Konceptet SFI Bas

SFI Bas syftar till att förbereda kortutbildade och analfabeter för en snabbare väg till egenförsörjning.

SFI Bas är en grundutbildning för målgruppen invandrade personer som är analfabeter eller kortutbildade och som utifrån kartläggning av förkunskaper har behov av utbildningen.

Utbildningen innehåller svenskundervisningen enligt kursplan för SFI studieväg 1, kurserna A och B, alfabetisering, basämnen såsom grundläggande matematik, omvärldskunskap, och hälsa/motion samt en förberedande arbetsmarknadsintroduktion.

Målen med SFI Bas är att de studerande effektivt:

  • Lär sig det svenska språket enligt kursplan för SFI
  • Lär sig läsa och skriva
  • Får kunskaper om det svenska samhället som möjliggör ett självständigt liv
  • Får kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och förbereds till arbete

Modersmålsstöd

I Sfi-basutbildningen används modersmålsstödjare. Modersmålsstödjare bidrar med språkförståelse och kulturförståelse mellan lärare och elever. Att kunna förstå och göra sig förstådd i den dagliga undervisningssituationen gör att eleven känner sig trygg, känner sig sedd och tagen på allvar, vilket stärker självkänslan. Detta i sin tur påverkar motivationen och inlärningsförmågan positivt.

Stöd i vardagslivets frågor

En viktig del i utbildningen är att personalen kan möta deltagaren i vardagslivets frågor. Om man inte kan läsa och skriva och inte behärskar svenska språket så kan även små svårigheter upplevas som stora problem som helt upptar ens tankar och blir ett hinder för inlärningen. För att undanröja detta hinder för undervisningen erbjuds vid behov stöd i vardagslivets frågor och hjälp att hitta ytterligare stöd vid mer komplicerade behov.