Lex Sarah

Lex Sarah är lagen om personalens skyldighet att rapportera miss­förhållanden eller risker för miss­förhållande inom verksamheten, och gäller både kommunala och privata verksamheter.

Du som arbetar inom socialtjänsten och LSS är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande inom den egna verksamheten. Skyldigheten gäller både kommunal och privat verksamhet.

Syftet med Lex Sarah är

  • komma till rätta med brister i verksamheten
  • missförhållanden ska rättas till
  • förhindra att liknande missförhållanden händer igen
  • verksamheten ska utvecklas

Lex Sarah ska vara ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete och syftet med att identifiera missförhållanden är att utveckla verksamheten mot god kvalitet. Lex Sarah fokuserar alltid på systemfel och inte på vem som har gjort fel i den aktuella situationen.

Så rapporterar du

Vad ska rapporteras?

Vad händer med rapporten?

Enskilda eller närstående

Enskilda eller närstående kan inte rapportera missförhållande enligt Lex Sarah. Om de har uppmärksammat ett missförhållande rapporterar de detta som ett klagomål eller synpunkt till din verksamhet enligt Järfälla kommuns klagomåls­hanteringssystem.

Kontakta kundtjänst på telefon 08-580 285 00, välj tonval 2 (socialtjänst) för mer information.

Mer information om Lex Sarah

Socialstyrelsens webbsida om Lex Sarah

Regeringens proposition 2009/10:131

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar