CSN

Ny gräns för när skolan bör rapportera skolk

Om en studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN. Den nya gränsen är satt utifrån beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har fattat. 

När CSN prövar ärenden utgår vi från de lagar och regler som finns, men också från den praxis som formas när ÖKS beslutar i ärenden som har överklagats av studerande. Praxis är något som utformas under en längre tid. Ju fler beslut som ÖKS fattar kring ett område, desto tydligare blir riktlinjerna för hur CSN ska bedöma olika ärenden.

Nu har ÖKS fattat beslut som gjort att vi ändrat gränsen för när skolan ska rapportera skolk till CSN.

Beslut som den nya gränsen grundar sig på
I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 3 timmar och 48 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. Det bedömde ÖKS inte vara tillräckligt för att studiebidraget skulle dras in. 
I ett annat fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 4 timmar och 10 minuter fördelat på fyra tillfällen under en månad. Där bedömde ÖKS att frånvaron var så pass hög att studiebidraget skulle dras in.
Utifrån detta har CSN beslutat att sätta gränsen på fyra timmar under en månad.

Skolkrapportering för gymnasieskolor

För att få studiebidrag måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar kan studiebidraget dras in. Här kan du läsa om när du ska rapportera skolk till CSN. Du hittar även informationsmaterial om skolk.

När en studerande har ogiltig frånvaro som är mer än några enstaka timmar under en månad och som sker vid upprepade tillfällen, ska skolan rapportera in det till CSN. Det är skolan som avgör vad som ska räknas som skolk. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om frånvaron ska räknas som skolk och rapporteras in till CSN.

Riktlinjer för när skolan ska rapportera 

Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN.

Gränsen på 4 timmar har CSN satt utifrån beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har fattat. I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 3 timmar och 48 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. Det bedömde ÖKS inte vara tillräckligt för att studiebidraget skulle dras in. I ett annat fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 4 timmar och 10 minuter fördelat på fyra tillfällen under en månad. Där bedömde ÖKS att frånvaron var så pass hög att studiebidraget skulle dras in.

Praxis utformas över tid

När CSN prövar ärenden utgår vi från de lagar och regler som finns, men också från den praxis som formas när ÖKS beslutar i ärenden som har överklagats av studerande. Praxis är något som utformas under en längre tid. Ju fler beslut som ÖKS fattar kring ett område, desto tydligare blir riktlinjerna för hur CSN ska bedöma olika ärenden. Till slut har en praxis utformats. När det gäller skolkrapporteringen kommer vi troligtvis att få fler beslut från ÖKS som förtydligar riktlinjerna.

Informationsblad om skolk

Det finns ett informationsblad om skolk som skolan kan använda för att informera studerande och föräldrar. Det finns även översatt till engelska. Du kan ladda ner informationsbladet direkt eller beställa det från CSN Order, nr: 1045A.

Vad händer med studiebidraget om du skolkar?länk till annan webbplats

What happens to the student grant if you skip school?länk till annan webbplats

Äldre studerande som har studiemedel

Studiebidraget kan den studerande som längst ha till och med vårterminen det år han eller hon fyller 20 år. Efter det får han eller hon söka studiemedel. Studerande som har studiemedel och som skolkar ska inte rapporteras med ändrad studieomfattning. Rätten till studiemedel påverkas inte om den studerande skolkar. Om den studerande däremot avbryter kurser eller ändrar sin studiegång ska ändrad studieomfattning rapporteras. 

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar