Innehåll

Anmäl mobbning och diskriminering

Mobbning och diskriminering accepteras inte på Järfälla Lärcentrum. Berätta alltid för en lärare eller tala med rektor. Så här gör vi om någon anmäler mobbning eller diskriminering.

Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling

Lärcentrum har nolltolerans mot diskriminering och annan kränkande behandling. De studerande avgör själva om skolan ska gå vidare med ärendet.

 1. Den som känner sig diskriminerad, kränkt eller mobbad och den som ser att någon annan kränks ska anmäla det till rektor eller någon annan i personalen.
 2. Rektor träffar den som känner sig kränkt och den person som har betett sig kränkande. Samtalen dokumenteras (bilaga 1).
 3. Rektor gör en åtgärdsplan (bilaga 2).
 4. Rektor ska följa upp åtgärdsplanen (bilaga 3).

Vad är diskriminering?

 • Direkt diskriminering sker när en person missgynnas på grund av:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionshinder
  • ålder
 • Indirekt diskriminering sker när regler eller bestämmelser som borde vara neutrala används på ett diskriminerande sätt.
 • Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringslagen).
 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
 • Instruktioner att diskriminera gäller order eller instruktioner att diskriminera någon.
 • Kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial eller text- och bildburen.
 • Mobbning innebär obalans i makt, där den som mobbar utöver makt mot den mobbade. Mobbning sker vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod.
 • Förbud mot repressalier mot elev som anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med denna lag eller medverkat i en utredning enligt denna lag.


Ur Lärcentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2017/2018.

Se hela Likabehandlingsplanen här.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp