Skälby för- och grund­skola

Skälby för- och grund­skola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshems­verksamhet och fritids­klubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om samman­lagt 120 barn. Skolan rymmer års­kurserna 1 - 5 samt förskole­klass­­verksamhet och är i huvudsak tre­parallellig - undan­taget års­kurserna 2 och 3 som har fyra paralleller. I nuläget går 490 elever i skolan.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Intendent (ekonomi och fastighet)
Monica Åkerström
08-580 298 29
monica.akerstrom@jarfalla.se

Skoladministratör
Anneli Cronelöv
08-580 298 45
anneli.cronelov@jarfalla.se

Kurator
Caroline Lund
08-580 296 42
caroline.lund@jarfalla.se

Psykolog
Nils Högmo
08-580 229 98
nils.hogmo@jarfalla.se

Skolsköterska
Åsa Andersson
08-580 294 10
asa.andersson4@jarfalla.se

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33
benny.jansson@jarfalla.se

Avdelningar
Förskolan, avdelning Smaragden
08-580 298 11

Förskolan, avdelning Diamanten
08-580 298 27

Förskolan, avdelning Rubinen
08-580 298 26

Förskolan, avdelning Safiren
08-580 298 42

Förskoleklass, fritidshem
08-580 298 37

Årskurs 1, fritidshem
08-580 298 34

Årskurs 2, fritidshem A+B
08-580 298 15

Årskurs 2, fritidshem C+D
08-580 298 31

Årskurs 3, fritidshem
08-580 298 35

Årskurs 4/5, fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

Varje årskurs har ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-5 erbjuds fritidsklubb under efter­middags­tid för ca 100 elever.

Enheten har ett eget tillagnings­kök med sex anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor/förskolechef samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elev­hälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Skälby
 • Antal elever: 487[1]
 • Antal elever per lärare: 15 (omräknat till heltidstjänster)[1]
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 86 %[1]
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 94 %[2]
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 88 %[2]
 • [1] Skolverket, oktober 2017
 • [2] Skolinspektionen, 2016

Skälby för- och grundskolas 100 %-vision

Kunskaper

Alla elever på Skälby grund­skola

 • ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
 • förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande.

Alla barn på Skälby förskola

 • ges goda grunder för ett fortsatt och livslångt lärande
 • förstår och reflekterar över sin egen utveckling.

Trygghet och trivsel

Alla elever på Skälby för- och grundskola

 • upplever sig trygga i vår förskole- skolmiljö
 • blir bemötta med respekt och omsorg
 • ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare.

Vår verksamhet

På Skälby för- och grundskola bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-11 år: Förskola för barn i åldern 1-5 år, förskole­klas­ser, årskurs 1–5 samt fritidshem och fritidsklubb. Med barnen och alla som arbetar i vår organisation, rymmer enheten drygt 700 personer varje dag. Verksam­hetens pedagogiska grundsyn utgår ifrån våra läroplaner, kursplaner, kommunala mål, barn­konventionen och övriga styrdokument.

Förskola

Förskolan är för barn 1-5 år, fördelat i grupper om 1-åringar, 2-4 åringar samt 4-5 åringar.

Förskolans uppdrag är att erbjuda en verksamhet som främjar barnens allsidi­ga utveckling. Verksamheten präglas av den egna leken som får ta stort utrymme. Vi arbetar med natur, rörelse och skapande, där språk och mate­matik har en stor betydelse.

Förskolan följer det forskande och kompetenta barnet och ger det rikligt med tillfällen att upptäcka, expe­rimentera och utforska. Med vårt tema­inriktade arbetssätt vill vi utveckla barnens förmå­ga att uttrycka fantasi, inlevel­se, empati och glädje.

Förskoleklasser

Förskoleklassernas främsta mål är att ge barnen en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld.

Vi vill ta tillvara bar­nens tidigare erfarenheter för att främja deras utveck­ling och arbeta för en smidig övergång till skolår 1. Detta gör vi genom ett tematiskt arbets­sätt bland annat genom språk- och matematiklekar, skapande aktiviteter, musik och idrott. Utrymme för lek och rörelse är en självklar del av dagen.

Verksamheten pågår klockan 08.00-13.00 varje dag under läsåret. I detta ingår att alla äter lunch. Deltagandet i förskoleklass är obligatoriskt från höstterminen 2018.

Årskurs 1-5

Grupperna i skolan är indelade i åldershomogena arbetslag, detta för att utnyttja persona­lens olika kompetenser och för att skapa en större kontinuitet för barnen i deras möte med personal från olika verksam­heter.

Vi arbetar med våra pri­oriterade utvecklingsområden vilket ökar tryggheten och ger en högre kvalitet i undervis­ningen. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. Att arbeta målstyrt ger oss möjlighet att använda tiden på ett flexibelt sätt för en god kunskaps­utveckling hos varje elev. Vi arbetar ständigt med social och emotionell träning i vårt värdegrundsarbete.

Fritidshem

Elever från förskoleklass till årskurs 3 har rätt till fritids­verksamhet. För de elever med morgonomsorg finns möjlig­het att äta frukost på skolan. Från klockan 07.30 finns pedagoger ute på gården för att ta emot elever och föräldrar. Efter skoldagens slut bedrivs verksamheten i åldershomogena grupper på fyra olika avdelningar. Fritids­hemmen har egna lokaler som finns i skolan men fritids­hemmen använder också klassrum, idrottssal och ateljéer.

