Innehåll

Personlig assistans

Här hittar du information gällande fakturering av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Fakturaadress

1 oktober 2021 byter Järfälla kommun fakturaadress.

Den nya adressen är:

Järfälla kommun INX9025-001
Box 75
177 22 Järfälla

Glöm inte att ange referensnummer på fakturan.

Underlag som ska medfölja för att ersättning för utförd assistans ska kunna utbetalas:

  • Tidrapport avseende faktureringsperiod
  • Fullmakt mellan assistansanordnare och brukaren (första månaden eller vid förändring)
  • Avtal mellan brukare och assistansbolaget (första månaden)

Underlagen ska skickas in tillsammans med fakturan till adressen ovan.

Om underlaget är bristfälligt kan komplettering av underlaget begäras innan utbetalning sker.

Om behovet av assistans skulle förändras eller upphöra ansvarar den enskilde och dennes assistansanordnare att omgående kontakta LSS-handläggare som nås via kommunens servicecenter.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Järfälla kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Kommunen har rätt att få ersättning för perioden som täcks av Försäkringskassans beslut upp till den omfattningen som kommunens beslut avser.

Anordnare av personlig assistans måste ha tillstånd från IVO för att Järfälla kommun ska kunna betala ut ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Om sådant tillstånd saknas ska den enskilde/assistansanordnaren omgående meddela detta till kommunen.

Om oegentligheter eller överutnyttjande misstänks eller upptäcks stoppas samtliga utbetalningar omedelbart under utredningstid. Bidragsbrott polisanmäls och assistansanordnarens tillstånd ifrågasätts genom en anmälan till Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp