Så behandlar vi personuppgifter på Järfälla Lärcentrum

Information om behandling av dina lämnade personuppgifter

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden, Järfälla kommun (organisationsnummer: 212000-0043) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen.
Kontaktuppgifter:
Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Tel: 08-580 285 00

Dataskyddsombud

Sigrid Arnamo
Kontaktuppgifter:
E-post: dataskydd@jarfalla.se
Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Tel: 08-580 285 00

Så hanteras dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna registrera dig som studerande på Lärcentrum. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
Dina personuppgifter kommer att lagras under för all framtid. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Kompetensnämndens Hanteringsanvisningar.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att överföras till Skolverket, SCB, CSN, UHR och vissa andra kommunala enheter samt i vissa fall andra kommuner för att skolan är enligt lag skyldig att redovisa vissa uppgifter.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Om Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla kommun behandlar om dig.
Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Denna information tillhandahålls genom vår e-tjänst, registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Bli glömd

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla kommun utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Begränsa behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla kommun inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Informationsöverföring på begäran

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Järfälla kommun i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat och elektroniskt format.

Avstå automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande omfattning.

Kontakt vid åtgärd

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.