Innehåll

Berghem­skolan

Berghemskolan är en skola med 341 elever, där vi bejakar och tar tillvara alla människors olikheter. Alla har möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbets­miljö. Eleverna ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsätt­ningar för barnen att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar.

Kontakt

Expedition
08-580 295 39

Blixtvägen 28-30
177 70 Järfälla

Rektor

Elisabeth Ejrefalk
08-580 290 53
elisabeth.ejrefalk@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
08-580 282 05

Skolsköterska
08 580 28615

Skolkurator
08-580 245 27

Skolpsykolog
08-580 290 13

Vaktmästare
08-580 298 65

Förskoleklass
08-5802 8131

Gröna gården – Åk 1 
08-5802 8209

Röda gården – Åk 2
08-5802 8216

Hörnan – Åk 3 
08-5802 9332

Klubben – Åk 4-6
08-5802 9332

Paviljongen – Åk 6
08-5802 9074

 

Informationsträff inför förskoleklass

Vi kommer att informera om vår verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Datum: 16/1

Tid: 17.30-18.30

Plats: Berghemskolan

Grundskola

Berghemskolan är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till skolår 6. Vi är 12 klasser med två klasser per årskurs. Vi har åldershomogena klasser. På skolan finns ett väl fungerande Elevhälsoteam.

Förskoleklass

Här prioriterar vi att arbeta med värdegrunden. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Lek är också en viktig del i vår verksamhet. Vi har både styrda lekar och fri lek där eleverna bearbetar sina intryck och lär sig konflikt­hantering. Här är vi ute och leker minst timme varje dag samt går till skogen en dag veckan.

För att utveckla elevernas språk och kommunikations­förmåga arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen.

Matematiken är konkret och praktisk. Alla elever ska få en grundläggande tal­uppfattning. Vi vill att eleverna ska tycka att matematik är kul!

Fritidshem/fritidsklubb

Vi har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-6.

Vi är en skola där vi bejakar och tar tillvara alla människors olikheter. Alla har möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbetsmiljö. Eleverna ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsättningar för eleverna att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar

Elevinflytande

Elever och lärare hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevråd

Elevrådet i årskurs 1-6 träffas en gång per månad och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever och skolledning.

Föräldrainflytande

Vårdnadshavare är alltid välkomna till oss för att få en inblick i våra verksamheter.

Vårdnadshavare ska få all information de behöver för att kunna vara delaktiga i sitt barns lärande, utveckling, och arbetsmiljö.

Genom att aktivt ta del av den information som ges på Vklass samt delta på föräldramöten, utvecklings­samtal och föräldraforum ges man större möjligheter till inflytande.

Vision och värdegrund

Vår vision: En skola för alla!

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet. Vi står för kvalitet genom:

  • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande
  • God samverkan och kontakt med vårdnadshavare.
  • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
  • Närvarande och engagerade pedagoger som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
  • Ett kontinuerligt värde­grundsarbete som stärker barnens själv­känsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
  • Ansvarstagande barn och pedagoger som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp