under eftermiddagarna och skollov. Här ges eleverna möjlighet att prova olika skapande­tekniker, delta i rockskola, göra läxor samt mycket annat.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb har öppet mellan klockan 06.30-17.30.

Barn och elevers inflytande

Det är viktigt att barnen/elev­erna deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälby för- och grundskola strävar efter att i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möj­ligheter till elevinflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt:

 • Barnråd.
 • Klassråd.
 • Elevråd.

Föräldra­samverkan

På Skälby för- och grundskola har vi en handlingsplan för föräldradelaktighet. Det är viktigt för oss att föräldrar ska kunna vara medansvariga i sina barns skolgång.

Vårt föräldraråd består av en föräldra­representant från varje avdelning/klass. Föräldrarådet träffas tillsam­mans med skolledningen 4 gånger per läsår.

Föräldrar erbjuds också varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång per läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. På förskolan har vi ett föräld­ramöte och ett utvecklings­samtal per år. Vid samtalen i skolan gör elev, förälder och lärare tillsammans en plan för elevens personliga utveckling och lärande, en individuell utvecklingsplan (IUP) tillsam­mans med skriftliga omdö­men. Föräldrar är alltid väl­komna att vara med sina barn i deras vardag på förskolan och skolan.

Föräldrarådet vid Skälby för- och grundskola organiserar sedan 2003 en gemensam aktivitet kallad föräldra­vandring. Föräldrar i grupper om 3-4 vistas kvälls­tid runt skolan under höst och vår. Det främsta syftet med denna insats är att man finns till­gänglig som vuxen och då samtidigt fungerar som normbildare och förebyggan­de kraft. Tillsammans tar vi ansvar.

Miljöarbete

Skälby för- och grundskola har enligt överenskommelse med kommunlednings­konto­ret förbundit sig till att delta i kommunens miljödiplome­ringsprojekt. Tillsammans med barn- och ungdomsför­valtningen arbetar Skälby för- och grundskola med miljöpo­licy och miljömål. Vår enhet uppfyller barn- och ungdoms­förvaltningens miljömål och rutiner och är därmed miljö­diplomerad med miljödiplom guld.

Vi lägger stor vikt vid att få alla delaktiga och enga­gerade i miljöarbetet. Målet för alla som arbetar på Skälby för- och grundskola är att få medvetna, vetgiriga och miljö­engagerade barn.

Vi har utfört en grund­lig miljöutredning, formulerat mål och åtgärder, med tonvikt på miljökunskap för barnen. Verksamheten uppfyller mil­jölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

Kommunens miljöpo­licy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

På Skälby för- och grundskola arbetar vi aktivt mot angivna mål och arbetet för förnyelse och miljömedvetenhet följer oss i de val vi gör, detta gäller exempelvis såväl kemikalie­hantering, sopsortering, mål­ti­der, IT och admin­istration. Varje år deltar barn och elever i olika miljökampanjer, tävlingar och vi har särskild fokus på miljöarbetet under den årliga miljöveckan. Väl­kommen att ta del av miljöar­betet på enheten!

Likabehandling

I det förebyggande arbetet att motverka mobbing, krän­kande behandling och dis­krimi­nering är Likabehand­lingsgruppen viktig. I denna grupp ingår personal från alla åldersgrupper från förskolan och grundskolan, vilka har en bred kompetens och kontakt med många barn/elever. När barn/elever känner oro arbe­tar gruppen efter en fastställd handlingsplan. Det är viktigt för oss på Skälby för- och grundskola att alla barn och elever känner sig trygga och vet till vem de kan vända sig när det är något de behöver hjälp med. Likabehandlings­gruppen träffas regelbundet för att fånga upp de barn och elever som behöver stöd och hjälp.

Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstift­ning, Skolverkets riktlinjer och Skälby för- och grundskolas likabehandlings­plan. Planen omarbetas varje år och inne­fattar mål, strategier och ar­betsprocesser gällande detta viktiga arbete.

Likabehandlingsgrup­pen har utarbetat verktyg till hjälp för likabehandlingsar­betet, bland annat ett internt mätverktyg i form av trygghet­senkäter och även ”Huset”-un­dersökning om trygga/otrygga platser i och runt Skälby för-och grundskola.

All personal på Skälby för- och grundskola är väl in­satta i likabehandlings­arbe­tet på enheten och all perso­nal arbetar för det främjande arbetet utifrån lika­behandlings­planen.

Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upp­repade gånger och under en viss tid.

En negativ handling är det när någon tillfogar en annan per­son skada eller obehag. Såda­na handlingar kan utföras ver­balt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.

Senast uppdaterad: 2020-04-23

Upp