Innehåll

Om Järfälla Lärcentrum

Järfälla Lärcentrum är kommunens egen vuxenutbildning och är till för dig som vill komplettera din skolutbildning, lära dig svenska, eller läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå. Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra utbildningar, komma i kontakt med administrationen eller lämna en synpunkt?

08-580 285 00

kontakt@jarfalla.se

Besöksadress: Mälarvägen 2, anmäl dig i receptionen

Postadress: Järfälla Lärcentrum, Mälarvägen 2, 177 41 Järfälla

Skolledning

Rektor Madeleine Mjöberg
madeleine.mjoberg@jarfalla.se

Biträdande rektor Sirpa Piirainen, Grundläggande och gymnasiala kurser samt anpassad utbildning
Sirpa.Piirainen@jarfalla.se

Biträdande rektor Per Esping, SFI
per.esping@jarfalla.se

Studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning för elever på Järfälla Lärcentrum

Är du INTE elev på Järfälla Lärcentrum? Kontakta kommunens studie- och yrkesvägledning

Plan mot kränkande behandling

Järfälla Lärcentrum arbetar målinriktat mot kränkande behandling av elever. Det innebär att Järfälla Lärcentrum ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Studerande ansvarar för att ta del av innehållet i "Planen mot kränkande behandling", bemöta andra studerande och personal med respekt samt anmäla kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer.

Här kan du läsa "Plan mot kränkande behandling - Järfälla Lärcentrum" i sin helhet Pdf, 307.8 kB.

Mobbning och diskriminering - anmälan och rutin för anmälan

Mobbning och diskriminering accepteras inte på Järfälla Lärcentrum. Berätta alltid för en lärare eller tala med rektor. Så här gör vi om någon anmäler mobbning eller diskriminering.

 1. Den som känner sig diskriminerad, kränkt eller mobbad och den som ser att någon annan kränks ska anmäla det till rektor eller någon annan i personalen.
 2. Rektor träffar den som känner sig kränkt och den person som har betett sig kränkande. Samtalen dokumenteras (se bilaga).
 3. Rektor gör en åtgärdsplan (se bilaga).
 4. Rektor ska följa upp åtgärdsplanen (se bilaga).

Här hittar du bilagor som tillhör "Plan mot kränkande behandling" som rektor har som underlag för dokumentation. Pdf, 348.6 kB.

Vad är diskriminering?

 • Direkt diskriminering sker när en person missgynnas på grund av:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionshinder
  • ålder
 • Indirekt diskriminering sker när regler eller bestämmelser som borde vara neutrala används på ett diskriminerande sätt.
 • Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringslagen).
 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
 • Instruktioner att diskriminera gäller order eller instruktioner att diskriminera någon.
 • Kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial eller text- och bildburen.
 • Mobbning innebär obalans i makt, där den som mobbar utöver makt mot den mobbade. Mobbning sker vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod.
 • Förbud mot repressalier mot elev som anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med denna lag eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

Klagomål

Det är viktigt för oss att klagomål kommer fram. Du kan framföra dem på följande sätt.

Om möjligt, tala med klassläraren

Tala i första hand med din lärare eller annan personal på skolan om problemet. Om du inte blir nöjd eller inte känner att du kan tala med läraren, så kan du vända dig till rektorn.

Tala med rektor

Du kan kontakta skolans rektor för att framföra ditt klagomål.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta skolans huvudman på kommunen.

Kontakta huvudmannen

För att kontakta skolans huvudman, följ länken nedan.

Kommunens klagomålshantering

Kvalitetsarbete

En gång om året besvarar alla elever på Lärcentrum en enkät. Frågorna handlar bland annat om hur man upplever undervisningen, om man känner sig trygg i skolan och mycket annat. Samma enkät görs på alla skolor i Stockholms län och resultaten jämförs mellan skolorna.

Elevernas enkätsvar ligger sedan till grund för det löpande kvalitetsarbetet på Lärcentrum, t.ex. när vi tar fram vår arbetsplan och verksamhetsmål.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp