Samtycke till behandling av
dina personuppgifter inom Järfälla kommun

Samtycket är giltigt under obegränsad tid. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Det gör du genom att skicka e-post till dataskydd@jarfalla.se. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina uppgifter

Om Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla kommun behandlar om dig.
Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Denna information tillhandahålls genom vår e-tjänst, registerutdrag.

Begära rättelser


Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla kommun utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Begränsa behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla kommun inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Informationssöverföring på begäran

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Järfälla kommun i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat och elektroniskt format.

Avstå automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande omfattning.

Kontakt vid åtgärd

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Sigrid Arnamo
Kontaktuppgifter: E-post: dataskydd@jarfalla.se
Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Tel: 08-580 285 00