Verksamheten är målstyrd med en tydlig veckostruktur som utgår ifrån läroplanen och elevernas intressen och behov. Fokus ligger på social träning, kreativitet, värde­grund och lärande. Verksam­heten bedrivs både inomhus som utomhus.

För elever i årskurs 4-5 erbjuder skolan en fritids­klubb under eftermiddagarna och skollov. Här ges eleverna möjlighet att prova olika skapande­tekniker, delta i rockskola, göra läxor samt mycket annat.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb har öppet mellan klockan 06.30-17.30.

Barn och elevers inflytande

Det är viktigt att barnen/elev­erna deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälby för- och grundskola strävar efter att i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möj­ligheter till elevinflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt:

 • Barnråd.
 • Klassråd.
 • Elevråd.
 • Matråd/miljöråd.

Föräldra­samverkan

På Skälby för- och grundskola har vi en handlingsplan för föräldradelaktighet. Det är viktigt för oss att föräldrar ska kunna vara medansvariga i sina barns skolgång.

Vårt föräldraråd består av en föräldra­representant från varje avdelning/klass. Föräldrarådet träffas tillsam­mans med skolledningen 4 gånger per läsår.

Föräldrar erbjuds också varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång per läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. På förskolan har vi ett föräld­ramöte och ett utvecklings­samtal per år. Vid samtalen i skolan gör elev, förälder och lärare tillsammans en plan för elevens personliga utveckling och lärande, en individuell utvecklingsplan (IUP) tillsam­mans med skriftliga omdö­men. Föräldrar är alltid väl­komna att vara med sina barn i deras vardag på förskolan och skolan.

Föräldrarådet vid Skälby för- och grundskola organiserar sedan 2003 en gemensam aktivitet kallad föräldra­vandring. Föräldrar i grupper om 3-4 vistas kvälls­tid runt skolan under höst och vår. Det främsta syftet med denna insats är att man finns till­gänglig som vuxen och då samtidigt fungerar som normbildare och förebyggan­de kraft. Tillsammans tar vi ansvar.

Miljöarbete

Skälby för- och grundskola har enligt överenskommelse med kommunlednings­konto­ret förbundit sig till att delta i kommunens miljödiplome­ringsprojekt. Tillsammans med barn- och ungdomsför­valtningen arbetar Skälby för- och grundskola med miljöpo­licy och miljömål. Vår enhet uppfyller barn- och ungdoms­förvaltningens miljömål och rutiner och är därmed miljö­diplomerad med miljödiplom guld.

Vi lägger stor vikt vid att få alla delaktiga och enga­gerade i miljöarbetet. Målet för alla som arbetar på Skälby för- och grundskola är att få medvetna, vetgiriga och miljö­engagerade barn.

Vi har utfört en grund­lig miljöutredning, formulerat mål och åtgärder, med tonvikt på miljökunskap för barnen. Verksamheten uppfyller mil­jölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

Kommunens miljöpo­licy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

På Skälby för- och grundskola arbetar vi aktivt mot angivna mål och arbetet för förnyelse och miljömedvetenhet följer oss i de val vi gör, detta gäller exempelvis såväl kemikalie­hantering, sopsortering, mål­ti­der, IT och admin­istration. Varje år deltar barn och elever i olika miljökampanjer, tävlingar och vi har särskild fokus på miljöarbetet under den årliga miljöveckan. Väl­kommen att ta del av miljöar­betet på enheten!

Likabehandling

I det förebyggande arbetet att motverka mobbing, krän­kande behandling och dis­krimi­nering är Likabehand­lingsgruppen viktig. I denna grupp ingår personal från alla åldersgrupper från förskolan och grundskolan, vilka har en bred kompetens och kontakt med många barn/elever. När barn/elever känner oro arbe­tar gruppen efter en fastställd handlingsplan. Det är viktigt för oss på Skälby för- och grundskola att alla barn och elever känner sig trygga och vet till vem de kan vända sig när det är något de behöver hjälp med. Likabehandlings­gruppen träffas regelbundet för att fånga upp de barn och elever som behöver stöd och hjälp.

Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstift­ning, Skolverkets riktlinjer och Skälby för- och grundskolas likabehandlings­plan. Planen omarbetas varje år och inne­fattar mål, strategier och ar­betsprocesser gällande detta viktiga arbete.

Likabehandlingsgrup­pen har utarbetat verktyg till hjälp för likabehandlingsar­betet, bland annat ett internt mätverktyg i form av trygghet­senkäter och även ”Huset”-un­dersökning om trygga/otrygga platser i och runt Skälby för-och grundskola.

All personal på Skälby för- och grundskola är väl in­satta i likabehandlings­arbe­tet på enheten och all perso­nal arbetar för det främjande arbetet utifrån lika­behandlings­planen.

Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upp­repade gånger och under en viss tid.

En negativ handling är det när någon tillfogar en annan per­son skada eller obehag. Såda­na handlingar kan utföras ver­balt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.

Senast uppdaterad: 2018-11-29

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?